Trần Đình Khang
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Khoa học Máy tính
PGS. Trần Đình.Khang nhận học vị tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1999, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Trí tuệ nhân tạo, TU Dresden năm 2002, 2004. Các lĩnh vực nghiên cứu chính hiện nay bao gồm: logic mờ ngôn ngữ sử dụng cấu trúc đại số gia tử, tập mờ loại hai đại số gia tử , các hệ thống mờ và hệ trợ giúp quyết định. PGS. Khang đã công bố trên 90 bài báo có phản biện và tham gia phản biện và ban chương trình một số hội thảo, tạp chí.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

228

VIEWS & DOWNLOAD

66

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 10
 • 000000254926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thái Thị Nguyệt;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán ra quyết định. Lý thuyết tập mờ và khoảng mờ. Các phương pháp Maut giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các phương pháp Outranking giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các kết luận và bàn luận.

 • 133923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

 • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ

 • 254799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Khánh Hoàng;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan. Mô hình phân tích thứ bậc mờ và ứng dụng trong GIS. Lựa chọn địa điểm đặt máy ATM sử dụng FAHP và GIS.

 • 139968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các kiến thức về tập mờ, đại số gia tử. Các phép toán với các giá trị chân lý ngôn ngữ. Tập mờ loại hai đại số gia tử. Một phương pháp xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử. Kết quả và bàn luận.

 • 223703.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trần Tuyến;  Advisor : Trần Đình Khang (2007)

 • Giới thiệu về hệ xí nghiệp, hình thành và phát triển, định nghĩa, các đặc trưng và hướng phát triển. Gói phần mềm tích hợp xí nghiệp SAP. Ngôn ngữ lập trình ABAP. Ứng dụng của SAP

 • 104510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.

 • 312396.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • 105623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Phụng;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Tổng quan về logic mô tả, biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ mô tả, thuật toán suy diễn Tableau. Quan hệ giữa logic mô tả với các ngôn ngữ hình thái khác. Ứng dụng logic mô tả hỗ trợ công cụ tạo web ngữ nghĩa.

 • 234422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Thuỷ;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về tập mờ. Hệ logic mời hoại 2. Hệ logic mờ loại hai khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng điều khiển kết nối trong mạng ATM.

 Trần Đình Khang
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Khoa học Máy tính
PGS. Trần Đình.Khang nhận học vị tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1999, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Trí tuệ nhân tạo, TU Dresden năm 2002, 2004. Các lĩnh vực nghiên cứu chính hiện nay bao gồm: logic mờ ngôn ngữ sử dụng cấu trúc đại số gia tử, tập mờ loại hai đại số gia tử , các hệ thống mờ và hệ trợ giúp quyết định. PGS. Khang đã công bố trên 90 bài báo có phản biện và tham gia phản biện và ban chương trình một số hội thảo, tạp chí.
See more information about the author
Showing results 1 to 10 of 10
 • 000000254926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thái Thị Nguyệt;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán ra quyết định. Lý thuyết tập mờ và khoảng mờ. Các phương pháp Maut giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các phương pháp Outranking giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính. Các kết luận và bàn luận.

 • 133923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

 • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ

 • 254799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Khánh Hoàng;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan. Mô hình phân tích thứ bậc mờ và ứng dụng trong GIS. Lựa chọn địa điểm đặt máy ATM sử dụng FAHP và GIS.

 • 139968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2012)

 • Trình bày các kiến thức về tập mờ, đại số gia tử. Các phép toán với các giá trị chân lý ngôn ngữ. Tập mờ loại hai đại số gia tử. Một phương pháp xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử. Kết quả và bàn luận.

 • 223703.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trần Tuyến;  Advisor : Trần Đình Khang (2007)

 • Giới thiệu về hệ xí nghiệp, hình thành và phát triển, định nghĩa, các đặc trưng và hướng phát triển. Gói phần mềm tích hợp xí nghiệp SAP. Ngôn ngữ lập trình ABAP. Ứng dụng của SAP

 • 104510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.

 • 312396.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • 105623.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Phụng;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Tổng quan về logic mô tả, biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ mô tả, thuật toán suy diễn Tableau. Quan hệ giữa logic mô tả với các ngôn ngữ hình thái khác. Ứng dụng logic mô tả hỗ trợ công cụ tạo web ngữ nghĩa.

 • 234422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Thuỷ;  Advisor : Trần Đình Khang (2009)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về tập mờ. Hệ logic mời hoại 2. Hệ logic mờ loại hai khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng đơn trị. Ứng dụng hệ logic mờ loại 2 khoảng điều khiển kết nối trong mạng ATM.