Trần Đình Khang
Qualification:PGS.TS
Fields/Area of Specialization:Khoa học Máy tính
PGS. Trần Đình Khang là giảng viên cao cấp tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Toán học, Đại học Kỹ thuật Dresden, 1986); Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999) * Các môn giảng dạy: Xử lý thông tin mờ/ Hệ trợ giúp quyết định/ Các hệ thống thông minh/ Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

432

VIEWS & DOWNLOAD

205

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 31 of 31
 • 319678-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Vượng;  Advisor : Trần Đình Khang (2020)

 • Tổng quan về bài toán trích chọn đặc trưng và phân tích ảnh X-quang nha khoa; cơ sở lý thuyết; phương pháp phân cụm với nhiều trọng số mũ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử; trích chọn đặc trưng răng từ ảnh X-Quang nha khoa.

 • 000000104530-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Công Đoàn;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tập mờ loại hai, một số phương pháp suy diễn đối với tập mờ loại hai tổng quát và tập mờ loại hai khoảng.

 • 000000254156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Khắc Đông;  Advisor : Trần Đình Khang (2011)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Phân cụm dữ liệu. Đại số gia tử. Phân cụm mờ với đại số gia tử. Các ứng dụng của thuật toán phân cụm mờ với đại số gia tử. Các kết luận

 • 000000208313-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Văn Huệ;  Advisor : Trần Đình Khang (2006)

 • Trình bày những nội dung cơ bản của logic mô tả. Sơ lược về cơ sở dữ liệu. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành cơ sở tri thức của logic mô tả. Truy vấn cơ sở tri thức.

 • 000000253561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Nhung;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình mờ và vấn đề xây dựng mô hình mờ. Các phương pháp xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào - ra. Xây dựng mô hình mờ sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc. Cài đặt, thử nghiệm. Kết quả và bàn luận

 • 000000253560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Minh Thùy;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày tổng quan về ra quyết định và các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định. Ra quyết định đa thuộc tính dựa trên quan hệ ưu tiên. Ra quyết định đa thuộc tỉnh mờ trên nhóm. Xây dựng chương trình. Kết quả và thảo luận

 • 000000295768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thùy Như;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Cơ sở lý thuyết ra quyết định đa thuộc tính. Giới thiệu các bài toán đánh giá, xếp hạng phòng giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, công nghệ sử dụng.

 • 000000295984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).

 • 295099.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đổng, Chế Quốc;  Advisor : Trần, Đình Khang (2014)

 • Tổng quan về bài toán xây dựng hệ trợ giúp quyết định tư vấn tuyển sinh. Giới thiệu về khai phá dữ liệu. Phương pháp khai phá dữ liệu bằng cây quyết định. Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ trợ giúp quyết định tư vấn tuyển sinh

 • 295105.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Đức Quang;  Advisor : Trần, Đình Khang (2014)

 • Cơ sở lý thuyết về phân cụm dữ liệu, phân cụm mờ. Phương pháp phân cụm mờ cải tiến. Thử nghiệm và ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cải tiến.

 • 000000273378-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thi;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản: tập mờ, luật mờ...; mô hình hóa mờ; tổng quan về phân cụm dữ liệu. Các phương pháp mô hình hóa mờ. Xây dựng hệ thống dự báo giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán.

 • 000000273431-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.

 • 104530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Công Đoàn;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tập mờ loại hai, một số phương pháp suy diễn đối với tập mờ loại hai tổng quát và tập mờ loại hai khoảng.

 • 129035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp

 • 271504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Việt;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • rình bày tổng quan về tìm kiếm. Tìm kiếm cục bộ. Tìm kiếm Tabu. Áp dụng giải thuật tìm kiếm Tabu vào bài toán N-Queens.

 • 272137.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • 272084.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • 273021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Đức Quang;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Tổng quan về các bài toán phân lớp. Giới thiệu về tập mờ, tập mờ loại 2 đại số gia tử, hệ thống phân lớp dựa trên hệ mờ loại 1. Nâng cao hiệu quả phân lớp với luật mờ thích nghi. Thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

 Trần Đình Khang
author picture
Qualification: PGS.TS
Fields/Area of Specialization: Khoa học Máy tính
PGS. Trần Đình Khang là giảng viên cao cấp tại Khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Toán học, Đại học Kỹ thuật Dresden, 1986); Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999) * Các môn giảng dạy: Xử lý thông tin mờ/ Hệ trợ giúp quyết định/ Các hệ thống thông minh/ Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin
See more information about the author
Showing results 1 to 31 of 31
 • 319678-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Vượng;  Advisor : Trần Đình Khang (2020)

 • Tổng quan về bài toán trích chọn đặc trưng và phân tích ảnh X-quang nha khoa; cơ sở lý thuyết; phương pháp phân cụm với nhiều trọng số mũ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử; trích chọn đặc trưng răng từ ảnh X-Quang nha khoa.

 • 000000104530-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Công Đoàn;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tập mờ loại hai, một số phương pháp suy diễn đối với tập mờ loại hai tổng quát và tập mờ loại hai khoảng.

 • 000000254156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Khắc Đông;  Advisor : Trần Đình Khang (2011)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Phân cụm dữ liệu. Đại số gia tử. Phân cụm mờ với đại số gia tử. Các ứng dụng của thuật toán phân cụm mờ với đại số gia tử. Các kết luận

 • 000000208313-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Văn Huệ;  Advisor : Trần Đình Khang (2006)

 • Trình bày những nội dung cơ bản của logic mô tả. Sơ lược về cơ sở dữ liệu. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành cơ sở tri thức của logic mô tả. Truy vấn cơ sở tri thức.

 • 000000253561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Nhung;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình mờ và vấn đề xây dựng mô hình mờ. Các phương pháp xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào - ra. Xây dựng mô hình mờ sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc. Cài đặt, thử nghiệm. Kết quả và bàn luận

 • 000000253560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Minh Thùy;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày tổng quan về ra quyết định và các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định. Ra quyết định đa thuộc tính dựa trên quan hệ ưu tiên. Ra quyết định đa thuộc tỉnh mờ trên nhóm. Xây dựng chương trình. Kết quả và thảo luận

 • 000000295768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thùy Như;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Cơ sở lý thuyết ra quyết định đa thuộc tính. Giới thiệu các bài toán đánh giá, xếp hạng phòng giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, công nghệ sử dụng.

 • 000000295984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).

 • 295099.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đổng, Chế Quốc;  Advisor : Trần, Đình Khang (2014)

 • Tổng quan về bài toán xây dựng hệ trợ giúp quyết định tư vấn tuyển sinh. Giới thiệu về khai phá dữ liệu. Phương pháp khai phá dữ liệu bằng cây quyết định. Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ trợ giúp quyết định tư vấn tuyển sinh

 • 295105.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Đức Quang;  Advisor : Trần, Đình Khang (2014)

 • Cơ sở lý thuyết về phân cụm dữ liệu, phân cụm mờ. Phương pháp phân cụm mờ cải tiến. Thử nghiệm và ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cải tiến.

 • 000000273378-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thi;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản: tập mờ, luật mờ...; mô hình hóa mờ; tổng quan về phân cụm dữ liệu. Các phương pháp mô hình hóa mờ. Xây dựng hệ thống dự báo giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán.

 • 000000273431-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.

 • 104530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Công Đoàn;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tập mờ loại hai, một số phương pháp suy diễn đối với tập mờ loại hai tổng quát và tập mờ loại hai khoảng.

 • 129035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Thịnh;  Advisor : Trần Đình Khang (2005)

 • Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp

 • 271504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Việt;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • rình bày tổng quan về tìm kiếm. Tìm kiếm cục bộ. Tìm kiếm Tabu. Áp dụng giải thuật tìm kiếm Tabu vào bài toán N-Queens.

 • 272137.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • 272084.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • 273021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Đức Quang;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Tổng quan về các bài toán phân lớp. Giới thiệu về tập mờ, tập mờ loại 2 đại số gia tử, hệ thống phân lớp dựa trên hệ mờ loại 1. Nâng cao hiệu quả phân lớp với luật mờ thích nghi. Thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống và thử nghiệm.