Nguyễn Ái Đoàn
Qualification:PGS. TS.
Fields/Area of Specialization:Kinh tế học
PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn là giảng viên môn Kinh tế học - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập:Tốt nghiệp Tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Kharcov, Liên Xô (cũ), 1992. * Bộ môn giảng dạy: Kinh tế học vi mô đại cương; Kinh tế học vĩ mô đại cương
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

3249

VIEWS & DOWNLOAD

1742

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 126 of 126
 • 133770.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng

 • 000000272022.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Huê;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về tín dụng và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng công tác tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.

 • 310566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Cẩm Vân;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác thu thuế ở mô hình cấp chi cục. Giới thiệu chung về Chi cục Thuế Nam Đàn, đồng thời đi sâu vào thực trạng công tác thu thuế của Chi cục Thuế Nam Đàn từ năm 2013 đến năm 2015. Từ đó nêu ra các hạn chế và nguyên nhân trong công tác thu thuế của Chi cục Thuế Nam Đàn để làm căn cứ cho đề xuất, giải pháp nhằm&...

 • 297557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Sỹ Liên;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết chung về cao chất lượng đào tạo và các phân tích đánh giá những kết quả đạt được của trường Đại học Thái Bình trong thời gian qua, xu hướng phát triển của giáo dục đào tạo quốc gia và khu vực, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Thái Bình.

 • 297712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Đức Chung;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2016)

 • Luận văn nêu các khái niêm về đầu tư, phân tích tình hình quản lý đầu tư các dự án nhiệt điện mà Ban quản lý dự án nhiệt điện 1 thay mặt EVN làm chủ đầu tư và đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án điện, nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

 • 000000223194.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Dương, Trọng Hiếu;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2007)

 • Cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và môi trường kinh doanh của tổng công ty khoáng sản TKV. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty khoáng sản TKV đến năm 2025

 • 277067-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 207876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lâm Tuấn Đạt;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu hệ thống cơ sở lý thuyết về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất các giải pháp thực hiện một số chiến lược kinh doanh. Kiến nghị đưa ra; ban hành quyết định bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía ; miễn 100% thuế nông nghiệp đối với diện tích trồng mía tại các địa phương có vùng quy hoạch theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh; ...

 • 207886.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đào tạo nghề của trường dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện và đồng bộ hệ thống luật pháp và chính sách về đào tạo và phát triển nghề; khắc phục sự bất cập về nguồn lực; đào tạo nghề phải gắn...

 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Nguyễn Ái Đoàn
author picture
Qualification: PGS. TS.
Fields/Area of Specialization: Kinh tế học
PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn là giảng viên môn Kinh tế học - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập:Tốt nghiệp Tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Kharcov, Liên Xô (cũ), 1992. * Bộ môn giảng dạy: Kinh tế học vi mô đại cương; Kinh tế học vĩ mô đại cương
See more information about the author
Showing results 1 to 126 of 126
 • 133770.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2005)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Phân tích và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng

 • 000000272022.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Huê;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về tín dụng và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng công tác tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.

 • 310566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Cẩm Vân;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2017)

 • Luận văn hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác thu thuế ở mô hình cấp chi cục. Giới thiệu chung về Chi cục Thuế Nam Đàn, đồng thời đi sâu vào thực trạng công tác thu thuế của Chi cục Thuế Nam Đàn từ năm 2013 đến năm 2015. Từ đó nêu ra các hạn chế và nguyên nhân trong công tác thu thuế của Chi cục Thuế Nam Đàn để làm căn cứ cho đề xuất, giải pháp nhằm&...

 • 297557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Sỹ Liên;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết chung về cao chất lượng đào tạo và các phân tích đánh giá những kết quả đạt được của trường Đại học Thái Bình trong thời gian qua, xu hướng phát triển của giáo dục đào tạo quốc gia và khu vực, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Thái Bình.

 • 297712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Đức Chung;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2016)

 • Luận văn nêu các khái niêm về đầu tư, phân tích tình hình quản lý đầu tư các dự án nhiệt điện mà Ban quản lý dự án nhiệt điện 1 thay mặt EVN làm chủ đầu tư và đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án điện, nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

 • 000000223194.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Dương, Trọng Hiếu;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2007)

 • Cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và môi trường kinh doanh của tổng công ty khoáng sản TKV. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty khoáng sản TKV đến năm 2025

 • 277067-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 207876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lâm Tuấn Đạt;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu hệ thống cơ sở lý thuyết về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất các giải pháp thực hiện một số chiến lược kinh doanh. Kiến nghị đưa ra; ban hành quyết định bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía ; miễn 100% thuế nông nghiệp đối với diện tích trồng mía tại các địa phương có vùng quy hoạch theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh; ...

 • 207886.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đào tạo nghề của trường dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện và đồng bộ hệ thống luật pháp và chính sách về đào tạo và phát triển nghề; khắc phục sự bất cập về nguồn lực; đào tạo nghề phải gắn...

 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.