Trần Thị Bích Ngọc
Qualification:PGS. TS.
Fields/Area of Specialization:Quản lý Công nghiệp
PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc là giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Tổng hợp Quản lý Quốc gia/ LB Nga, năm 2000 * Bộ môn giảng dạy: EM3417- Quản trị sản xuất; EM4457- Kế hoạch và Điều độ sản xuất; EM3105- Quản lý công nghiệp; EM4423- Thiết kế hệ thống sản xuất
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

4040

VIEWS & DOWNLOAD

1954

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 145 of 145
 • 207736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tất Thành Tân;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2006)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chất lượng sản phẩm và chất lượng đào tạo; phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Kiến nghị đưa ra: chỉ đạo và định hướng cho các trường Đại học, cao đẳng làm tốt khâu quy hoạch cán bộ; tiếp tục đề nghị Chính phủ tăng cường ngân sách giành cho Giáo dục - đào tạo; kịp th...

 • 000000273808-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hữu Dũng;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2014)

 • Tổng quan về thương hiệu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng thương hiệu ngân hàng liên doanh Việt - Nga. Đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu của ngân hàng tới năm 2020.

 • 310852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thanh Huyền;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2017)

 • Đào tào và phát triển nguồn nhân sự vững mạnh trong các tổ chức nói chung và đào tạo phát triển cán bộ, công chức quản lý nhà nước của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là một nhân tố cốt lõi để phát huy những tiềm lực, tạo nguồn nội lực, đạt được mục tiêu phát triển cho mỗi đơn vị. Đồng thời, đây cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra cho mỗi cơ quan, đặc biệt là các cơ...

 • 297888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Đà Giang;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà và một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà

 • 297887-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao, Thiên Sơn;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững rừng, phân tích đánh giá thực trạng công tác phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh và đề xuất một số giải pháp về phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh.

 • 297997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương, Hồng Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày những cơ sở lý thuyết và các khái niệm thuật ngữ cơ bản làm nền tảng cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty.Đồng thời đánh giá tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty. Từ đó đưa ra nhận xét cho công ty Thời Trang Hanosimex để có chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2016 - 2010.

 • 000000271877.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hồng Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về thiết kế sản phẩm dịch vụ. Phân tích thực trạng công tác thiết kế sản phẩm dịch vụ tại Công ty CMC telecom trong thời gian gần đây. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thiết kế sản phầm của Công ty CMC Telecom trong thời gian tới.

 • 255841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Phi Cường;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2012)

 • Trình bày cơ sỏ lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

 • 297664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai, Tất Thắng;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích và đánh giá những cơ hội, thách thức trong môi trường kinh doanh cùng những điểm mạnh, điểm yếu bên trong từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Dược Việt Nam đến năm 2025

 • 297544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về bảo hiểm, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ; phân tích thực trạng hoạt động BANCASSURANCE trong thị trường bảo hiểm tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

 • 312011.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Tăng Thị Hòa;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về chính sách phát triển công nghiệp. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2016. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ban hành và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh.

 Trần Thị Bích Ngọc
author picture
Qualification: PGS. TS.
Fields/Area of Specialization: Quản lý Công nghiệp
PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc là giảng viên Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Viện Kinh tế & Quản lý - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Quá trình học tập: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Tổng hợp Quản lý Quốc gia/ LB Nga, năm 2000 * Bộ môn giảng dạy: EM3417- Quản trị sản xuất; EM4457- Kế hoạch và Điều độ sản xuất; EM3105- Quản lý công nghiệp; EM4423- Thiết kế hệ thống sản xuất
See more information about the author
Showing results 1 to 145 of 145
 • 207736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tất Thành Tân;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2006)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chất lượng sản phẩm và chất lượng đào tạo; phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung. Kiến nghị đưa ra: chỉ đạo và định hướng cho các trường Đại học, cao đẳng làm tốt khâu quy hoạch cán bộ; tiếp tục đề nghị Chính phủ tăng cường ngân sách giành cho Giáo dục - đào tạo; kịp th...

 • 000000273808-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hữu Dũng;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2014)

 • Tổng quan về thương hiệu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng thương hiệu ngân hàng liên doanh Việt - Nga. Đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu của ngân hàng tới năm 2020.

 • 310852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thanh Huyền;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2017)

 • Đào tào và phát triển nguồn nhân sự vững mạnh trong các tổ chức nói chung và đào tạo phát triển cán bộ, công chức quản lý nhà nước của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là một nhân tố cốt lõi để phát huy những tiềm lực, tạo nguồn nội lực, đạt được mục tiêu phát triển cho mỗi đơn vị. Đồng thời, đây cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra cho mỗi cơ quan, đặc biệt là các cơ...

 • 297888.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Đà Giang;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà và một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty cổ phần Simco Sông Đà

 • 297887-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao, Thiên Sơn;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững rừng, phân tích đánh giá thực trạng công tác phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh và đề xuất một số giải pháp về phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh.

 • 297997.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương, Hồng Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày những cơ sở lý thuyết và các khái niệm thuật ngữ cơ bản làm nền tảng cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty.Đồng thời đánh giá tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng việc hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty. Từ đó đưa ra nhận xét cho công ty Thời Trang Hanosimex để có chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2016 - 2010.

 • 000000271877.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hồng Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về thiết kế sản phẩm dịch vụ. Phân tích thực trạng công tác thiết kế sản phẩm dịch vụ tại Công ty CMC telecom trong thời gian gần đây. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thiết kế sản phầm của Công ty CMC Telecom trong thời gian tới.

 • 255841.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Phi Cường;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2012)

 • Trình bày cơ sỏ lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

 • 297664.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai, Tất Thắng;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích và đánh giá những cơ hội, thách thức trong môi trường kinh doanh cùng những điểm mạnh, điểm yếu bên trong từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Dược Việt Nam đến năm 2025

 • 297544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về bảo hiểm, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ; phân tích thực trạng hoạt động BANCASSURANCE trong thị trường bảo hiểm tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

 • 312011.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Tăng Thị Hòa;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2018)

 • Cơ sở lý thuyết về chính sách phát triển công nghiệp. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2016. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác ban hành và thực hiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh.