Dương Ngọc Huyền
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Vật liệu Điện tử - Quang Điện tử
PGS. TS. Dương Ngọc Huyền - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quang học và Quang điện tử, Viện Vật lý Kỹthuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ cao nhất: Phó Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật. * Trình độ đào tạo: Sư phạm Vật lý - Đại học Sư phạm Vinh; ThS ngành Vật liệu Quang điện tử - Đại học Ehime - Nhật Bản; TS ngành Vật liệu Quang điện tử - Đại học Ehime - Nhật Bản; Được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: quyết định công nhận số 05704/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/12/2007, ngành: Vật lý.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

256

VIEWS & DOWNLOAD

136

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 5 of 5
  • 277106-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Thiện;  Advisor : Dương Ngọc Huyền; Đỗ Phúc Hải (2015)

  • Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.

 Dương Ngọc Huyền
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Vật liệu Điện tử - Quang Điện tử
PGS. TS. Dương Ngọc Huyền - Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quang học và Quang điện tử, Viện Vật lý Kỹthuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ cao nhất: Phó Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật. * Trình độ đào tạo: Sư phạm Vật lý - Đại học Sư phạm Vinh; ThS ngành Vật liệu Quang điện tử - Đại học Ehime - Nhật Bản; TS ngành Vật liệu Quang điện tử - Đại học Ehime - Nhật Bản; Được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: quyết định công nhận số 05704/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/12/2007, ngành: Vật lý.
See more information about the author
Showing results 1 to 5 of 5
  • 277106-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Thiện;  Advisor : Dương Ngọc Huyền; Đỗ Phúc Hải (2015)

  • Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.