Đặng Tuấn Linh
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật Máy tính
TS. Đặng Tuấn Linh là giảng viên Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2011); Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012); Thạc sĩ (Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, 2014); Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Kochi, Nhật bản, 2017) * Các môn giảng dạy: Tin học đại cương; Linux và phần mềm nguồn mở; Lý thuyết thông tin (bằng tiếng Anh cho chương trình ICT);Lý thuyết thông tin; Kiến thức máy tính
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

32

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 3 of 3
  • 327830.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Viết Dũng;  Advisor : Đặng Tuấn Linh (2021)

  • Tổng quan về kiến trúc hệ thống, phân tích thiết kế, thiết kế cơ sở dữ liệu; phân tích các hệ thống kênh liên lạc cho các đối tượng tham gia hệ thống đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và trên thế giới; xây dựng chương trình; kết quả thử nghiệm.

 Đặng Tuấn Linh
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Máy tính
TS. Đặng Tuấn Linh là giảng viên Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2011); Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012); Thạc sĩ (Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, 2014); Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Kochi, Nhật bản, 2017) * Các môn giảng dạy: Tin học đại cương; Linux và phần mềm nguồn mở; Lý thuyết thông tin (bằng tiếng Anh cho chương trình ICT);Lý thuyết thông tin; Kiến thức máy tính
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3
  • 327830.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Trần Viết Dũng;  Advisor : Đặng Tuấn Linh (2021)

  • Tổng quan về kiến trúc hệ thống, phân tích thiết kế, thiết kế cơ sở dữ liệu; phân tích các hệ thống kênh liên lạc cho các đối tượng tham gia hệ thống đào tạo trực tuyến ở Việt Nam và trên thế giới; xây dựng chương trình; kết quả thử nghiệm.