Bùi Minh Định
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Chế tạo máy điện và thiết bị điện
TS. Bùi Minh Định - Giảng viên nhóm Kỹ Thuật Điện, Khoa Điên, Trường Điện- Điện Tử, Đại học bách Khoa Hà Nội. Quá trình đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2003 số văn bằng: 1994; ngành: Kỹ thuật điện chuyên ngành: Thiết bị điện – điện tử tại Trường Đại học bách Khoa Hà Nội; - Được cấp bằng ThS ngày 30 tháng 06 năm 2007; số văn bằng: 012435971; ngành: Kỹ Thuật Điện; chuyên ngành: Điện khí hóa mỏ; tại Trường Đại học Mỏ - Đại Chất; Được cấp bằng TS năm 2014; số văn bằng: 02060.; ngành: Kỹ Thuật Điện; chuyên ngành: Máy điện và truyền động điện; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): CHLB Đức. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở (Hội đồng I): Điện, Điện Tử, Tự Động Hoá, Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

92

VIEWS & DOWNLOAD

43

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 3 of 3
 Bùi Minh Định
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Chế tạo máy điện và thiết bị điện
TS. Bùi Minh Định - Giảng viên nhóm Kỹ Thuật Điện, Khoa Điên, Trường Điện- Điện Tử, Đại học bách Khoa Hà Nội. Quá trình đào tạo: Được cấp bằng ĐH năm 2003 số văn bằng: 1994; ngành: Kỹ thuật điện chuyên ngành: Thiết bị điện – điện tử tại Trường Đại học bách Khoa Hà Nội; - Được cấp bằng ThS ngày 30 tháng 06 năm 2007; số văn bằng: 012435971; ngành: Kỹ Thuật Điện; chuyên ngành: Điện khí hóa mỏ; tại Trường Đại học Mỏ - Đại Chất; Được cấp bằng TS năm 2014; số văn bằng: 02060.; ngành: Kỹ Thuật Điện; chuyên ngành: Máy điện và truyền động điện; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): CHLB Đức. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở (Hội đồng I): Điện, Điện Tử, Tự Động Hoá, Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3