Ban Hà Bằng
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Khoa học Máy tính
Tiến sĩ Ban Hà Bằng hiện là giảng viên ngành Khoa học Máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006); Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008); Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014) * Các môn giảng dạy: Hệ điều hành; Tin học đại cương; Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

98

VIEWS & DOWNLOAD

41

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 4 of 4
 • 319977.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Ngọc Sơn;  Advisor : Ban Hà Bằng (2020)

 • Tổng quan về hệ thống chatbot; xây dựng mô hình hệ thống chatbot; cài đặt và thử nghiệm.

 • 327760-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Xuân Tùng;  Advisor : Ban Hà Bằng (2021)

 • Tổng quan về các phương pháp học máy, học sâu, dữ liệu sinh học - omics data và đáp ứng thuốc của các dòng tế bào; bài toán dự đoán đáp ứng thuốc và các phương pháp trên học máy; cài đặt và thử nghiệm.

 Ban Hà Bằng
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Khoa học Máy tính
Tiến sĩ Ban Hà Bằng hiện là giảng viên ngành Khoa học Máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006); Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008); Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014) * Các môn giảng dạy: Hệ điều hành; Tin học đại cương; Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
See more information about the author
Showing results 1 to 4 of 4
 • 319977.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Ngọc Sơn;  Advisor : Ban Hà Bằng (2020)

 • Tổng quan về hệ thống chatbot; xây dựng mô hình hệ thống chatbot; cài đặt và thử nghiệm.

 • 327760-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Xuân Tùng;  Advisor : Ban Hà Bằng (2021)

 • Tổng quan về các phương pháp học máy, học sâu, dữ liệu sinh học - omics data và đáp ứng thuốc của các dòng tế bào; bài toán dự đoán đáp ứng thuốc và các phương pháp trên học máy; cài đặt và thử nghiệm.