1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Phương pháp kiểm soát rủi ro và tiến độ trong quá trình thực hiện dự án
Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Đức Khóa: 2015A
Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Từ khóa: .
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài
Hiện nay việc quản lý dự án CNTT là một đề tài rất rộng lớn vì người quản lý dự án
phải kiểm soát được rủi ro và tiến độ dự án trong đó người quản lý dự án phải đảm bảo
được các rằng buộc về tiến độ, phạm vi chi phí. Chính vậy hầu hết các dự án
CNTT trên thế giới nói chung các dự án CNTT Việt Nam nói giêng đều vấp phải
một trong các rằng buộc trên. Ngay cả trong quá trình tham gia dự án, em đội dự án
cũng vấp phải những vấn đề về kiểm soát rủi ro và tiến độ thực thi dự án. Vì vậy, em đã
xin chọn đề tài này để giúp mình giải quyết các công việc góp phần nào đó nghiên
cứu tính khả thi của đề tài này
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài báo cáo tiến độ của dự án bao gồm báo cáo các con
số báo cáo chữ. Dữ liệu đầu vào báo cáo tiến độ của dự án sử dụng phương pháp
phân tích định tính phương pháp phân tích định lượng nhằm phát hiện các hiện
tượng của dự án. Từ đó quản dự án thể đưa ra các quyết định phù hợp để kiểm
soát rủi ro và tiến độ thực thi dự án.
Luận văn được trình bày với ba mục đích chính:
Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm soát tiến độ, nghiên cứu đưa ra c nhân tố ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện dự án tìm hiểu về các mô hình dự án ảnh hưởng đến
tiến độ dự án.
Tìm hiểu nghiên cứu hai phương pháp kiểm soát rủi ro tiến độ thực thi dự án
đó phương pháp định tính phương pháp định lượng. Trong đó, áp dụng
2
thuyết Ground Theory vào phương pháp định lượng nhằm phát hiện các hiện tượng
của dự án.
Áp dụng hai phương pháp vào dự án thực tế, trên sở đó đánh giá việc thự thi dự
án.
c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
Luận văn được trình bày với 3 chương, thêm phần mở đầu và kết luận. Phần mở đầu
em trình bày thực trạng hiện tại về quản lý dự án phần mềm Việt Nam và định hướng
phân tích về kiểm soát rủi ro và tiến độ thực thi dự án phần mềm.
Chương I em giới thiệu kiến thức chung về các kỹ thuật kiểm soát dự án, các nhân
tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án các hình dự án ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Trong chương này em xin tả lại qua kiến thức chung về kỹ thuật kiểm soát tiến
mô hình dự án. Bên cạnh đó, em cũng tìm hiểu, nghiên cứu và thu thập thêm các thông
tin từ các nguồn tài liệu khác nhau để tóm lược đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện dự án.
Chương II em giới thiệu về các phương pháp quản tiến độ thực thi dự án. Trong
chương này, em xin đưa ra hai phương pháp định lượng định tính dựa trên báo cáo
tiến độ của dự án. Đặc biệt em áp dụng thuyết Ground để phân tích định tính từ
báo cáo tiến độ của dự án từ đó thể phân tích đưa ra được các hiện tượng của dự
án. Trên cơ sở đó, quản lý dự án có thể có những quyết định phù hợp để nhẳm đảm bảo
dự án không vi phạm các rằng buộc.
Chương III em giới thiệu về đề xuất áp dụng thử nghiệm em đề xuất vào dự án
thực tế mà em được chia sẻ và tiếp cận. Việc phân tích dự liệu dự án bằng phương pháp
định tính bằng việc sử dụng phần mềm NVivio 10 làm công cụ hỗ trợ phân tích em
đề xuất bộ phân loại chính, phân loại con các thuộc từng phân loại con. Trên
sở đó, em cũng đưa ra một số nhận xét mang tính chủ quan đánh giá các hiện tượng
của dự án mà em phân tích thử nghiệm.
Các đóng góp mới của tác giả:
3
- Tìm hiểu, nghiên cứu thu thập thêm các thông tin từ các nguồn tài liệu khác
nhau để tóm lược và đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
- Áp dụng thuyết Ground để xây dựng đề xuất bộ phân loại chính, phân loại
con các thuộc từng phân loại con để áp dụng phương pháp định tính vào việc
phân tích dữ liệu báo cáo tiến độ của dự án.
- Áp dụng dụng thử nghiệm phương pháp tính vào việc phân tích định tính vào dự
án thực tế và đưa ra một số nhận xét và kết luận.
d) Phương pháp nghiên cứu
Trong luận văn em kết hợp phương pháp nghiên cứu thuyết thực nghiệm. Các
thuyết về phương pháp định lượng phương pháp định tính, đặc biệt sử dụng
thuyết Ground áp dụng cho phương pháp định tính. Áp dụng vào dữ liệu báo cáo tiến
độ dự án để phân tích định lượng định tính nhằm phát hiện ra các hiện tượng trong
dự án. Trên sở đó, quản lý dự án thể đưa ra các quyết định phù hợp để dự án vẫn
đảm bảo các rằng buộc.
e) Kết luận
Luận văn với đề tài “Phương pháp kiểm soát rủi ro tiến độ thực thi dự án phần
mềmvề cơ bản hoàn thành và thực hiện được những nhiệm vụ, mục đích đề ra.
Một số khó khăn trong quá trình làm luận văn
Kho khăn lớn nhất đó tiếp cận đến dữ liệu của dự án thực tế do chính sách bảo
mật của các công ty các tổ chức. Việc phân tích định tính gặp nhiều khó khăn do sử
dụng phần mềm có sẵn là NVivo 10 bản dùng thử nghiệm trong 30.
Định hướng phát triển cho đề tài
Đây đề tài lớn vậy em cần nghiên cứu áp dụng thêm vào công việc hiện tại
của mình để từng bước đánh giá được tính hiệu quả của phương pháp này. Bên cạnh đó
em cũng sẽ xin thêm tài liệu một số dự án khác để áp dụng thử và đánh giá tiếp.
Ngoài ra em cũng cần soát phát triển thêm bộ phân loại chính, phân loại con
và mã chi tiết hơn và tổng thể hơn để có thể áp dụng được vào nhiều dự án khác.