B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
-----ooo-----
LÊ QUANG HUY
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LC CÁN B K THUT TI
CÔNG TY C PHN MÁY TÍNH - TRUYN THÔNG - ĐIỀU
KHIN 3C
LUN VĂN THẠCQUN TR KINH DOANH
HÀ NI, 2018
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
-----ooo-----
LÊ QUANG HUY
GII PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN B K THUT TI
CÔNG TY C PHN MÁY TÍNH - TRUYN THÔNG
ĐIỀU KHIN 3C
Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH
LUN VĂN THẠC SĨ QUN TR KINH DOANH
Ni hưng dn khoa hc: TS. I LIÊN HÀ
HÀ NI, 2018
LỜI CAM ĐOAN
Đề tài luận văn thạc Giải pháp nâng cao năng lực cán b k thut ti Công ty
C Phn Máy Tính - Truyn Thông - Điều Khin 3C do tôi thc hiện dưới s
hướng dn ca TS. Bùi Liên Hà Giảng viên Trường Đại hc Ngoại Thương, cùng
các cán b ca Công Ty C Phn Máy Tính - Truyn Thông - Điều Khin 3C.
Trong sut quá trình thc hiện tôi đã tìm hiểu và nghiên cu thông qua mt s giáo
trình chuyên ngành, tài liu thư viện, tài liu ca Công ty. Các d liệu đưc thu
thp t nhng ngun hp pháp; ni dung nghiên cu và kết qu trong đề tài này là
trung thc chưa từng được ai công b trong bt k mt luận văn nào khác. Tôi
xin cam đoan đây là đề tài nghiên cu do chính bn thân tôi thc hin.
Hà Nội, ngày tháng năm 2018
Tác gi
Lê Quang Huy
i
LI CẢM ƠN
Sau thời gian hai năm học tp, nghiên cu ti Vin Kinh tế và Quản trường đại
hc Bách khoa Hà Nội, tôi đã nhận được s giúp đỡ tn tình ca các thy cô giáo
đến nay tôi đã hoàn thành khóa học thc s Qun tr kinh doanh. Vi lòng biết ơn
ca mình, li đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Liên - người đã hướng
dn tôi trong sut thi gian nghiên cứu đến lúc hoàn thành luận văn này.
Đồng thời tôi xin được gi li cm ơn ti toàn th các thy giáo, cô giáo vin Kinh
tế và Qun lý, viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại hc Bách khoa Hà Nội đã
truyền đạt cho tôi nhng kiến thc b ích trong sut thi gian hc tp tại trường và
luôn tạo điều kiện đểi hoàn thành khóa hc cùng bài lun văn này.
Xin chân thành cm ơn Ban lãnh đạo Công Ty C Phn Máy Tính - Truyn Thông -
Điều Khin 3C cùng các đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công tác thu
thp s liu cn thiết để hoàn thành luận văn của mình.
Xin chân thành cm ơn xin kính chúc các thầy cô, đồng nghip luôn mnh khe,
hạnh phúc và thành đạt.
Hà Nội, tháng năm 2018
Người thc hin
Lê Quang Huy
ii
MC LC Trang
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i
LI CẢM ƠN ................................................................................................................ ii
DANH MC T VIT TT ....................................................................................... vi
DANH MC HÌNH ..................................................................................................... vii
DANH MC BNG ................................................................................................... viii
PHN M ĐẦU ............................................................................................................ 1
1. Tính cp thiết của đề tài ............................................................................................. 1
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đ tài ......................................................... 2
3. Mc tiêu nghiên cu .................................................................................................. 3
4. Đối tượng và phm vi nghiên cu ............................................................................. 4
5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 4
6. B cc ca lun văn ................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUN V QUN TR NGUN NHÂN S
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN B CA DOANH NGHIP .................................. 6
1.1. Tng quan chung qun tr ngun nhân s............................................................ 6
1.1.1. Khái nim qun tr ngun nhân s ........................................................................ 6
1.1.2. Vai trò, s cn thiết ca qun tr nhân s .............................................................. 7
1.1.3. Ni dung ca qun tr ngun nhân s ................................................................... 8
1.2. Tng quan v năng lực cán b k thut ............................................................... 14
1.2.1. Khái nim v ng lực và năng lực cán b ......................................................... 14
1.2.1.2. Khái nim v năng lực cán b .......................................................................... 14
1.2.3. Khái nim v ng lực cán b k thut ............................................................... 15
1.2.4 Các loại năng lực ca cán b k thut................................................................. 17
1.2.5. Vai trò của nâng cao năng lực cán b k thut ................................................... 19
1.3. Các tiêu chí đánh giá và thang đo năng lực cán b k thut ............................. 21
1.3.1. Các tiêu chí đánh giá ........................................................................................... 21
1.3.2. Xây dựng thang đo đánh giá .............................................................................. 26
1.3.3. Vai trò của nâng cao năng lực cán b k thut ................................................... 27
1.4. Các yếu t nh hưởng đến năng lc cán b k thut .......................................... 29
1.4.1. Yếu t bên trong doanh nghip ........................................................................... 29
1.4.2. Các yếu t bên ngoài ........................................................................................... 31
1.5. Mt s kinh nghim nâng cao năng lực cán b k thut ti các doanh nghip
trong ngành .................................................................................................................. 31
iii
Tóm tắt chương 1 ......................................................................................................... 32
CHƯƠNG 2. THC TRẠNG NĂNG LỰC CÁN B K THUT TI CÔNG
TY C PHN MÁY TÍNH - TRUYN THÔNG - ĐIU KHIN 3C .................. 34
2.1. Gii thiu chung v Công Ty C Phn Máy Tính - Truyn Thông - Điều
Khin 3C ....................................................................................................................... 34
2.1.1. Lch s hình thành và phát trin ca Công ty ..................................................... 34
2.1.2. Chức năng nhiệm v và cơ cấu t chc ca Công ty .......................................... 35
2.1.3. Cơ cấu t chc và hình thc t chc sn xut kinh doanh ca Công ty ............. 35
2.1.4. Kết qu hoạt động sn xut kinh doanh ca Công ty 2015 -2017 ...................... 40
2.2. Thc trạng năng lực ca cán b k thut ti công ty .......................................... 41
2.2.1. Năng lực v trình độ chuyên môn ....................................................................... 43
2.2.2. Năng lực b tr ................................................................................................... 44
2.2.3. Các ch tiêu định tính đo lường năng lực của đội ngũ cán b k thut ca công
ty .................................................................................................................................... 46
2.3. Các yếu t nh ng đến năng lc cán b k thut Công Ty C Phn Máy
Tính Truyn Thông Điều Khin 3C ...................................................................... 54
2.3.1. Yếu t khách quan ............................................................................................... 54
2.3.2. Yếu t ch quan .................................................................................................. 57
2.4. Đánh giá ng lc ca cán b k thut Công Ty C Phn Máy Tính
Truyn Thông Điều Khin 3C .................................................................................. 64
2.4.1. Kết qu đạt được ................................................................................................. 64
2.4.2. Nhng tn ti hn chế ......................................................................................... 65
2.4.3. Nguyên nhân hn chế .......................................................................................... 66
Tóm tắt chương 2 .............................................