1
TÓM TT LUN VĂN THẠC
- Đề tài: ng dng công ngh Web ng nghĩa cho hệ thng WebGIS.
- Tác gi luận văn: Nguyễn Thanh S. Khóa: 2015A.
- Người hướng dn: PGS.TS. Cao Tuấn ng, Viện Công ngh thông tin
Truyền thông, Trường Đại hc Bách Khoa Hà Ni.
- T khóa (Keyword): WebGIS ng nghĩa, tra cứu thông tin địa lý, ontology
nền cơ sở địa lý Vit Nam, tích hp d liu WebGIS có ng nghĩa.
- Tóm tt luận văn:
GIS cũng như WebGIS đã đang được ng dng hu hết vào các ngành, các
lĩnh vực, như trong các ngành: Đo đạc bn đ, qun lý, d báo s dng hiu
qu tài nguyên, thiên nhiên môi trưng, qun quy hoạch đô thị, giao thông, vin
thông, thăm dò khai thác dầu khí, phân tích th trường, Tuy nhiên, WebGIS còn hai
điểm hn chế: Th nht kh năng xử thông tin ng nghĩa giúp thông tin được
cung cấp chính xác và đầy đủ n đến người dùng trên WebGIS chưa có, th hai
vi nhng WebGIS ngun d liệu không đng nht, phân tán nhiều nơi thì khả
năng tích hợp thông tin đ chia s còn khó khăn. Công nghệ web ng nghĩa với kh
năng tích hợp thông tin để chia s x được thông tin ng nghĩa, do đó
th gii quyết được các hn chế trên ca WebGIS. Trên thế giới đã những nghiên
cu v vấn đề ng dng công ngh web ng nghĩa vào GIS cho những kết qu kh
quan; tuy nhiên, Việt Nam cho đến nay thì chưa nghiên cứu nào tìm hiu v vn
đề này. Do đó tôi lựa chọn đề tài “Ứng dng công ngh web ng nghĩa cho hệ
thống WebGIS” m đề tài nghiên cu cho luận văn của mình.
Mục đích của luận văn đề xut mt gii pháp to ra WebGIS ng nghĩa
nhm khc phc hai hn chế ca WebGIS truyn thống (WebGIS chưa ngữ nghĩa)
gp phải. Để đạt được mục đích y, trước hết luận văn tp trung tng hp thuyết,
tìm hiu thuyết công ngh WebGIS, công ngh web ng nghĩa, tiềm năng ng
dng ca web ng nghĩa cho hệ thng WebGIS. Tiếp đó khảo sát, đánh gv tim
năng, ng dng ca web ng nghĩa cho WebGIS, đưa ra một giải pháp để to ra
WebGIS ng nghĩa, thiết kế ontology nền sở địa Vit Nam cho bài toán GIS
ti Vit Nam, t đó phát triển thut toán chuyển đổi d liu qun trong GIS v d
2
liu ng nghĩa RDF. Cuối cùng y dng mt h thng th nghim WebGIS ng
nghĩa tra cứu mt s điểm di ch, th nghim tích hp d liu t các ngun khác nhau
đánh giá v kết qu đạt được. ng dng th nghiệm được y dng trên b d liu
(ngun do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, nơi công tác của tác
gi cung cp): Nhóm d liu nền địa (bản đồ nn) gm: Các vùng hành chính cp
tnh/thành ph ca Vit Nam (63 tnh/thành ph) mt phn các vùng hành chính
cp quc gia của các nước lân cn Vit Nam (Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung
Quc), vùng bin mt s sông ln ca Việt Nam, các đường giao thông ln ca
Việt Nam (đường giao thông cp quc l, tnh l). Nhóm d liu chuyên ngành: Mt
s điểm di tích ca Vit Nam.
Kết qu luận văn đã tìm hiểu nêu ra đưc nhng nét đặc trưng về sở
thuyết ca h thng WebGIS, Web ng nghĩa; đã khảo t, đánh giá về tiềm năng, tìm
hiu v ng dng công ngh web ng nghĩa cho GIS đưa ra một gii pháp to ra h
thng WebGIS ng nghĩa nhm gii quyết 2 hn chế WebGIS truyn thng gp
phải; đã tìm hiểu v thut toán chuyển đổi d liệu RDB sang đồ th RDF, vn dụng để
xây dng công c chuyển đi d liu cho h thng th nghiệm; đã y dựng thành
công h thng th nghim to ra mt ng dng WebGIS ng nghĩa, ớc đầu đáp
ng gii quyết được hai hn chế WebGIS truyn thng gp phi, giúp cho vic tích
hp d liu GIS t nhiu ngun d liu khác nhau tr n kh thi hơn việc tra cu
thông tin trên WebGIS đưc chính xác và đẩy đủ hơn.
Kết qu ca luận văn cũng đóng góp một phn nn tảng ban đầu cho nhng tìm
hiểu sâu hơn về vic ng dng công ngh web ng nghĩa vào GIS ở Vit Nam.