

DY H N THEO TIP CN
NG CÔNG NGHIP
BC NINH
NGUY
Email: Vankhoa2391@gmail.com
Chuyên ngành: luy hc
Chuyên sâu: Lý luy hc k thut in

:
:

ph


Ch 

  


 


: CB170102

ày 30 tháng 6
 
- 
- 

 
 


i





TS. Nguyễn
Tiến Long


- 

Trong quá trình nghi


Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Nguyễn Văn Khoa
ii
iii


- 
                  





    
 









  

 
N


  .
 

ng pày
 c
            




 Dạy
học mô đun Trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp
Bắc Ninh
iv

               
t 
 

 p
3.1. Khách th nghiên cu
- Khácquá trình  Trang
.
3.2.Đối tưng nghiên cu
-    theo
.
3.3. Phm vi nghiên cu
- : y theo
 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài đặt ra những nhiệm vụ cơ bản sau:
-  
 
- 
 
-      
 
 
5. Giả thuyết khoa học
   vào  
 1  thì , ,
 
 .
6


6.1. Nhóm phương pháp nghiên cu lý lun
- 

v
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cu thc tin
- P
- 
- 
- 
- .
7.  
7.1. 
-   theo 

-Trình bày   
7.2. 
-  
 
- V              
.
- 
Ninh.
-            

 


-  theo .
- 

-  tran 
 
vi
vii

 ................................................................................................................. i
 ..................................................................................... iii
 ............................................................................................................... vii
 .................................... x
 ..................................................................................... xi
 ......................................................................................... xii
             
 ............................................................................ 1
 .................................................................. 1
 .................................................................. 1
 ................................................................... 3
 ............................................................................... 4
 ...................................................................................................... 4
 ................................................................... 4
......................................................................................... 5
 ......................................................................... 5
 
 ............................................................................................ 6
t trình ..................................................................... 6
1.2.5.2. Trc quan vt tht ................................................................................ 7
 ............................... 7
  .......... 7
1.3.1.1. Nhng yêu cu ca xã hi vi nn giáo dc hii .................... 7
1.3.2.  ..................... 7
1.3.2.1. Pt huy tính ch ng, sáng to ci hc trong quá trình hc tp . 7
1.3.2.2. Phát tric ci hc........................................................ 8
 ........................................ 8
m ca dy h ........................................... 8
m ca dy h ..................................... 9
 ................................ 9
 ........................................................................................................... 9
 .................................................................................................... 9
 ................................ 9
 ........................................................................................ 11
2.............................................................................................................. 13
  ............................. 13
   ...................................................... 13
2.1.   .......................................... 13
 ..................................................................... 13
viii
 .... 13
 ..................... 14
2.2. ....... 15
2.2.1. ...................................................................................................... 16
2.2.2. .................................. 17
2.2.2.1.Thi gian ca khóa hc và thi gian thc hc ti thiu ..................... 17
2.2.2.2.Phân b thi gian thc hc ti thiu .................................................. 18
 .................................................................................... 19
2.3.1. ............................................................................ 19
................................................................................... 19
 ........................................................................................ 20
 ................... 20
2.3.4.1.Phm vi áp d ........................................................... 20
2.3.4.2.Mt s ng dn v ging d ..................... 20
2.3.4.3.Nhng trng tâm cn chú ý ................................................................ 21
o
 ............................................................................. 21
  ................................. 21
 ......... 21
2.4.3.  ................. 22
 ................................................... 22
 
 ..................................................................................... 23
 ....................................................................................... 24
 ............................................................................................................. 25
            
 ..... 25
 .................... 25
 ..................................................................................................... 25
 ........................................... 26

 ............................................................................................................. 26

 ............................................................................................................. 29

 ............................................................................................... 29
3.3.1.1. Nguyên tc 1: Bài ging mo ngh n ......... 29
3.3.1.2. Nguyên tc 2: Bài ging phù hp vu kin, phù hp v vt
cht hin có. ................................................................................................... 29
3.3.1.3. Nguyên tc 3: Bài ging thit k c các hong hc tp TCTT
ca ngh ng yêu cu th ng ..................................... 30
ix
 ................... 30

 ....................................................................................................... 33
3.4.1. Giáo án 1 ..................................................................................................... 33
3.4.2. Giáo án 2 ..................................................................................................... 47
 ................................................................... 47
 ............................................. 47
 .................................................................. 47
 ................................................................. 48
.................................................................... 48
......................................................................................... 48
 ..................................................................................... 49
 ..................................................... 49
 .................................................... 50
 ..................................................................................... 50
 .......................................................................................... 50
 ........................................................................................ 54
 ................................................................................ 55
 ............................................................................................................ 55
 .......................................................................................................... 55
 ...................................................................................... 57
 ................................................................................................................. 60
x

STT


TT


1


2


3
CNTT

4
CTMT
tiêu
5
GA
Giáo án
6
GV
Giáo viên
7
HD

8
HDLT

9
HS

10
HSSV

11
KN

12
MT

13
MT

14
MTDH

15
ND

16
NH

17
PP

18
PPDH

19
PT

20


21
SP

22
SPTT

23
SV
Sinh viên
24
TCTT

25
UBND

xi

Bng 2.1. Danh mo bt buc, thi gian và phân b thi gian ........ 18
Bng 2.2. Ni dung tng quát và phân b thi gian c n ......... 20
Bng 2.3: Thc trng v m s dy hc ...................... 21
Bng 3.1: Ni dung tng quát và phân b thi gian module Trang b n I ........... 25
B c cu trúc li ............................. 27
 ni dây m ........... 36
Bng 3.3: Trang thit b dùng cho hc thc hành ..................................................... 36
Bng 3.4: trình t thc hin lp ráp và ni dây mn u khi
3 pha rôto lng sóc quay 1 chiu. .............................................................................. 37
Bng 3.5: Mt s sai hng gp nguyên nhân và bin pháp khc phc. ........ 38
Bng 3.6: Giáo án bài lp ráp và ni dây mn u khi
rôto lng sóc quay 1 chiu. ....................................................................................... 40
Bng 3.7: Bng kt qu bài kim tra. ........................................................................ 49
Bng 3.8: Ý kia GV tham gia thc nghim ........................ 50
Bng 3.9: Kt qu kho sát ý kin HS lp thc nghim ........................................... 51
Bng 3.10: Kt qu kho sát ý kin chuyên gia v tính phù hp và tác dng ca dy
hc module Trang b ng TCTT. ( Ph lc s 7). ...................... 51
Bng 3.11: Kt qu kho sát ý kin chuyên gia v tính kh thi ca vic dy hc
module Trang b n I theo TCTT( Ph lc s 9).................................................... 52
Bng 3.12: Kt qu kho sát ý kin chuyên gia v tính cn thit dy hc module
Trang b ng TCTT. ( Ph lc s 8). .......................................... 52
xii

 m trong dy hc .............................................................. 2
 1.2: Khung lý lun dy hc .............................................................................. 3
Hình 3.1: Quy trình thit k bài ging TCTT ............................... 30
 nguyên lý m ...... 35