1
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
Đề tài: Nghiên cu chế to vt liu không nung ng dng cho lò công nghip
Tác gi lun văn: Lê Quang Huy Khóa: 2008- 2010
Người hướng dn: TS. La Thế Vinh
Ni dung tóm tt:
Xã hi loài người mun tn ti và phát trin cn có các vt liu nhm đáp ng mi nhu
cu s dng trong các lĩnh vc đời sng và khoa hc k thut. Xu
t phát t nhu cu
thc tế cn có các loi vt liu có các tính năng đặc bit hoc nhưng vt liu được
dùng ph biến trong k thuât công ngh. S phát trin ca khoa hc công ngh đòi hi
phi có nhng vt liu bn nhit độ cao, vì vy vt liu chu la được hình thành và
phát nhanh chóng để đáp ng nhu cu ca các ngành công nghip khác phát tri
n. Các
loai vt liu chu la được sn xut ra bng phương pháp khác nhau, rt nhiu chng
loi vt liu chu la được sn xut bng phương pháp nung thiêu kết. Vi phương
pháp này năng lượng tiêu tn ln cho quá trình nung, khí thi gây ô nhim môi
trường, vi vt liu có hình dáng phc tp thì vic sn xut đảm bo các yêu cu k
thut và cht lượng là khó khă
n. Vi thc trng như trên tác gi la chn nghiên cu
chế to vt liu không nung ng dng cho lò công nghip. phương pháp này có th tn
dng sn phm gch samot phế phm, s v sinh phế phm, gch p lát phế phm
nghin làm nguyên liu samt, gim chi phí v năng lượng, thân thin vi môi trường.
Vt liu có độ bn nhit tương
đương vi sn phm nung cùng loi, cường độ cao hơn.
Lun văn cao hc đã nghiên cu đánh giá mt s yếu t nh hưởng ti cu trúc
và tính cht ca vt liu không nung được ng dng trong xây dng lò công nghip.
Tìm ra thành phn thích hp ca nguyên liu và cht liên kết để chế to vt liu không
nung, Cường độ ca vt liu đảm b
o tiêu chun k thut để thi công xây dng lò.
Trong quá trình s dng biến tính ca vt liu thay đổi ít cường độ ca vt liu tăng
lên.
Tác gi đã nghiên cu, chế to vt liu chu nhit h alumosilicat kết hp vi
alumophosphate to thành câu trúc vt liêu có cơ tính cao và chu được nhit độ cao.
Vi thành phn samt, caolanh, đất sét và cht liên kết là keo polyme alumophosphate.
T các th nghi
m xác định nh hưởng ca cht liên kết đến cơ tính ca vt liu không
2
nung, t đó la chon được lượng cht liên kết cn thiết để to ra vt liu không nung
có cơ tính tt nht. Thông qua nhng nghiên cu kho sát đánh nh hưởng ca kích
thước ht thành phn phi liu đến cơ tính ca vt liu, để la chn bài phi liu và
quy trinh sn xut ti ưu. Ngoài ra tác gi cũng kim tra tính cht, cu trúc và thành
phn pha c
a vt liu ti các nhit độ khác nhau.
Các kết qu cho thy vic s dng vt liu không nung trong lò công nghiêp là
hoàn toàn tha mãn v k thut có kh năng cho kết qu tôt. Vic trin khai k thut
công ngh không khó khăn điu đó ha hn mt tim năng ng dng ln trong ngành
sn xut vt liu chu la.