TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Thực hiện giao thức định tuyến mạng ad hoc dành cho xe cộ
Tác giả luận văn: Nguyễn Đăng Tuấn Khóa: CH2010B
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Nam
a. Lý do chn đ tài
Kết ni mng không dây đang ngày càng tr nên ph biến và d dàng giúp cho vic
truyn thông tr nên nhanh chóng và thun tin. Mng Ad-hoc là mt mng s dng các
giao tiếp không dây phân tán gia nhiu đim truy cp khác nhau mà không cn ti bt c
mt cơ s h tng c định nào. Bt c thiết b cm tay và c định nào như đin thoi di
động, laptop ... đu có th là mt kênh thông tin trong mng Ad-hoc to thành mng toàn
cu, rng khp mi nơi. Mt trong nhng mô hình c th ca mng Ad-hoc là mng
VANET (Vehicular Ad-hoc Network), đó mi phương tin tham gia giao thông tr
thành mt nút ca mng.
b. Mc đích nghiên cu, đi tưng, phm vi nghiên cu
Mc đích: T tc ti nay, có nhiu giao thc đnh tuyến đang đưc phát trin cho
VANET như: DSDV, AODV, DSR. Mc dù rt nhiu công trình nghiên cu đưc thc
hin đ ci thin tính năng ca VANET nhưng vn chưa ti ưu hơn đưc vic truyn qua
giao thc UDP hoc TCP i điu kin i trưng khác. Bng cách phân tích các giao
thc hot đng như thế nào trong mt môi trưng nht đnh, ta có th so sánh đưc ưu
nhưc đim ca tng giao thc. Hơn na, vi lun văn này s giúp ta có mt lu chn
giao thc tt trong mt s hoàn cnh c th.
Đối ng nghiên cu: Mng VANET và các giao thc đnh tuyến trong mng
VANET.
Phm vi nghiên cu: Da trên lý thuyến v các giao thc đnh tuyến trong mng Ad
hoc đ áp dng vào mng VANET. T đó la chn ra gii pháp ti ưu cho vic đnh
tuyến trong mng VANET.
c. Ni dung chính
Luận văn gồm 5 phần:
Chương 1: Gii thiu v lun văn
Chương 2: Tng quan v VANET
Chương 3: Các giao thc đnh tuyến đã có trong VANET.
Chương 4: Thc hin các giao thc đnh tuyến
Chương 5: Mô phng và kết qu
d. Phương pháp nghiên cu
Lý thuyết: Da trên lý thuyết v các giao thc đnh tuyến trong mng Ad hoc s
dng trong mng VANET.
Mô phng: S dng phm mm NS-2 đ mô phng các giao thc đnh tuyến trong
mng VANET, t đó có đánh giá v hiu sut ca các giao thc này.
e. Kết lun
V lý thuyết: Tác gi đã tìm hiu trình bày đưc các vn đ tng quan lý thuyết
v các giao thc đnh tuyến trong mng VANET.
Gii pháp đ xut: T mô phng, tác gi đã đưa ra đưc các đánh giá v hiu sut
ca các giao thc đnh tuyến trong mng VANET. Qua đó, tác gi đã đưa ra đưc
các ưu và nhưc đim ca các giao thc đnh tuyến đ tiếp tc nghiên cu.
Xác nhn ca ngưi hưng dn
Hà ni, ngày tháng 03 năm 2013