Tóm tăt đề tài: Xây dng h thng qun lý nhân s ng dng công ngh RFID
Hc viên: Nguyn Anh Tun Mã hc viên: CB110631 Khóa 2011B
Giảng viên hướng dn: TS. Phm Văn Tiến
a. Lý do chn đ tài
Ngày nay vi nhng ng dng ca khoa hc k thut tiên tiến vào đời sng,thế gii đã
đang ngày một thay đổi, văn minh hiện đại hơn. Sự phát trin của điện t đã tạo ra
hàng lot các thiết b với các đặc điểm ni bật như: độ chính xác cao, tốc độ nhanh, gn
nh, kh năng ng dng cao góp phần nâng cao năng suất lao động của con người. S
ra đời công ngh RFID (Radio Frequency Identification - công ngh nhn dạng đối tượng
bng sóng radio) một ý ởng độc đáo. Trên thế gii công ngh RFID đã đưc áp dng
vào rt nhiều lĩnh vực như: an ninh, quân s, y hc, giải trí, thương mại, bưu chính viễn
thông… đem lại nhiu li ích to ln. Công ngh RFID được xem như cánh tay phi
đắc lc trong lĩnh vc kinh doanh.
Các h th ện nay được s dng rt ph biế
.
b. Mục đích nghiên cu ca lun văn
Tìm hiểu vhệ thống RFID, các chuẩn RFID sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới.
Qua đó áp dụng o thực tiễn đời sống để sử dụng, đây y dựng hệ thống phần
mềm quản lý nhân sự trong môi trường công ti, để kiểm soát việc vào ra của nhân viên.
Nhng mc đích nghiên cu chi tiết đó là:
- Nghiên cu thiết b đọc th t và RFID
- Thiết kế h thống đc d liu th
- Xây dựng cơ sở d liu qun lý
- X
Phm vi ca đ tài là quản lý môi trường công ty vi đi tượng là con người s dng th
(tag) và sóng vô tuyến (RFID) đ nhn dng.
n văn
.
i vi ngưi qun tr.
nghiên , cũng như các phương thc s dng.
d.
Đề tài s dụng 2 phương pháp nghiên cứu ch yếu:
Phương pháp nghiên cu tài liu: ngun tài liu ch yếu trên mng internet bng c tiếng
anh và tiếng Việt, qua đó nắm nguyên lý, lý thuyết làm phần cơ sở để trin khai.
Phương pháp thc hành: thiết kế và thi công mạch đọc RFID, lp trình với vi điều khin,
lp trình phn mm, tìm hiu v các phn mm qun lý nhân s đã có.
e. Kết lun
Mc tiêu nghiên cứu đã thực hin thành công vi việc hoàn thành đề tài Xây dng h
thng qun nhân s ng dng công ngh RFID”. H thng kết ni gia phn cng
phn mềm, đáp ứng đưc chức năng chm công, qun vào ra nhân viên. Tuy nhiên
hn chế v khoảng cách đc (2-10cm) s dng tn s LF. Hướng phát trin s
dng di tn s cao để tăng khoảng ch đọc, tích hp thêm các công ngh như công
ngh x ảnh để c định chính xác và duy nht mi đi tưng th tag.