TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thiết kế hệ thống xử nước thải Bệnh viện
Phụ sản Hải Phòng
Tác giả luận văn: Trần Quốc Hoàng
Khóa 2014B
Người hướng dẫn:. PGS.TS Vũ Đức Thảo
Nội dung tóm tắt:
Lý do chọn đề tài
Ngày nay nước thải đang mối quan tâm đặc biệt trong vấn đề ô nhiễm môi
trường và nước thải bệnh viện là một loại nước thải đã và đang thải vào môi trường nhiều
loại chất thải gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường đang ngày
càng nhiều ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống của người dân đặc biệt ảnh
hưởng đến sức khỏe cộng đồng, việc xử triệt để nước thải và chất thải rắn y tế của bệnh
viện là thực sự cần thiết và cấpch.
Chính vậy, để đóng góp vào hướng nghiên cứu này đưa ra các giải pháp thích
hợp quản chất thải bệnh viện nói chung, ớc thải bệnh viện nói riêng nhằm góp phần
bảo vệ sức khoẻ nhân viên y tế, cộng đồng dân hạn chế đến mức thấp nhất các tác
động gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường, chúng tôi đã lựa chọn đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI BỆNH
VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG“ để thực hiện luận văn này.
Mục tiêu của đề tài
- Đề xuất phương án cải tạo tính toán nâng cấp hệ thống xử nước thải bệnh
viện phụ sản Hải Phòng phục vụ cho quy hoạch năm 2018, đảm bảo nước thải sau hệ
thống xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B
- Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện
Nội dung thực hiện
- Hiện trạng ớc thải công tác quản môi trường bệnh viện Phụ sản Hải
Phòng
- Đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
- Tính toán các công trình đơn vị trong quy trình công nghệ xử nước thải của
bệnh viện Phụ sản Hải Phòng công suất 770 m
3
/ngày đêm.
- Khái toán chi phí đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: nước thải bệnh viện Phụ sản .
- Phạm vi nghiên cứu: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
Phương pháp nghiên cu
- Phương pháp khảo sát hiện trường.
- Phương pháp phân tích.
- Phương pháp thống kê số liệu.
- Phương pháp tính toán thiết kế.
Đóng góp của luận văn
- Phương án công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phụ sản Hải Phòng, góp phần xử
lý nước thải của bệnh viện đạt QCVN 28:2010/BTNMT, đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi
trường