TÓM TC LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: "Phân tích tn thất điện năng trên đường dây tải điện 500kV".
Tác gi luận văn: Nguyễn Văn Bính; Khóa: 2010B.
Người hướng dn: PGS.TS Trn Bách.
Ni dung tóm tt:
a. Lý do chọn đề tài.
Vit Nam v trí địa nm dc theo biển đông, với diện tích đất lin khong
379.000 km
2
, nhưng có chiều i t Bc vào Nam đến trên 2000km. Các khu kinh tế ch
yếu tp trung đồng bng Bc b Nam bộ. Các nhà máy đin tp trung ch yếu ti 4
khu vc: tây bc – tây nguyên ( nhà máy thủy điện), đông bắc ( nhiệt đin chy than), tây
nam b ( nmáy điện chy bng dầu khí). Các nhà máy điện nm cách xa nhau t 600
đến 1000km, như vy cn phi mạng lưới điện siêu cao áp để đồng b h thống điện
Vit Nam truyn tải điện t nhà máy đin đến ph ti. Vấn đ đặt ra cn gim tn
thất trên đường dây nhm tăng hiu sut tải điện, gim nhiên liu tiêu th, gim tình trng
thiếu điện như hiện nay ... Do đó qua đề tài " Phân tích tn thất điện năng trên đưng dây
tải điện 500kV" có th hiu rõ hơn về vấn đ tn thất điện năng trên đường dây. T đó
các gii pháp gim tn thất điện năng giúp vận hành đường dây an toàn hiu qu.
b. Mục đích nghiên cứu ca luận văn, đối tưng, phm vi nghiên cu.
- Mục đích: Nghiên cu các nguyên nhân gây tn thất điện năng và tính các tn tht
đó trên đường dây, đưa ra các biện pháp gim tn tht.
- Đối tượng: Nghiên cu tn thất điện năng trên đường dây 500kV chiu dài 400km.
- Phm vi nghiên cu: Nghiên cu lý thuyết dựa trên chương trình tính toán.
c. Ni dung chính
Luận văn được chia thành 4 chương:
- Chương I: Đường dây siêu cao áp và h thng tải điện
Trong chương này trình bày v đường dây siêu cao áp, đặc điểm, các giá tr đặc
trưng của đường dây, các phương trình tính toán.
- Chương II. Tn tht công sut tn thất điện năng, hiệu sut tải điện trên đường
dây siêu cao áp.
Trong chương này trình bày các tn tht công suất và điện năng của các phn t trên
đường dây: đường dây, kháng đin, t điện, máy biến áp; đưa ra các phương trình tính
toán. T đó rút ra được hiu sut tải điện trên đường dây.
Chương III. Phương pháp tính tn thất trên đường dây siêu cao áp 500kV.
T các phương trình tính toán, xây dng thuật toán để tính toán tn tht bng
chương trình tính toán. Đưa ra phương pháp tính tn tht da trên mng 2 ca.
Chương IV. Nghiên cứu tn thất điện năng trên đường dây tải đin 500kV.
Tính toán với đường dây dài 400km, tính tn tht không ti, tn tht theo ph ti,
tn tht vầng quang trên đường dây. Đưa ra c bin pháp vận hành đường dây, bù trên
đường dây.
d. Phương pháp nghiên cứu.
Nghiên cu lý thuyết, dựa trên chương trình tính toán.
e. Kết lun.
T kết qu tính toán trên đường dây chiu dài 400km th thy, cn phi
linh hoạt trên đường dây, trong chế độ không ti, non ti cũng như tải ln nht, cn thiết
kế đường dây những nơi có thời tiết tốt đ gim tt tht vng quang.