1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------
NGUYỄN NGỌC TUÂN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
(Building management system of Thai Binh Medical University )
Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính và Truyền thông
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG MINH THỨC
Hà Nội - 2013
2
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC................................................................................................................................... 2
DANH MỤC BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................................................. 5
DANH MỤC BẢNG HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ................................................................................. 6
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................... 7
ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................................... 8
1. Lí do chọn đề tài ................................................................................................................ 8
2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình .............................................................................................. 8
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn ................................................................................... 9
3.1. Mục tiêu của luận văn ................................................................................................. 9
3.2. Nhiệm vụ chƣơng trình ............................................................................................... 9
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ........................................................................ 10
1.1 Giới thiệu về bệnh viên Đại học Y Thái Bình ............................................................... 10
1.2. Nhiệm vụ của bệnh viện ........................................................................................... 10
1.2.1. Khám bệnh, chữa bệnh ...................................................................................... 10
1.2.2. Đào tạo cán bộ ....................................................................................................... 10
1.2.3. Nghiên cứu khoa học ............................................................................................. 10
1.2.4. Chỉ đạo tuyến ......................................................................................................... 11
1.2.5. Phòng bệnh............................................................................................................. 11
1.2.6. Hợp tác quốc tế ...................................................................................................... 11
1.2.7. Quản lý kinh tế trong bệnh viện ............................................................................. 11
1.3 Đặc tả bài toán .............................................................................................................. 11
1.3.1. Tổ chức hệ thống ................................................................................................... 11
1.4. Những yêu cầu cần giải quyết ...................................................................................... 13
1.5. Đánh giá hệ thống ......................................................................................................... 13
1.6. Phạm vi ứng dụng: ........................................................................................................ 15
1.7. Đối tƣợng sử dụng ....................................................................................................... 15
1.8. Mô tả tổng quan về hệ thống mới. ............................................................................... 15
1.8.1. Menu Hệ Thống: .................................................................................................... 15
1.8.2. Menu tiếp nhận: ..................................................................................................... 15
1.8.3. Menu khám bệnh: ................................................................................................. 15
1.8.4. Menu Toa Thuốc: ................................................................................................... 15
1.8.5. Menu nhập viện: .................................................................................................... 15
1.8.6. Menu viện phí: ....................................................................................................... 15
1.8.7. Menu báo cáo: .................................................................................................... 15
1.9. Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................................... 16
Chƣơng II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .................................................................................... 17
2.1 Quy trình quản lý bệnh nhân bệnh viện ......................................................................... 17
2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng. ........................................................................................ 19
2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu ..................................................................................................... 22
2.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh của hệ thống ............................................. 22
2.3.2 Các hồ sơ tài liệu sử dụng ....................................................................................... 23
2.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dƣới đỉnh ..................................................................... 26
2.3.4.3 Biểu đồ phân rã chức năng chức năng cho chức năng Điều trị (Hình 2. 8) ......... 30
2.3.4.4 Biểu đồ phân rã chức năng chức năng cho cho chức năng Thống kế báo cáo..... 32
2.3.4.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 cho chức năng Xử lý sau điều trị ......................... 33
2.3.4.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 cho chức năng Xử lý sau khám bệnh .................. 34
2.4 Kết luận chƣơng 2 .......................................................................................................... 35
CHƢƠNGIII: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................................................... 36
3.1. Các thực thể và thuộc tính ............................................................................................ 36
3.1.1. Các thực thể ........................................................................................................... 36
3
3.1.2. Mối quan hệ giữa các thực thể ............................................................................... 36
3.2. Bảng xác định các thực thể và thuộc tính ..................................................................... 38
3.3. Bảng xác định các quan hệ........................................................................................... 39
3.4 Mô hình E-R .................................................................................................................. 40
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ........................................................................................... 42
3.5.1 Bảng nhân viên ....................................................................................................... 42
3.5.2 Bảng bệnh lý ........................................................................................................... 42
3.5.3. Bảng bệnh nhân...................................................................................................... 42
3.5.4 Bảng thuốc .............................................................................................................. 42
3.5.5. Bảng dịch vụ .......................................................................................................... 42
3.5.6. Bảng khoa .............................................................................................................. 42
3.5.7. Bảng giƣờng bệnh ................................................................................................. 43
3.5.8. Bảng cơ sở y tế ...................................................................................................... 43
3.5.9. Bảng phòng khám .................................................................................................. 43
3.5.10. Bảng chuyên nghành ............................................................................................ 43
3.5.11 Bảng mức khám .................................................................................................... 43
3.5.12. Bảng sổ BHYT ..................................................................................................... 43
3.5.13 Bảng loại phẫu thuật ............................................................................................. 43
3.5.14. Bảng phiếu khám ................................................................................................. 43
3.5.15 Bảng đối tƣợng XNCC ......................................................................................... 43
3.5.16. Bảng loại bệnh ..................................................................................................... 44
3.5.17.Bảng sổ bệnh án .................................................................................................... 44
3.5.18. Bảng đơn thuốc .................................................................................................... 44
3.5.19. Bảng phiếu xét nghiệm ........................................................................................ 44
3.5.20. Bảng phiếu chụp XQ ............................................................................................ 44
3.5.21. Bảng ngƣời nhà bệnh nhân .................................................................................. 44
3.5.22. Bảng Thẻ bảo hiểm .............................................................................................. 45
3.5.23. Bảng Phiếu dịch vụ .............................................................................................. 45
3.5.24. Bảng Cấp thuốc .................................................................................................... 45
3.5.24. Bảng theo dõi diều trị ........................................................................................... 45
3.5.25. Phiếu phẫu thuật ................................................................................................... 45
3.5.26. Bảng phiếu thống kê thuốc .................................................................................. 46
3.5.28. Bảng khám chuyên khoa ...................................................................................... 46
3.5.29. Bảng phân giƣờng ................................................................................................ 46
3.5.30. Bảng giấy ra viện ................................................................................................. 46
3.5.31. Bảng giấy chuyển viện ......................................................................................... 46
3.5.32. Bảng lập sô bệnh án ............................................................................................. 47
3.5.33 Bảng đối tƣợng bệnh nhân .................................................................................... 47
3.6. Mô hình quan hệ ........................................................................................................... 47
3.7. Thiết kế giao diện.......................................................................................................... 47
3.7.1. Giao diện chung ..................................................................................................... 47
3.7.2. Giao diện đón tiếp .................................................................................................. 48
3.7.3. Giao diện thu tiền ................................................................................................... 49
3.7.4. Giao diện quản trị................................................................................................... 50
3.7.6. Giao diện quản trị tài chính kế toán ....................................................................... 51
3.7.7. Giao diện khám bệnh ............................................................................................. 52
3.7.8. Giao diện các dịch vụ ............................................................................................. 53
3.7.9 Giao diện Ghi kết quả dịch vụ ................................................................................ 53
3.7.9 Giao diện tìm kiếm bệnh nhân ................................................................................ 54
3.7.10 Giao diện báo cáo thu hàng ngày .......................................................................... 54
3.8 Kết Luận chƣơng 3 ........................................................................................................ 55
CHƢƠNG IV: THỬ NGHIỆM VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG .................................................. 56
4
4.1. Giới thiệu chung về SQL Server 2000. ......................................................................... 56
4.1.1. Chỉ mục – Indexs. .................................................................................................. 56
4.1.2. Clustered: ............................................................................................................... 56
4.1.3. Non-clustered: ........................................................................................................ 56
4.1.4. Bẫy lỗi- Triggers: ................................................................................................... 57
4.1.5. Ràng buộc – Constaints: ........................................................................................ 57
4.1.6. Diagram (lƣợc đồ quan hệ): ................................................................................... 57
4.1.7. Khung nhìn (View): ............................................................................................... 57
4.1.8. Thủ tục nội (stored Procedure): ............................................................................. 57
4.2. Các phát biểu cơ bản của T-SQL .................................................................................. 58
4.2.1. Phát biểu Select: ..................................................................................................... 58
4.2.2. Nhập dữ liệu bằng phát biểu INSERT. .................................................................. 58
4.2.3. Phát biểu cập nhật (UPDATE) ............................................................................... 58
4.2.4. Phát biểu xóa (DELETE) ....................................................................................... 58
4.3. Đối tƣợng trong SQL và cách tạo các đối tƣợng trong SQL SERVER. ....................... 58
4.3.1. Tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE) .......................................................... 58
4.3.2. Tạo bảng (Table) .................................................................................................... 59
4.3.3. Thủ tục đƣợc lƣu và hàm (Stored procedure hay SP) ............................................ 60
4.4 Ngôn ngữ ASP (Active Server Pages) .......................................................................... 60
4.4.1 Giới thiệu chung...................................................................................................... 60
4.4.2 ASP và HTML ....................................................................................................... 60
4.5 Một số hình ảnh giao diện chƣơng trình khi cài đặt ...................................................... 70
4.5.1 Chức năng đăng nhập .................................................................................................. 71
4.5.2. Chức năng quản lý ..................................................................................................... 71
4.5.2.1 Chức năng quản trị hệ thống ................................................................................ 71
4.5.2.2 Chức năng quản trị tài chính kế toán ................................................................... 72
4.5.2.3 Chức năng quản lý thuốc ..................................................................................... 72
4.5.3 Quản lý bệnh nhân .................................................................................................. 73
4.5.3.1 Đón tiếp bệnh nhân có bảo hiểm y tế ................................................................... 73
4.5.3.2 Đón tiếp bệnh nhân tự nguyện ............................................................................. 73
4.5.4 Thu viện phí ............................................................................................................ 73
4.5.5 Khám bệnh .............................................................................................................. 74
4.5.6 Cấp Thuốc ............................................................................................................... 74
4.5.7 Tổng hợp doanh thu trong ngày .............................................................................. 75
4.5.8 Tổng hợp vật tƣ, thuốc ............................................................................................ 76
4.5.9 Tổng hợp số bệnh nhân đã khám trong ngày .......................................................... 76
4.6 Ví dụ chạy thử các quy trình chƣơng trình .................................................................... 76
4.7 Kết luận chƣơng 4 .......................................................................................................... 81
KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................... 83
5
DANH MỤC BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Ký hiệu
Ý nghĩa
BHYT
Bảo hiểm y tế
BN
Bệnh nhân
KQ
Kết quả
B/c
Báo cáo
DSBN
Danh sách bệnh nhân
BS
Bác sĩ
TTVP
Thanh toán viện phí
XV
Xuất viện
NV
Nhân viên
6
DANH MỤC BẢNG HÌNH V, ĐỒ TH
Bảng
Tên
Trang
2.1
Quy trình đón tiếp bệnh nhân tự nguyên
23
2.2
Quy trình đón tiếp bệnh nhân có BHYT
23
2.3
Biểu đồ ngữ cảnh
24
2.3
Biểu đồ phân rã chức năng
25
2.4
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
28
2.6
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng tiếp nhận bệnh nhân
29
2.7
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng khám chữa bệnh
30
2.8
Biu đồ luồng d liệu mức 1 chức năng điều trị
31
2.9
Biu đồ luồng d liệu mức 1 chức năng thống kê báo cáo
32
2.10
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 chức năng xử lý sau điều trị
33
2.11
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 chức năng xử lý sau khám
34
3.1
Mô hình E-R
39
3.2
Mô hình quan hệ
46
4.1
Giao diện chƣơng trình
68
4.2
Giao diện Chức năng đăng nhập
68
4.3
Giao diện Chức năng quản trị hệ thống
69
4.4
Giao diện Chức năng quản trị tài chính kế toán
70
4.5
Giao diện Chức năng quản lý thuốc
70
4.6
Giao diện Đón tiếp bệnh nhân có bảo hiểm y tế
71
4.7
Giao diện Đón tiếp bệnh nhân tự nguyện
71
4.8
Giao diện Thu viện phí
71
4.9
Giao diện chức năng Khám bệnh
72
4.10
Giao diện chức năng Cấp Thuốc
73
4.11
Tổng hợp doanh thu trong ngày
73
4.12
Tổng hợp vật tƣ, thuốc
74
4.13
Giao diện chức năng Tổng hợp bệnh nhân khám trong ngày
74
7
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, hội, nhu cầu ứng dụng công
nghệ thông tin ngày càng cao không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng phát triển,
càng phức tạp thì các phƣơng thức quản cđiển truyền thống sẽ trở nên cồng kềnh
khó thể đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của hệ thống. Để xử các thông
tin một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, đòi hỏi phải sự hỗ trợ của một
công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin.
Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các
hoạt động xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc đến phong cách sống làm việc của một
xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản các hoạt động hội và nghiên
cứu khoa học đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin
ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền thông, đo ờng, tự động hoá, quản
các hoạt động của con ngƣời hội. Những lợi ích các phần mềm ứng dụng
mang lại đáng kể: xử thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân
lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công việc nâng cao một cách rõ rệt.
Để tiếp cận góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của ng nghệ phần mềm tôi đã
tìm hiểu cài đặt“Hệ thống quản bệnh viên”cho bệnh viện Đại học Y Thái Bình.
Việc y dựng chƣơng trình quản lý bệnh viện nhằm giảm nhẹ công việc quản tại
bệnh viện.
Với sự ớng dẫn tận tình của TS. Hoàng Minh Thức em đã hoàn thành cuốn báo
cáo Luận văn tốt nghiệp y. Tuy đã cố gắng hết sức tìm hiểu, phân tích thiết kế cài
đặt hệ thống nhƣng chắc rằng không tránh khỏi những thiếu t. Em rất mong nhận
đƣợc sự thông cảm và góp ý của quí Thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn.
Qua đây cho phép em bày tỏ lòng biết ơn đến sự dạy dỗ chỉ bảo của các thầy,
trong Viện công nghệ thông tin trƣờng Đại học Bách khoa Nội. Đặc biệt TS.
Hoàng Minh Thức, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo giúp đỡ em trong thời
gian thực hiện luận văn tốt nghiệp y, em chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình
của Thầy.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Tuân
8
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Sự phát triển nhanh chóng hiệu quả của kỹ thuật y tính đã tạo cho tin học
những ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi lĩnh vực hiện nay. Công tác quản là một
công việc quan trọng không thể thiếu trong bất một tổ chức hay cộng đồng nào,
trƣớc kia việc quản chỉ thực hiện bằng sổ sách giấy tờ, nhƣ vậy rất tốn công sức
thời gian hơn nữa hiệu quả công việc lại không cao vậy việc đƣa Tin học vào quản
rất cần thiết đáng quan tâm. Tin học đã góp phần tự động hoá phần lớn vào
công việc có nhiều phức tạp này
Bệnh viện Đại học Y Thái Bình một trong những trung m khám chữa bệnh
lớn tại Thái Bình các tỉnh lân cận. Môi trƣờng bệnh viện nhƣ một hội thu nhỏ,
với rất nhiều quy trình thủ tục giấy tờ phức tạp, với nhiều nguồn lực cần quản
hiệu quả nhƣ thuốc, viện phí, nhân lực, vật trang thiết bị... Việc tin học hoá quản
bệnh viện một nhu cầu tất yếu, chính vậy em đã chọn đề tài Xây dựng website
quản bệnh viện Đại học Y Thái Bình” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên quá
trình tin học hoá bệnh viện cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, khoa học, nhằm đảm bảo
khả năng thành công và đem lại hiệu quả cao nhất
Vì vậy trong khoá luận tốt nghiệp y, tôi muốn đƣa ra một cách tiếp cận giải
quyết vấn đề này với mục tiêu tự động hoá các công việc, xử dự liệu giảm thiểu
nhiệm vcủa con ngƣời trong hệ thống thống nhất các chức năng thành một hệ
thống nhất tổ chức chặt chẽ. Nếu y dựng đƣợc tốt sẽ giảm gánh nặng cho ngƣời
quản lý, tính năng thuận tiện cho ngƣời sử dụng.
2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình
Sau khi ý tƣởng tìm hiểu một đề tài nào đó thì việc lựa chọn công cụ thực
hiện cũng không kém phần quan trọng. Trƣớc hết nó phản ánh mức độ hiểu biết vấn đề
của ngƣời giải quyết bài toán sâu sắc đến đâu, ngƣời đó cần phải nắm những đặc
trƣng của bài toán, cân nhắc những điểm mạnh yếu của môi trƣờng xung quanh bài
toán để chọn đƣợc công cụ thích hợp.
Bài toán quản cần cần hai loại công cụ chính hệ quản trị sở dữ liệu để
xây dựng quản dữ liệu cho hệ thống ngôn ngữ lập trình để y dựng chƣơng
9
trình. Với nhu cầu khả năng cung cấp hiện nay thì rất nhiều h quản trị sở dữ
liệu bổ trợ cho việc quản tốt nhƣ Access hoặc Oracle Server nhƣng lý do trên
tôi đã quyết định chọn hệ quản trị SQL Server 2000 làm hệ quản trị sở dữ liệu cho
bài toán
Với SQL Server 2000 thì cho phép nhiều ngôn ngữ khác nhau truy cập dữ liệu
của một cách dễ dàng thuận tiện.Cùng với đó là ngôn ngữ lập trình web ASP rất
thuận tiện cho việc kết nối sử dữ liệu, nên tôi đã chọn để xây dựng chƣơng trình
quản lý này.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục tiêu của luận văn
Khi chƣơng trình hoàn thành :
a. Giúp lãnh đạo giám sát hoạt động bệnh viện một cách toàn diện, ngay tại bàn
làm việc, theo thời gian thực. Không cần chờ báo cáo từ cấp dƣới.
b. Số liệu báo cáo chính xác, nhanh chóng.
c. Chống tiêu cực ở bệnh viện.
d. Tiết kiệm giấy tờ, công văn.
e. Giúp y tá, bác tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, công sức. Với ứng dụng tin học
này y tá, bác sĩ sẽ chỉ phải viết tay những khoản cần thiết.
f. Bênh nhân không còn phải làm các thủ tục nhập xuất, khám chữa bệnh rƣờm rà.
3.2. Nhiệm vụ chƣơng trình
- Hệ thống quản lý bệnh viện nhiệm vụ: Quản bệnh nhân đã đang điều trị
tại bệnh viện cũng nhƣ các quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, quản việc
thanh toán viện phí của bệnh nhân với bệnh viện.
Chƣơng trình phải đáp ứng đƣợc:
- Cập nhật và quản lý các thông tin của bệnh nhân.
- Xem thông tin về bệnh nhân (bệnh, tình trạng diễn tiến bệnh…)
- Cho phép tìm kiếm theo một số tiêu chí riêng.
- In ấn phiếu nhập viện, xuất viện, phiếu thanh toán tiền (tạm thu, thanh toán…)
- Thống kê, tìm kiếm bệnh nhân theo từng thời gian.
10
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG
1.1 Giới thiệu về bệnh viên Đại học Y Thái Bình
Bệnh viên đại học Y Thái Bình đƣợc thành lập theo Quyết định 831/QĐ-TYB
ngày 12/32003 Quyết định số 2530/QĐ-BYT này 18/7/2007 của Bộ y tế. Bệnh viện
đơn vị trực thuộc trƣờng Đại học Y Thái Bình. Bệnh viện cách pháp nhân,
con dấu riêng, tài khoản riêng tại ngân hang Công thƣơng chi nhánh Thái Bình.
Viện có quy mô 200 giƣờng bệnh.
Trên cơ sở có một đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao, Bệnh viện đã nhanh chóng
triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh.
Bằng nhiều nguồn đầu tƣ, Bệnh viện đã trang bị nhiều loại máy móc hiện đại,
nhiều loại vật chất lƣợng cao. Trên sở trang thiết bị đƣợc đầu tƣ, Bệnh viện
thƣờng xuyên cử cán bộ đi học, tập huấn triển khai các kỹ thuật mới tại các Trung tâm,
các Viện đầu ngành trong nƣớc (Hà Nội, Hồ Chí Minh..) một số bệnh viện nƣớc
ngoài (Thái Lan; Đức; Lan...). Đồng thời Bệnh viện cũng thƣờng xuyên mời các
chuyên gia đầu ngành trong nƣớc (BV Việt Đức, BV Bạch Mai, Viện mắt Trung
ƣơng..) và nƣớc ngoài (Mỹ, Đức, Pháp...) tới chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện.
Đặc biệt trong thời gian qua, trƣờng Đại học Y Thái Bình đã lắp đặt hệ thống
truyền hình trực tuyến với BV Bạch Mai, tạo điều kiện cho cán bộ của Bệnh viện tiếp
cận nhanh hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
1.2. Nhiệm vụ của bệnh viện
1.2.1. Khám bệnh, chữa bệnh
- Bệnh viện nơi tiếp nhận mọi ngƣời bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội
trú và ngoại trú theo chế độ chính sách Nhà nƣớc quy định.
- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nƣớc.
1.2.2. Đào tạo cán bộ
Bệnh viện sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế, các thành viên trong bệnh
viện phải mẫu mực thực hiện quy chế bệnh viện.
1.2.3. Nghiên cứu khoa học
Bệnh viện nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ng dụng những tiến
bộ khoa học kthuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh chăm c sức khỏe ngƣời
bệnh.
11
1.2.4. Chỉ đạo tuyến
Hệ thống các bệnh viện đƣợc tổ chức theo tuyến kthuật, tuyến trên trách
nhiệm chỉ đạo kỹ thuật tuyến dƣới.
1.2.5. Phòng bệnh
Cùng với khám bệnh, chữa bệnh thì phòng bệnh một nhiệm vụ quan trọng của
bệnh viện.
1.2.6. Hợp tác quốc tế
Các hoạt động hợp tác quốc tế của bệnh viện phải tuân theo đúng các quy định
của nhà nƣớc.
1.2.7. Quản lý kinh tế trong bệnh viện
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nƣớc về thu, chi ngân sách của
bệnh viện từng bƣớc tổ chức việc hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh
viện.
1.3 Đặc tả bài toán
Hệ thống quản bệnh nhân một hệ thống giúp cho chúng ta quản bệnh
nhân đã đang điều trị tại bệnh viện, cũng nhƣ trong quá trình khám chữa bệnh của
bệnh nhân tại bệnh viện. Quản lý việc thanh toán tạm ứng của bệnh nhân với bệnh viện
cũng nhƣ của bệnh viện với bảo hiểm y tế, quản ợng bệnh nhân đến điều trị tại
bệnh viện trong những khoảng thời gian xác định. Đồng thời chúng ta đi thống số
lƣợng bệnh nhân mắc phải một số n bệnh nào đó đđƣa ra phƣơng pháp điều trị
đề phòng. Hệ thống bao gồm các bộ phận với các chức năng cụ thể sau:
1.3.1. Tổ chức hệ thống
a. Quản lý dữ liệu về bệnh nhân tại bệnh viện
Khi một bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh ta cần lƣu trữ những thông
tin sau:
- Quản lý họ tên bệnh nhân (họ và tên bệnh nhân quản lý riêng).
- Quản lý địa chỉ bệnh nhân (quản lý địa chỉ tới mức xã).
- Quản bảo hiểm y tế của bệnh nhân. (nếu bệnh nhân thẻ bảo hiểm y tế thì
quản số thẻ bảo hiểm y tế, ngày cấp, ngày hết hạn nếu bệnh nhân đó đang m
việc tại một quan nào đó thì quản thêm tên quan, địa chỉ quan, điện thoại,
của cơ quan mà bệnh nhân đó đang làm việc).
12
- Trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện bệnh nhân có yêu cầu dùng thêm
một số dịch vụ, chúng ta quản thêm trong quá trình đó bệnh nhân đã dùng những
dịch vụ nào.
- Quản hồ chứng từ về các khoản tiền bệnh nhân phải đóng cho bệnh
viện cũng nhƣ đã đóng cho bệnh viện (Tạm ứng).
b. Quản lý quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân tại bệnh viện.
- Bệnh nhân đến nơi tiếp nhận bệnh nhân (phòng cấp số) để đăng khám chữa
bệnh và đƣợc chỉ định đến phòng khám bệnh.
- Bệnh nhân đƣợc bác sĩ khám bệnh
- Sau khi khám bệnh, bệnh nhân thuộc một trong hai loại: điều trị tại nhà hoặc
điều trị tại bệnh viện.
+ Nếu bệnh nhân điều trị tại nhà thì bác cho một đơn thuốc trong đó ghi đầy đủ
thông tin về bệnh nhân, ngày khám, tên thuốc, số lƣợng cách dùng cũng nhƣ căn
bệnh mà bác sĩ chuẩn đoán.
+ Nếu bệnh nhân phải nhập viện thì bác cho một giấy nhập viện, trên đó ghi
đầy đủ thông tin về bệnh nhân, ngày nhập viện, căn bệnh chuẩn đoán khoa điều trị
sau đó bệnh nhân đƣợc đƣa đến khoa điều trị.
- Tại khoa điều trị, hàng ngày bệnh nhân đƣợc bác khám lại cho một đơn
thuốc hàng ngày trên đơn thuốc ghi đầy đủ tên thuốc số lƣợng cách dùng. Theo
định kỳ bác sẽ khám bệnh lại cho bệnh nhân (tùy theo từng loại bệnh nhân). Trong
quá trình điều trị tại bệnh viện bác sẽ lập một bệnh án của bệnh nhân trong đó ghi
đầy đủ thông tin về bệnh nhân, căn bệnh bệnh nhân mắc phải cũng nhƣ diễn biến
quá trình điều trị tại bệnh viện nhƣ: thông tin đơn thuốc, thông tin về sử dụng dịch vụ,
thông tin về điều trị, thông tin về chức năng sống và thông tin về sử dụng vật tƣ y tế.
- Trong quá trình điều trị bệnh nhân thể yêu cầu dùng thêm một số dịch vụ nhƣ:
X_quang, Siêu âm. . . việc sử dụng này cũng theo sự chỉ định của bác sĩ, mỗi loại dịch
vụ có một giá riêng.
- Bệnh nhân bảo hiểm y tế nhƣng đến để điều trị những bệnh hay sử dụng
dịch vụ nằm ngoài quy định của Bộ y tế thì khi xuất viện bệnh nhân thanh toán toàn bộ
chi phí cho quá trình điều trị này.
- Trong quá trình điều trị, nếu có bệnh nhân trốn viện, không thanh toán viện phí.
Bệnh viện lƣu lại tất cả các thông tin về bệnh nhân trốn viện. Nếu sau khi chữa trị ba
13
ngày mà bệnh nhân không đóng tạm ứng tiền viện phí (hay tiền tạm ứng viện phí trƣớc
đó đã hết), thì khoa (phòng) nơi điều trị bệnh nhân trình ban lãnh đạo biết đxem xét
giải quyết.
- Theo chu khàng tháng bệnh viện thanh toán viện phí của bệnh nhân bảo
hiểm y tế với bảo hiểm y tế.
1.4. Những yêu cầu cần giải quyết
- Bệnh nhân có những yêu cầu sau:
+ Tổng chi phí trong thời gian điều trị tại bệnh viện.
+ Tổng số tiền đã đóng.
+ Cần biết chi tiết các khoản phải đóng.
- Các bác sĩ cần biết những thông tin sau:
+ Cần biết rõ diễn biến bệnh của bệnh nhân mà mình đang điều trị.
+ Cần m kiếm một strƣờng hợp ơng tự để tìm lấy một số giải pháp chữa trị
hữu hiệu nhất.
+ Cần thống bệnh nhân theo từng bệnh để đƣa ra một số phƣơng án hoạt động
dự phòng một số bệnh theo từng khu vực. . .
- Ngƣời nhà bệnh nhân cần biết
+ Biết đƣợc diễn biến chính xác bệnh của ngƣời nhà mình (có một số trƣờng hợp
bác không thể i trực tiếp với bệnh nhân đƣợc nên phải nói với ngƣời nhà bệnh
nhân)
- Đối với nhân viên tài chính của bệnh viện
+ Tổng số tiền tạm ứng bệnh nhân đã đóng chƣa đóng (còn lại bao
nhiêu).
+ Tổng số bệnh nhân điều trị trong tháng bảo hiểm y tế, tổng chi phí của
những bệnh nhân này để thanh toán với bảo hiểm y tế.
1.5. Đánh giá hệ thống
Hệ thống quản lý bệnh viện này hoạt động theo nguyên tắc, quy trình chung của
nhà nƣớc. Việc lƣu trữ và xử lý thông tin đƣợc thực hiện theo cách làm thủ công. Khi
xử lý thông tin ngắn và chung nhất đƣợc lƣu vào các biểu mẫu riêng theo nhóm. Tuy
nhiên bên cạnh những công việc làm theo thủ công thì bệnh viện đó cũng sử dụng
thêm máy tính nhƣng chƣa chủ yếu, do đó có một số ƣu và nhƣợc điểm sau:
14
- Về ƣu điểm:
cấu đội ngũ y tế, bác sỹ, cán bkhá đầy đủ do đó công việc đƣợc phân chia
một cách rõ ràng và làm theo đúng nguyên tắc của nhà nƣớc quy định.
- Về nhƣợc điểm:
Công việc m thủ tục cho một bệnh nhân từ lúc bắt đầu vào khám cho đến khi
phải vào nhập viện ng vấn đề lớn, các y bác sthƣờng mất khá nhiều thời gian
cho việc ghi lại các thông tin về các bệnh nhân, đồng thời cứ sau một khoảng thời gian
hoạt động trong tuần phòng tài chính phải tính tổng số tiền bệnh nhân phải đóng, liệt
chi tiết các khoản phải đóng để bệnh nhân thanh toán, nên rất mất nhiều thời gian
do thực hiện bằng thủ công. Việc tìm kiếm thông tin cho một bệnh nhân cùng
khó khăn. Nếu muốn tìm thấy thì phải ghi lại các thông tin liên quan nhƣ họ tên, quê
quán, ngày sinh. . . đó chƣa kể giám đốc bệnh viện muốn xem tổng số bệnh nhân
theo tổng số bệnh để đƣa ra một số phƣơng án hoạt động dự phòng một số bệnh theo
từng khu vực. . . .
Việc sửa đổi thông tin khó khăn, lƣu thông tin chậm. Những việc làm y
ảnh hƣởng không nhỏ đến công việc khám chữa bệnh của bệnh viện. Đặc biệt trong
thời đại hiện nay khoa học công nghệ phát triển, đời sống nhân dân đƣợc nâng cao, sức
khoẻ của con ngƣời đƣợc quan m hàng đầu, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân
ngày một lớn. Vì vậy yêu cầu các bệnh viện phải hết sức linh động nhạy bén trong việc
áp dụng khoa học kỹ thuật mới, đƣa y tính vào hệ thống với một vị trí chủ đạo. Máy
tính sẽ giúp các y bác sỹ rất nhiều trong việc quản bệnh viện nói chung quản
bệnh nhân nói riêng đem lại hiệu qủa công việc rất cao.
- Hƣớng khắc phục:
những tồn tại nhƣ trên, tôi đã mạnh dạn đƣa ra một hình thức quản mới
sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Đó sự xuất hiện của máy tính với những chức
năng kế thừa ơng tự nhƣ công tác quản bệnh nhân đã thực hiện. Các công việc
liên quan tới việc quản bệnh nhân sẽ đƣợc thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng
chính xác, việc m kiếm một bệnh nhân, cũng nhƣ việc thống kê bệnh nhân theo
những tiêu chí mà ban lãnh đạo bệnh viện đƣa ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. . .
15
1.6. Phạm vi ứng dụng:
Hệ thống mạng Lan của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình thể triển khai trên
mạng Internet với khả năng bảo mật cao.
1.7. Đối tƣợng sử dụng
Sử dụng cho Bệnh viện Đại học Y Thái Bình
1.8. Mô tả tổng quan về hệ thống mới.
Hoạt động của hệ thống “Quản Lý Bệnh Viện” bao gồm:
1.8.1. Menu Hệ Thống:
nhiệm vụ cấp quyền cho ngƣời dùng, đăng nhập các phiên làm việc của
ngƣời dùng, thoát khỏi phiên làm việc.
Admin quyền quản ngƣời dùng, cấp lại mật khẩu hoặc phân quyền lại cho
ngƣời dùng. Các thành viên sử dụng cũng có thể tự thay đổi mật khẩu của riêng mình.
1.8.2. Menu tiếp nhận:
Thông tin bệnh nhân mới, bệnh nhân giúp tra cứu thông tin bệnh nhân một
cách chính xác, và phân loại bệnh nhân có BHYT và bệnh nhân không có BHYT.
1.8.3. Menu khám bệnh:
Quản việc khám bệnh, thiết lập phòng khám, tiếp nhận danh sách bệnh nhân
khám bệnh…
1.8.4. Menu Toa Thuốc:
Quản thuốc, Tra cứu Tên thuốc, Đơn thuốc, Số Thuốc còn trong kho, Số
Thuốc hết hạn sử dụng, Số Thuốc cấp cho bệnh nhân có BHYT
1.8.5. Menu nhập viện:
Tiếp nhận bệnh nhân nội chú, ngoại chú, bệnh nhân bảo hiểm, không bảo
hiểm…
1.8.6. Menu viện phí:
Giúp ta tính viện phí bệnh nhân một cách chuyên nghiệp chính xác
1.8.7. Menu báo cáo:
Thống chi tiết số liệu, đƣa ra báo cáo chi tiết hoat động của bệnh viện. Giúp
quản lý, giám đốc biêt về tình hình tài chính và các hoạt động của bệnh viện…
16
1.9. Kết luận chƣơng 1
Nội dung chƣơng 1 giới thiệu về bệnh viện Đại học Y Thái Bình, vai trò, nhiệm
vụ của bệnh viên với công tác khám chữa bệnh cho ngƣời dân trong tỉnh Thái Bình
các tỉnh lân cận. tả tổng quan bài toán quản bệnh viên Đại học Y Thái Bình.
Nêu ra những khó khăn trong việc quản thcông hƣớng giải quyết những khó
khăn đó bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Từ kết quả đã khảo sát
việc phân tích tính thiết thực y. Tôi đã mạnh dạn đƣa ra một ý tƣởng về một hệ
thống quản cho bệnh viên, khả năng thay thế hoàn chỉnh hệ thống chúng ta
đã với các chức năng hoàn toàn giống với công tác quản bệnh viện cộng thêm
những chức năng thế tiết kiệm thời gian, khả năng xử chính c, nhanh nhạy
đầy hiệu quả.