BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Lê Đinh Cường
NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ WEB NGỮ NGHĨA
VẤN ĐỀ TỰ ĐỘNG TÌM KIẾM
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Cao Tuấn Dũng
0BTrang phụ bìa
Hà Nội - 2009
2
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết
quả trình bày trong luận văn trung thực chưa từng được ai công bố trong bất
kỳ công trình luận văn nào trước đây.
Tác giả luận văn
Lê Đinh Cường
3
Mục lục
Trang
Trang phụ bìa .............................................................................................................. 1
Lời cam đoan ............................................................................................................... 2
Mục lục ........................................................................................................................ 3
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt ....................................................................... 6
Danh mục các bảng ..................................................................................................... 7
Danh mục các hình vẽ, đồ thị ...................................................................................... 8
MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 10
Chương 1 TỔNG QUAN ....................................................................................... 13
1.1 Công nghệ Web Service .................................................................................. 13
1.1.1 Giới thiệu Web Service ............................................................................ 13
1.1.2 Kiến trúc và các thành phần Web Service ............................................... 13
1.1.3 Hạn chế của Web Service ........................................................................ 15
1.2 Giới thiệu Semantic Web ................................................................................ 16
1.2.1 Giới thiệu Semantic Web ......................................................................... 17
1.2.2 Kiến trúc Semantic Web .......................................................................... 18
1.2.3 Khái niệm Ontology ................................................................................. 20
1.2.4 Các ngôn ngữ biểu diễn ngữ nghĩa thông tin ........................................... 20
1.2.5 Ứng dụng của Semantic Web ................................................................... 21
1.3 Công nghệ Semantic Web Service .................................................................. 22
1.3.1 Từ Web Service tới Semantic Web Service ............................................. 22
1.3.2 Giới thiệu dịch vụ Web ngữ nghĩa ........................................................... 25
1.3.3 Vòng đời phát triển của dịch vụ Web ngữ nghĩa ..................................... 26
1.3.4 Các công nghệ và nền tảng để xây dựng Semantic Web Service ............ 29
1.4 Kết chương ...................................................................................................... 31
Chương 2 SO SÁNH CÁC CÁCH TIẾP CẬN DỊCH VỤ WEB NGỮ NGHĨA .. 32
4
2.1 Giới thiệu ......................................................................................................... 32
2.2 Mục đích .......................................................................................................... 32
2.3 OWL-S đánh dấu ngữ nghĩa cho dịch vụ web ................................................ 33
2.3.1 Ontology mức đỉnh .................................................................................. 33
2.3.2 Tìm kiếm dịch vụ ..................................................................................... 34
2.3.3 Sự tương hỗ .............................................................................................. 35
2.3.4 Sự kết hợp ................................................................................................ 37
2.3.5 Sự triệu gọi ............................................................................................... 37
2.4 Mô hình Web Semantic Modelling