TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ du lịch tại Công ty CP
Du lịch Nghệ An đến năm 2020
Tác giả luận n: Lê ThHuyền Trang Khóa: 2014B.
Ni hướng dẫn: TS Phạm Thị Kim Ngọc
Từ ka luận n: Du lịch Nghệ An; Marketing dịch vụ, thị trưng du lch, khách
sạn,
Nội dung tóm tắt:
1)do chọn đ tài
Ngày nay trên phm vi toàn thế gii, du lch đã tr tnh mt nhu cu không
th thiếu trong đi sng n a hi. Hot đng du lch đang đưc phát
trin mt cách mnh m tr thành mt ngành kinh tế quan trng nhiu
c trên thế gii. Du lch đã p phn thúc đy s tiến b xã hi tình hu
ngh,a nh m rng s hiu biết ln nhau gia các dân tc.
Vit Nam là mt c nhit đi nm trong khu vc Châu Á Ti Bình
Dương, điu kin t nhiên xã hi và v trí đa lý khá thun li c ho vic
pt trin du lch. Nnh du lch Vit Nam đã có ch trương cnh sách
pt trin đúng đn to điu kin cho du lch Vit Nam đi n ng hòa nhp
vào trào u phát trin du lch ca khu vc và thế gii. Các cnh sách m
ca nn kinh tế và ngoi giao ca Vit Nam vi mong mun làm bn vi tt
c c c trên thế gii đã thu t khách du lch quc tế trên thế gii ti
Vit Nam ngày càng tăng. H đến c ta vi nhiu mc đích như tìm hiu
v phong tc tp quán, tng ngon phong cnh, ngh ni tìm kiếm cơ
hi đu ... Mt khác, vic đi mi nn kinh tế đã ci thin mc sng ca
ngưi n, dn đến các nhu cu tăng lên trong đó có nhu cu v du lch.
Điu y đã thúc đy ngành du lch Vit Nam phát triến vi tc đ khá cao
to ra mt th trưng kinh doanh sôi đng. Đc bit trong nn kinh tế th
trưng, marketing là kng th thiếu trong nnh kinh doanh l nh.
Marketing là tác nn quan trng kết ni các ngun lc và kh ng ca
doanh nghip vi th trưng, đc bit vi kinh doanh l nh du lch t
kch hàng là điu kin sng còn ca doanh nghip.
Vi mong mun đi sâu tìm hiu thc tin áp dng marketing ting ty CP
Du lch Ngh An, tôi xin chn đ i: "Mt s gii pháp đy mnh hot
đng marketing dch v du lch ting ty CP Du lch Ngh An đến m
2020" đ làm đ i lun n ca mình.
2) Mục đích nghiên cu ca luận n, đối tưng, phạm vi nghiên cu
- Mục đích nghiên cu:
Mc đích cnh nhm đưa ra các gii pháp giúp Công ty CP Du lch Ngh An
ci thin đưc hot đng marketing dch v nhm ng cao hiu qu hot
đng ca công ty. Đ đt đưc mc đích y, lun văn đt ra nhng mc tiêu
i đây:
m hiu các khái nim v maketing dch v du lch,c hot đng
marketing du lch.
1
Pn tích, đánh giá thc trng hot đng marketing ca Công ty CP Du lch
Ngh An.
Đề xut các gii pháp đy mnh hot đng marketing dch v du lch cho
ng ty CP Du lch Ngh An đ ng ng khách hàng đến vi công ty
trong thi gian ti.
- Đối tượng nghiên cu của đ tài:
Đối ng nghiên cu ca đ i là hot đng marketing dch v nhm thu
hút khách du lch
- Phạm vi nghiên cứu:
Phm vi nghiên cu là hot đng marketing nhm thu hút khách du lch ca
Công ty CP Du lch Ngh An trong thi gian 2013-2015
3) Tóm tắt cô đọng các nội dung cnh và đóng góp mới của tác gi
Nội dung của đ tài gồm 3 phần cnh:
Ngoài phần mở đu, kết lun danh mục tài liu tham khảo, luận n gồm 03 chương:
Cơng 1: Cơ s lý lun v hot đng marketing dch v du lch
Chương 2: Pn tích thc trng hot đng marketing dch v du lch ca
Công ty CP Du lch Ngh An
Cơng 3: Đ xut mt s gii pp nhm đy mnh hot đng marketing
dch v du lch ti Cty CP Du lch Ngh An đến m 2020
4) Pơng pháp nghiên cu
Để làm sáng rõ mc đích nghiên cu ca đ i s dng kết hp phương pháp
nghiên cu sau đây:
Phương pháp nghiên cu ti n đưc s dng cơng 1 giúp tác gi h
thng hoá cơ s lý thuyết v marketing dch v các đin tích trong hot
đng marketing dch v du lch
Pơng pháp pn tích đưc s dng ch yếu ti chương 2 ca lun văn,
phân tích thc trng hot đng Marketing ca Công ty CP Du lch Ngh An
trong thi gian qua. cơng 3 ca lun n khi đ ra các gii pp đy
mnh hot đng Mketing
Pơng pháp so sánh ng ch yếu ti cơng 2, khi so sánh hot đng
Marketing ca Công ty CP Du lch Ngh An vi các đi thu cnh tranh
Pơng pháp tng hp dùng chương 2 khi tng hp đánh giá thc trng
hot đng Marketing ca Công ty, và kết lun ti các chương trong i.
5) Kết luận
Ngành Du lch Vit Nam đã đang trên đà phát trin một cách nhanh cng. Phát
triển du lịch tht s tr thành ngành kinh tế mũi nhọn, điu y đã m ra rất nhiu cơ hội,
điu kin thuận li cho các công ty hoạt đng trong lĩnh vực du lch phát trin. Bên cạnh
những điều kiện thuận lợi đó vẫn tồn ti một số khó khăn trong môi tng kinh doanh và
trong cnh các doanhnghip. Đ phát trin cùng với nhịp phát trin ca nnh, đòi hỏi
các doanh nghip phải có những kế hoạch, phương ng, mục tiêu phát trin cthể
cng s được chuyển tnh các chiến lưc kinh doanh của doanh nghip, đặc bit là
chiến lưc Marketing của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, ngoài nhũng thành
2
công do vic áp dụng đúng đn các chiến lưc t s không tránh khỏi những thiếu sót,
sai lm trong khi xây dng chiến lược đòi hỏi cn phải khắc phục.
Trước những điu kin thun li y, ng ty CP Du lch Nghệ An đã có nhng
bin pháp, pơng hưng hoạt đng cthể đ theo kịp với sphát trin cùa ngành i
chung. Trong đ tài của mình, em đã chọn mt s giải pháp đẩy mnh hoạt đng
marketing dịch vụ du lch tại Công ty CP Du lch Nghệ An đến m 2020, tng qua vic
đánh giá thực trạng của Công ty trong thi gian qua, từ đó thấy đưc những tnh công
cũng nhu những k kn, thiếu sót của Công ty trong khi thực hin, đ ri u ra các
giải pháp, kiến ngh, những phương ng, mục tiêu nhằm hoàn thin nâng cao hiu
quca chiến lưc Marketing p phn nâng cao hiu qukinh doanh ca Công ty trong
thời gian tới.
3