BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------
NGUYỄN THANH HẢI
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC LẠNG GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Hà Nội - 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------
NGUYỄN THANH HẢI
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC LẠNG GIANG
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội - 2019
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn thạc y, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành
sâu sắc nhất tới Thầy giáo TS. Nguyễn Thanh Bình, người đã luôn tận tình
hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn một cách
tốt nhất.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, giáo Viện Kinh tế Quản lý,
Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã đào
tạo và cung cấp cho tác giả những kiến vô cùng quý báu trong suốt thời gian học tập
tại trường.
Tác giả xin cảm ơn tp th lãnh đo, Phòng Tài chính kế toán Cc D tr Nhà
c khu vc Hà Bc, tp th lãnh đo, B phn Tài v Qun tr Chi cc D tr Nhà
c Lng Giang đã đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành luận văn
đúng thời hạn..
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tác giả thể chuyên m vào việc nghiên
cứu nội dung của luận văn.
Do thời gian thực hiện hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế n
luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được ý
kiến đóng góp của các Thầy, Cô, bạn bè và đồng nghiệp để hoàn thiện luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Tác giả
Nguyễn Thanh Hải
i
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đề tài luận văn “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại
Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu
khoa học độc lập, nghiêm túc của chính tác giả với sự hướng dẫn của thầy giáo TS.
Nguyễn Thanh Bình.
Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn được trích dẫn đầy đủ nguồn tài
liệu, kết quả phân tích là trung thực.
Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những sở luận quá
trình nghiên cứu thực tiễn.
Hà nội, ngày ..…. tháng …… năm 2019
Tác giả
Nguyễn Thanh Hải
ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i
LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... vi
DANH MỤCC HÌNH ...................................................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................... viii
DANH MỤC PHỤ LỤC .......................................................................................... iv
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP .................................................... 6
1.1. Khái quát về đơn vị hành chính sự nghiệp .................................................... .6
1.1.1. Khái niệm, phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp ......................................... .6
1.1.2. Đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp ........................................................... .7
1.1.3. Hoạt động Tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp ................................... .8
1.2. Khái quát về công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ..................... .12
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp .......................... .12
1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ......................... .12
1.2.3. Yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ........................................ .14
1.2.4. Phân loại kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ............................................ .15
1.2.5. Nội dung của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ...................................... .16
1.3. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ................... .16
1.3.1. Khái niệm, nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự
nghiệp ...................................................................................................................... .16
1.3.2. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp .... .18
1.3.3. Yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ......... .19
1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp .... .19
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................ .20
1.4.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và chế độ ghi chép ban đầu .................. .25
1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ............................................................... .28
iii
1.4.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán ........................ .30
1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán ................................................................. .36
1.4.6. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán ................................................................ .40
1.4.7. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán ....... .42
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...................................................................................................44
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC LẠNG GIANG ...................................................... 45
2.1. Khái quát chung về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc ....................... 45
2.1.1. Đặc điểm tình hình.. ........................................................................................ 45
2.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ............................ .45
2.1.3. Đặc điểm quản lý tài chính của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc ....... .49
2.2. Khái quát chung về Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang ........................ 51
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục DTNN Lạng Giang.. ............ 51
2.2.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục DTNN Lạng Giang........................ .55
2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục DTNN Lạng Giang............................... .57
2.2.4. Đặc điểm quản lý tài chính của Chi cục DTNN Lạng Giang ........................ .60
2.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi cục DTNN Lạng Giang ........ .66
2.3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại Chi cục DTNN Lạng Giang ............. .66
2.3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ng tác ghi chép ban đầu
tại Chi cục DTNN Lạng Giang ................................................................................ .68
2.3.3. Thực trạng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà nước
Lạng Giang ............................................................................................................... .76
2.3.4. Thực trạng tổ chức vận dụng hình thức kế toán sổ kế toán tại Chi cục
DTNN Lạng Giang ................................................................................................... .78
2.3.5. Thực trạng tổ chức hệ thống o cáo tài chính phân tích báo các tài chính
tại Chi cục DTNN Lạng Giang ................................................................................ .80
2.3.6. Thực trạng tổ chức công tác kiểm tra kế toán tại Chi cục Dtrữ Nhà nước
Lạng Giang ............................................................................................................... .83
2.3.7. Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại
Chi cục DTNN Lạng Giang ..................................................................................... .84
iv
2.4. Đánh giá Thực trạng tổ chức công c kế toán tại Chi cục DTNN Lạng
Giang ....................................................................................................................... .86
2.4.1. Những kết quả đạt được ................................................................................. .86
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế ................................................................................... .87
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................................90
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC NG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC LẠNG GIANG ...................................... 91
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ
Nhà nước Lạng Giang ............................................................................................. 91
3.2. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trNhà nước
Lạng Giang .............................................................................................................. 92
3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà
nước Lạng Giang ..................................................................................................... 93
3.3.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán công tác ghi chép ban
đầu ............................................................................................................................. 94
3.3.2. Giải pháp 2: Hn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .......................... 96
3.3.3. Giải pháp 3: Hn thiện tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán .. 100
3.3.4. Giải pháp 4: Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo tài chính, phân tích báo cáo
tài chính ................................................................................................................... 105
3.3.5. Giải pháp 5: Hn thiện tổ chức công tác kiểm tra kế toán .......................... 106
3.3.6. Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán ............................................... 107
3.3.7. Giải pháp hoàn thiện tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế
toán .......................................................................................................................... 108
3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp. ...................................................................... 109
3.4.1. Về phía nhà nước, cơ quan chủ quản ............................................................ 109
3.4.2. Về phía Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang ............................................ 110
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.................................................................................................112
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 113
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................. 115
v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
BCQT
Báo cáo quyết toán
BHXH Bo him xã hi
BHYT
Bo him y tế
BHTN Bo him tht nghip
CNTT
Công ngh thông tin
CĐTCKT Chế độ tài chính kế toán
CBCC
Cán bộ công chức
CMNV Chuyên môn nghiệp vụ
DTNN
Dự trữ Nhà nước
DTQG Dự trữ quốc gia
DTNN LG
Dự trữ Nhà nước Lạng Giang
ĐVDT Đơn vị dự toán
HCSN
Hành chính s nghip
KPCĐ Kinh phí công đoàn
KBNN
Kho bạc Nhà nước
KTTC Kinh tế tài chính
KTBQ
K thut bo qun
NSNN Ngân sách Nhà nước
MLNSNN
Mc lục ngân sách nhà nước
PL Pháp lut
SNCL
S nghip công lp
TSCĐ Tài sn c định
TVQT
Tài v Qun tr
TCKT Tài chính kế toán
SCTX
Sa chữa thường xuyên
XDCB y dựng cơ bản
vi
DANH MỤC CÁC NH
STT Tên danh mục
Trang
Hình 1.1
21
Hình 1.2
22
Hình 1.3
24
Hình 1.4
31
Hình 1.5
33
Hình 1.6
34
Hình 1.7
35
Hình 2.1
48
Hình 2.2
58
Hình 2.3
67
Hình 2.4
72
Hình 2.5
74
Hình 2.6
75
Hình 2.7
82
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
STT Tên danh mục
Trang
Bảng 2.1
61
Bảng 2.2
69
Bảng 2.3
70
Bảng 2.4
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
70
Bảng 2.5
142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014
71
Bảng 2.6
142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014
80
viii
DANH MỤC PHỤ LỤC
STT Tên danh mục
Trang
Phụ lục số 1.1
Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc (Ban hành kèm theo Thông
số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc
Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)
117
Phụ lục số 1.2
Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành kèm theo Thông tư s
107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng
dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
118
Phụ lục số 1.3
Hệ thống báo cáo i chính, báo cáo quyết toán (Ban hành kèm
theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài
chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)
125
Phụ lục số 2.1
Công văn áp dụng chế độ kế toán DTQG trong năm 2018
126
Phụ lục số 2.2
Minh họa một số chứng từ kế toán đơn vị đang sử dụng
1. Phiếu thu.
2. Phiếu chi.
3. Giấy rút dự toán
4. Giấy đề nghị thanh toán
5. Phiếu nhập kho
6. Phiếu xuất kho
7. Biên bản giao nhận hàng DTQG
127
Phụ lục số 2.3
Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành kèm theo Thông số
142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng
dẫn chế độ kế toán Dự trữ quốc gia)
133
Phụ lục số 2.4
Minh họa một số sổ kế toán đơn vị đang sử dụng
1. Sổ chi tiết tài khoản 3428 (S33-H)– Thanh toán nội bộ.
2. Sổ chi tiết tài khoản 4511 (S33H) Nguồn vốn dự trữ quốc gia
đang thực hiện.
139
Phụ lục số 3.1
Minh họa một số báo cáo tài chính năm 2017
1. Bảng cân đối tài khoản
2. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Kinh phí tự chủ
3. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Kinh phí nghiệp vụ dtr
quốc gia
140
ix
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì
các đơn vị hành chính sự nghiệp với sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước được
ổn định cải thiện về nhiều mặt, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh
tế-xã hội của đất nước.
Qua quá trình hoạt động, các đơn vị HCSN dưới s qun lý ca Đng và Nhà
nước phi có nhim v chp hành nghiêm chnh luật ngân sách Nhà nước (NSNN),
các tiêu chuẩn định mc, các qui định v chế độ kế toán HCSN do Nhà nước ban
hành. Điều này nhằm đáp ng yêu cu qun lý kinh tế - tài chính, tăng cường qun
lý kim soát chi NSNN, qun lý tài sn công, nâng cao chất lượng công tác kế toán
và hiu qu quản các đơn vị HCSN. Một trong những công cụ quản kinh tế -
tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nnước đó hệ thống
kế toán. Hệ thống kế toán với chức năng quan sát, thu thập, phản ánh, xử lý, tổng
hợp và cung cấp những thông tin kinh tế tài chính hữu ích có độ tin cậy cao cho các
quyết định kinh tế, cho sự lãnh - chỉ đạo, quản các hoạt động kinh tế - hội của
đất nước. Trong đó, kế toán hành chính sự nghiệp vai trò rất quan trọng trong
công tác quản lý, điều hành kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế tài chính
Nhà nước, nó phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới kinh tế, theo dõi và kiểm soát
sự vận động của Qu ngân sách Nhà nước, các quỹ tài chính, các khoản thu - chi
ngân sách, thu chi hoạt động tại các đơn vị thụ ởng, các khoản nợ của Nhà ớc,
tài sản Nhà nước.
Hiện nay Việt Nam đã chế độ kế toán áp dụng cho khu vực công các
quy định cụ thể về kế toán áp dụng cho đơn vhành chính sự nghiệp. Trên thực tế,
thông tin kế toán đã góp phần không nhỏ đối với công tác quản tài chính tại đơn
vị này. Tuy nhiên, qua thực tiễn vận hành cùng với sự thay đổi trong chế quản
tài chính theo hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế, kế toán trong đơn vị hành
chính sự nghiệp đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin
ngày càng cao của các cấp quản lý. Do đó, công tác kế toán trong đơn vị hành chính
sự nghiệp cần được hoàn chỉnh theo những yêu cầu tiêu chuẩn mới Chi cục
1
DTNN Lạng Giang với vai trò một đơn vị hành chính cũng nằm trong xu thế đó.
Nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán đáp ứng nhu cầu
thông tin quản lý. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ
chức công tác kế toán tại Chi cục DTNN Lạng Giang” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:
Tổ chức kế toán công việc tổ chức bộ y kế toán, vận dụng c phương
pháp kế toán để thu thập, xử lý, cung cấp thông tin trên sở chấp hành nghiêm
chỉnh các chính sách, chế độ tài chính hiện hành nhằm phát huy hết vai trò của hạch
toán kế toán góp phần quản lý, điều hành đơn vị hiệu quả. Chính vậy trong
những năm qua, đã có nhiều tác giả quan m nghiên cứu các giác độ, lĩnh vực, khía
cạnh nghiên cứu khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực hành
chính sự nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hội như y tế, văn hóa, giáo
dục, tài nguyên môi trường, thông tin truyền thông... Dưới đây là một số công trình
đã nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp:
Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện chính trị hành chính
quốc gia Hồ Chí Minh của tác giả Trần Thu Hằng năm 2014.
Đề tài đã trình y đươc những luận bản về tổ chức kế toán của đơn vị
sự nghiệp thu, thực tế tổ chức kế toán của đơn vị, đưa ra được những ưu nhược
điểm trong từng khấu, từng vấn đề của công tác kế toán. Tuy nhiên đề tài chưa nêu
được việc sử dụng nhu cầu thông tin quản trị trong tổ chức công tác kế toán tại đơn
vị, và chưa có giải pháp phù hợp nào được đưa ra.
Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế
toán tại đơn vị sự nghiệp có thu, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đông” luận
văn thạc scủa tác giả Nguyn Tuyết Nhung (2015). Luận văn đã trình bày các lý
luận bản về tổ chức kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, đánh giá, phân tích thực
trạng tổ chức công tác kế toán Trung tâm phát triển quỹ đất quận Đông, từ đó
đưa ra các định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại
đơn vị.
Tuy nhiên các đề tài này chỉ là mô tả thực trạng sau đó đưa ra những giải pháp
thuần y về phương diện hạch toán nhằm tuân thủ chế độ hiện hành chứ chưa chỉ
ra được ảnh hưởng của tổ chức hạch toán kế toán đến quản lý tài chính.
2
Đi nghiên cứu của tác giải Thành Huyên (2014) về đề tài Hoàn thiện
tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản tài chính tại các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc sở giáo dục Bắc Giang đề tài của tác giả Lê Ngọc Mai (2014)
với đề tài “Tổ chức hạch toán kế toán tại sở y tế huyện Thanh Oai”. Hai đề tài
này tác giả đều đã đưa ra được các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
nói chung và hơn nữa đã đưa ra được một số giải pháp nhằm tăng cường quản tài
chính, tuy nhiên tác giả chưa nêu được ảnh hưởng của tổ chức hạch toán tới hiệu
quả quản tài chính, các giải pháp các tác giả đưa ra chưa dựa trên nên tảng
chuẩn mực kế toán công quốc tế.
Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự
thật” của tác giả Trần Phương Ninh (2016)
Đề tài đã đưa ra được các lý luận cơ bản về cơ chế tài chính, quản lý nhà nước
đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp. Về công tác kế toán, đề tài đã nghiên cứu
thực trạng công tác kế toán tại đơn vị y, trong đó các hoạt động tổ chức kế
toán và đưa ra các phương hướng, biện pháp hoàn thiện ng tác kế toán trong đơn
vị y. Tuy nhiên đề tài chưa phản ảnh hết các nội dung tổ chức kế toán, chưa u
ra được những giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán hợp lí.
Trên phạm vi quốc tế, hội đồng chuẩn mực kế toán công quốc tế thuộc Liên
đoàn kế toán quốc tế đã soạn thảo các chuẩn mực kế toán cho các đơn vị thuộc lĩnh
vực công hay còn gọi là chuẩn mực kế toán công quốc tế. Các chuẩn mực y cho
phép các đơn vị hành chính, sự nghiệp công được trình y báo cáo tài chính theo
cả hai sở kế toán dồn tích kế toán tiền mặt... như công trình nghiên cứu của
các chuyên gia về kế toán lĩnh vực công như: GS.TS. Jess W.Hughes Trường đại
học Old Dominition, Paul sutcliffe Chuyên gia vấn cao cấp thuộc liên đoàn
kế toán quốc tế, Gillian Fawcett Giám đốc lĩnh vực công ACCA toàn cầu, Reza
Ali Giám đốc phát triển kinh doanh ACCA khu vực Asean Úc… Các công
trình nghiên cứu này điểm chung nghiên cứu các hình áp dụng y
dựng chuẩn mực kế toán lĩnh vực công, trên sở đó đã làm nội dung tổ chức
công tác kế toán từ khâu chứng từ cho đến khâu lập các báo cáo tài chính trên cơ s
dồn tích và sở kế toán tiền mặt cũng như tác dụng của hình này trong việc
công khai và minh bạch hệ thống tài chính của chính phủ, đặc biệt các nghiên cứu
3
này cũng chỉ ra các ích lợi từ việc vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế
sở kế toán dồn tích.
Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam nói chung lĩnh vực kế toán nói riêng đang
trong quá trình hội nhập với quốc tế. Các quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán,
chính sách kế toán mới từng bước được sửa đổi để phù hợp hòa nhập với các
thông lệ kế toán quốc tế. Do đó việc áp dụng các nghiên cứu trên thế giới vào Việt
Nam không phải là việc đơn giản, có thể thực hiện ngay.
Nhìn chung các đề tài nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị
HCSN rất phong phú đa dạng. Tuy nhiên lại chưa đề tài nào đưa ra được tính
thiết yếu của nhu cầu sử dụng thông tin kế toán quản trị, chưa phân tích đy đủ về
thực trạng và đưa ra giải pháp cụ thể về tổ chức kế toán tại các đơn vị HCSN. Chính
vậy tác giả chọn đề tài y với mong muốn những đóng góp thiết thực vào tổ
chức kế toán đạt hiệu quả tốt hơn tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.
3. Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị HCSN.
- Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà nước
Lạng Giang.
- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự
trữ Nhà nước Lạng Giang.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
- Đối ợng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà
nước Lạng Giang.
- Phạm vi nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà ớc
Lạng Giang trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017
5. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu được sử
dụng linh hoạt từ phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng các
phương pháp thống kê, tả, so sánh, tổng hợp, phân tích dữ liệu, nghiên cứu tài
liệu... để xử nguồn thông tin thu được làm sở đưa ra các nhận định, đánh giá
thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán.
- Dữ liu th cp: Nhng d liu có sn ti thời điểm nghiên cứu được ly t
4
bên khác đã thu thập t trước. D liệu được ly ch yếu t các báo cáo ca phòng
Tài chính Kế toán, BCTC các Chi cc thuc Cc D tr Nhà nước khu vc Hà Bc.
6. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu:
Nghiên cứu đề tài này cần trả lời những câu hỏi sau:
- Tổ chức công tác kế toán tại Chi cục DTNN Lạng Giang như thế nào?
- Thực trạng tchức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ N ớc Lạng
Giang đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho quản lý chưa?
- Các vấn đề còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dtrữ Nhà
nước Lạng Giang?
- Tổ chức công tác kế toán như thế nào để đáp ứng được thông tin cho công
tác quản lý tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang tốt hơn?
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài:
Trong luận văn y, bằng kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã những
đóng góp nhất định.
- Về mặt khoa học: Luận văn đã hệ thống hóa làm luận chung về tổ chức
công tác kế toán hình quản cụ thể, chế quản lý tài chính cụ thể nhằm
nâng cao hiệu quả của công tác quản lý kinh tế tài chính.
- Về mặt thực tiễn: Luận văn thể hiện sự vận dụng các vấn đề luận trong
thực tế, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao công tác tổ
chức kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.
8. Kết cấu luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn bao gồm ba chương:
Chương 1: sở luận về tổ chức công c kế toán tại đơn vị Hành chính
Sự nghiệp
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ Nhà nước
Lạng Giang
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục Dự trữ
Nhà nước Lạng Giang
5