TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Thiết kế chế tạo thiết bị để điều trị rối loạn giấc ngủ dùng phương pháp
xung điện.
- Tác giả luận văn: Lương Minh Hoàng Khóa: 2013B
- Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Đức Thuận
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài.
Hiện nay, cuộc sống với nhiều áp lực dẫn đến nguy con người bị stress dẫn
đến rối loạn giấc ngủ, trầm cảm ngày càng xuất hiện nhiều. Việt Nam, một số đề
tài về máy điều trị rối loạn giấc ngủ đã được nghiên cứu phát triển tuy nhiên
chưa được ứng dụng ra thị trường hướng đến người dùng tại gia đình được sự cho
phép của bác sỹ điều trị. Xuất phát từ thực tế này, tôi quyết định thực hiện luận văn:
“thiết kế chế tạo thiết bị để điều trị rối loạn giấc ngủ dùng phương pháp xung
điện”
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
Trong luận văn này em đã tìm hiểu về sinh giấc ngủ, chế kích thích hay
ức chế của các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ, giúp hiểu được
nguyên nhân gây ra rối loạn giấc ngủ ở người. Bên cạnh đó, em đã khảo sát đặc tính
kỹ thuật của các máy điều trị rối loạn giấc ngủ bằng xung điện mặt trên thị
trường. Từ đó, em đã đi đến thiết kế chế tạo thiết b để điều trị rối loạn giấc ngủ
bằng xung điện các tính năng kỹ thuật tương đối đầy đủ như c dòng máy
mặt trên thị trường giúp ứng dụng ra thị trường hướng đến người dùng tại gia đình
được sự cho phép của bác sỹ điều trị.
c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả.
Chương 1. Tổng quan tổng quan về sinh lý của con người đối với giấc ngủ
Chương 2. Khảo sát đặc tính kỹ thuật của một số máy điều trị rối loạn giấc ngủ dùng
xung điện để xây dựng bộ thông số kỹ thuật cho máy.
Chương 3. Phân tích thiết kế chế tạo thiết bị để điều trị rối loạn giấc ngủ dùng phương
pháp xung điện
d) Phương pháp nghiên cứu.
Tổng hợp kiến thức từ sinh lý giấc ngủ, tác dụng cơ chế kích thích của dòng CES
xây dựng bộ thông số kỹ thuật cho máy, tiến hành thiết kế chế tạo mạch điện.
e) Kết luận
Thiết kế chế tạo thiết b để điều trị rối loạn giấc ngủ bằng xung điện có các tính
năng kỹ thuật tương đối đầy đủ như các dòng máy mặt trên thị trường giúp ứng
dụng ra thị trường hướng đến người dùng tại gia đình được sự cho phép của bác sỹ
điều trị. Với tác dụng lâm sàng của thiết b đối với điều tr rối loạn giấc ng người
thì việc thiết kế chế tạo thiết b khắc phc những nhược điểm đã u trên để đưa
được ra th trường Việt Nam một thiết b hoàn chỉnh là gợi ý ớng đi ca đềi.
Ngày tháng năm 2015