TÓM TT LUN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Nghiên cu và thiết kế mạch điều khin máy git công nghip ng dng ti
Vit Nam
Tác gi luận văn: Phm Khánh Toàn Khóa:2011B
Ngưi hưng dn: TS. Nguyn Phan Kiên
Ni dung tóm tt:
a)Lý do chn đi:
Máy git công nghip hin tại được s dng trong các bnh vin c ta hin nay
hu hết được nhp khu t các hãng sn xut Châu Âu M. Nhng thiết b này
thưng rất đắt trong trưng hp hng hay có s c thì công vic thay thế, sa cha mt
rt nhiu thi gian. Khí hu Vit Nam khí hu nhiệt đới các bo mạch điện t thưng
có tui th thấp hơn khi làm việc trong môi trưng khí hu này.
Do đó việc nghiên cu chế tạo main điều khin y git công nghip đa năng rt
cn thiết, chế tạo main điều khin máy git s đáp ng được rt nhiu nhu cầu như
giá thành của main điều khin s gim, thi gian thay thế sa cha khí s c s nhanh
hơn, việc ng cp h điều khin t bán t động lên t động vi nhng máy git cũng
tr nên đơn giản hơn.
Để nghiên cu chế tạo đưa ra thị trưng 1 sn phm main điều khin y git đa
năng là c mt quá trình dài và nó không h đơn giản. Vic phi cnh tranh v chất lượng
vi nhng sn phẩm c ngoài khó khan ln nht, các hãng trên thế giới đã hàng
chc m nghiên cứu phát trin nên các sn phm ca h đã được tích hp nhiu chc
năng cũng như thuật toán điều khin nhm tối ưu hóa quá trình git vt
b) Lch s nghiên cu
Phn lớn main điều khin y git công nghip Vit Nam hiện nay đều main
ca hãng có 1 s ít main được làm trong nước tuy nhiên những main này thường ch dùng
cho các máy bán t động, phải ngưi vn hành ti ch s ợng chương trình git b
gii hn.
c) Mục đích nghiên cu ca lun văn, đối tưng, phm vi nghiên cu:
Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cu, thiết kế chế to main điều khin
máy git công nghip tính năng k thuật ơng đương vi các main điều khin nhp
khu hiện đang được s dng, nhưng chi phí giá thành sản sn xut sa cha thấp hơn
nhiu so vi main nhp khu.
Đối tưng nghiên cu
Đối ng nghiên cu ca luận văn bo mạch điều khin y git công nghip,
đưa ra quy trình điều khin, thiết kế đưc mạch điều khin lp trình theo quy trình
điều khin, t đóy dựng đưc sn phm thc tế.
d) Tóm tt cô đng các nội dung chính và đóng góp mi ca tác gi:
Ni dung chính ca luận văn nghiên cu, tìm hiều sâu các tính năng nguyên
hot đng ca máy git công nghip, các khâu trong quy trình git, các chc năng của các
main máy git trên th trưng. T đó đưa ra phương án thiết kế chế to bo mạch điều
khin s dụng vi điều khiển AT128 đ điều khin y git, thiết kế các modul điu khin
van điện từ, điều khin biến tần, đọc các tín hiu phn hi t các cm biến như cảm biến
nhiệt độ cm biến áp sut cm biến tim cận đo tốc độ động cơ. Đưa các thông s cn
thiết lên màn hình LCD, tìm phát hin các li trong quá trình hot động ca máy.. Kết
qu nghiên cu cui cùng của đề tài mt sn phm kh năng ng dng thc tế,
th điều khin cho nhiu dòng máy git khác nhau, độ chính xác tương đương main
ngoi nhp v chức năng
e) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cu được s dụng là phương pháp nghiên cu tài liu, kết hp
kho nghim thc tế, thống kê, đo lưng và thiết kế thc tế.