TÓM TT LUN VĂN
Mng cm biến không dây có vai trò quan trng trong nhng ng dng đo
lường, giám sát các thông s môi trường nhng khu vc làm vic nguy
him, d cháy n, hay trong các ng dng định v và dò tìm cht n, v trí
ca địch, ng dng nhà thông minh… Tính mm do v kiến trúc mng, kh
năng tiêu th năng lượng thp, giá thành r, kích thước nh gn mang li
hiu qu cao và phù h
p là nhng ưu đim chính ca mng cm biến không
dây. Vi mc tiêu nghiên cu mng cm biến không dây, t đó thiết kế
chế to th nghim mt mng cm biến không dây đo nhit độ s dng công
ngh truyn tin Bluetooth, lun văn được trình bày trong phm vi 4 chương
đã hoàn thành các ni dung công vic sau:
Chương I: Mng cm biến không dây trình bày mt cách chi tiế
t v các kiến
trúc, cu to và các dch v s dng ca mng cm biến không dây cũng như
nhng ng dng ca mng cm biến không dây.
Chương II: Tng quan v công ngh Bluetooth trình bày v cu trúc ca
mt h thng Bluetooth, các giao thc ca chun Bluetooth và các chế độ
hot động, chế độ bo mt ca thiết b s d
ng công ngh Bluetooth.
Chương III: Thiết kế mt mô hình mng cm biến nhit độ không dây trình
bày và gii thích c th v quá trình thiết kế kiến trúc và mô hình ca mt
mng cm biến không dây và quá trình định tuyến thông tin trong mng.
Chương IV: Chế to và th nghim mng cm biến nhit độ tiến hành vic
thiết kế phn cng cho mng: thiết k
ế các nút cm biến, nút chuyn tiếp, nút
điu khin, gói phn mm trên máy tính quan sát, điu khin và giao tiếp vi
mng. Chy th nghim mng cm biến nhit độ theo mô hình được xây
dng t chương III và đánh giá h thng v: thi gian truyn, độ tin cy, t l
sai lch thông tin khi truyn, sai s ca thiết b trong h thng. T đó đưa ra
các hướng gii quyết cho nhng vn đề còn tn ti.
Lun văn đã hoàn thành các nghiên cu và thiết kế chy th nghim mt
mng cm biến nhit độ không dây dùng công ngh Bluetooth có độ n định
và tin cy. Lun văn cũng là mt phn công vic nm trong khuôn kh đề tài
cp b năm 2007-2009.
RESUME
Wireless sensor network is an important factor in applications such as
measurement and surveillance in dangerous and flammable environments,
detecting and locating explosive, enemy detection (in military), smart house,
etc. The principal advantages of wireless sensor networks are flexibility of
network architecture, low energy consumption, compact size, and high
effectiveness and adaptation. The tasks of this dissertation are to research
wireless sensor networks, to design and develop a wireless temperature
sensor network basing on Bluetooth technology. These are represented in 4
chapters:
Chapter I: Wireless sensor network discusses every detail of the
architecture, the structure, and the services and applications using wireless
sensor network.
Chapter II: Bluetooth overview is about the structure of a Bluetooth
system, its protocols, its operations and security modes.
Chapter III: Design of a wireless temperature sensor network model
presents and explains in detail the process of designing the structure and
model of a wireless sensor network and the process of information setting in
this network.
Chapter IV: Developing and evaluating the wireless temperature sensor
network reports the design of the hardware for this network: sensor buttons,
switch buttons, control buttons, software package for the monitoring PC,
network control and interface. The model of temperature sensor network
mentioned in Chapter III is evaluated in aspects of transfer rate, reliability,
error rate of communication, device error contributed to system. Some
solutions are recommended to solve shortcomings.
The dissertation has completed the research, design, and evaluation of a
wireless temperature sensor network basing on Bluetooth technology. This
network has high reliability and robustness. This dissertation is in the
framework of a 2007-2009 project of the Ministry of Science and
Technology.