1
TÓM TT LUN VĂN
Đề tài: Nghiên cu v cu trúc bệnh án đin t đa phương tiện và ng dng trong
x lý thông tin y tế”
(Research on Integrated Electronic Medical Records (IEMR) and apply in
processing health information)
Tác gi: Phm Nguyn M Lc Lp: K thut Y sinh 2014B.
Ngưi hưng dn khoa hc: PGS.TS.Vũ Duy Hải
Trước đây Vit Nam mỗi khi đi khám bệnh, nm viện điều tr thường thì đu
mt cun s ghi chép lưu trữ d liu, thông tin v quá trình khám cha bnh
bằng văn bn viết tay hay đánh máy, hình nh siêu âm, X-quang... đơn thuốc gi
chung là bệnh án được ghi chép trên giấy, lưu giữ trong s, trong kho.
Hin nay bệnh án điện t đã được s dng nhiu các nước phát trin cũng
đang được từng c thc hin tại nước ta, đây là cách dẫn ti s thay đổi ln trong
khám cha bnh và nghiên cu y hc.
Tại các nước Châu Âu, Nga, M, Nhật..v..v. trưc khi bệnh án điện t đã
mt h thng theo dõi khám cha bnh ca bnh nhân t khi mi lọt lòng đến khi
trưng thành, đó hình thành một phân cấp bác khám chữa bnh ti nhà gọi “bác
gia đình” hoạt động đa dạng năng đng trong các hoạt động khám cha bnh
thông thường, xác đnh và tiếp cn bnh nhân nhanh chóng và áp dụng được chính xác
vào tình trng thc tin ca bnh nhân, do nắm được tin s bnh án, chuẩn đoán m
sàng…cùng vi nhng nhu cầu chăm sóc sức khe ca hi, s phát trin ca công
ngh thông tin, ng dng đin t, tin hc, thông tin liên lạc …đã hình thành nên vic
buc phi phát trin bnh án điện t.
Bệnh án đin t không ch đơn thuần mt s t động hóa đơn giản cho các
bnh án giy hiện nay. Xa hơn nữa, bệnh án điện t cho phép chúng ta tiến lên phương
thc tiếp cn mi ca người bnh bác s da trên khoa hc công ngh từng bước
tiến lên Bnh viện điện t.
2
Trong thc tế cuc sng, bản thân gia đình ai cũng lúc ốm đau bnh tt,
khi đi khám bệnh đưa người thân đi khám bệnh bản thân tôi gia đình không
tránh khi nhng lúc mt mi thy phin phc quá trình khám bnh phi đi li
nhiu ln, mi ln khám cha bnh mt ln xét nghiệm khác nhau, bác th
một người hoc mi ln khám một ngưi khác, các kết qu xét nghim, khám cha
bnh nhiu ln phải m đi làm lại, li mi bnh vin mt ln khám, mt ln xét
nghim, chiếu, chp li các bnh vin th không chp nhn kết qu xét nghim,
phim nh chiếu, chp ca bnh vin khác gây mt rt nhiu thi gian, tin bc nh
hưởng đến cht lưng sng ca người đi khám chữa bnh.
Thc trng chung hin nay s phát trin và ng dng tin hc trong y tế ca
nước ta vn còn mc thp so vi mt bng chung trong khu vc trên thế gii .
Vic ng dng tin hc tại các đơn vị, s trong ngành y tế nói chung vn mang tính
t phát, manh mún, chưa tính hệ thng, tính đồng bộ, đặc bit trong khối đơn vị
bnh vin. S ợng các đơn vị bnh vin ng dng tin hc thành ng trong công tác
qun khám cha bnh rất ít, thường ch tp trung mt s bnh vin ln hoc
bnh viện nhân. Bên cạnh đó, do sự phát trin thiếu đồng b và thiếu s quan tâm
đến các tiêu chun, nên h thng phn mm ca các bnh vin vẫn chưa thể kết ni
chia s d liệu/thông tin đưc vi nhau.
Trong những m qua, công tác ng dng CNTT trong h thng bnh vin nói
riêng các đơn vị trong ngành y tế nói chung đã nhận được ch đạo sát sao ca các
cấp lãnh đạo Chính ph B Y tế. Các chính sách đã đang đưc y dựng để to
hành lang pháp lý hoàn chỉnh để đẩy mạnh lĩnh vực này.
Trưc nhng nhu cu thc tế ca hi, nhng khó khăn thách thc v ng
dng CNTT trong y tế, tôi đã lựa chọn đề tài:
Nghiên cu v cu trúc bệnh án điện t đa phương tiện ng dng trong x
thông tin y tế”
(Research on Integrated Electronic Medical Records (IEMR) and apply in processing
health information”
để th góp phn công sc nh của mình làm điều ích cho hội, giúp người
bnh gim bt những khó khăn mệt mi trong vic khám cha bnh, nâng cao giá tr
3
cuc sng của người bnh, nâng cao cht lượng khám cha bnh, ng cao vai trò ca
bác trong việc cu người; Qua đó giúp bệnh vin và nhng người làm vic trong
ngành y tế hn chế nhng ri ro do nhm ln, gim bt s quá ti ca công vic, vic
qun lý bnh vin tốt hơn.
4
Mt h thng công ngh thông tin trong bnh vin đáp ứng các yêu cu nêu trên
bao gm các thành phần cơ bản sau:
- H thng thông tin bnh vin (Hospital Information System - HIS);
- H thng thông tin chẩn đoán hình nh (Radiology Information System -
RIS);
- H thống lưu trữ và truyn nh (Picture Archiving and Communication
System - PACS);
- H thng thông tin qun phòng xét nghim (Laboratory Information
System LIS)
Phm vi luận n y th hin mt hình bệnh án điện t bản ni dung
th hin qua 4 chương bao gồm:
CHƯƠNG 1 . TNG QUAN
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU HÌNH BỆNH ÁN ĐIỆN T ĐA PHƯƠNG
TIN
CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CHUN KT NI DICOM VI H THNG I-
EMR
CHƯƠNG 4 . NGHIÊN CU PHN MM VÀ NG DNG THC T.
KT LUN.