TÓM TẮT LUẬN VĂN
Mc đích của luận n là nhm nghiên cứu về c dịch vụ web ngữ nghĩa,
cách tiếp cận bằng OWL-S và phát triển mt h đối sánh dịch v web ng nghĩa sử
dụng thư viện OWLS-MX. Cấu trúc luận văn bao gồm các chương như sau:
Phần Mở đầu.: Đặt vấn đề và giới thiệu tổng quát.
Chương 1: Tổng quan. Chương này giới thiệu về các dịch vụ web, web ngữ
nghĩa và ontology, dịch vụ web ngữ nghĩa. Ta sẽ tìm hiểu các điều kiện
phát triển các dịch vụ web ngữ nghĩa sau đó xét tổng quan cùng với vòng
đời phát triển của nó.
Chương 2: So sánh các cách tiếp cận tới Semantic Web Service. Giới thiệu
một số các cách tiếp cận tới dịch vụ web ngữ nghĩa hiện nay, bao gồm OWL-
S, WSMO, METEOR-S và so sánh các cách tiếp cận này trên các giai đoạn
của vòng đời của Web service.
Chương 3: Đánh dấu ngữ nghĩa với OWL-S việc đối sánh các dịch vụ.
Chương này đi sâu phân tích về ngôn ngữ ontology cho web để đánh dấu ngữ
nghĩa các dịch vụ (OWL-S), dựa trên các ontology mức đỉnh của OWL-S.
Đồng thời trình bày kỹ thuật khám phá tự động, kiến trúc kỹ thuật của hệ
thống đối sánh tự động sử dụng OWL-S.
Chương 4: Xây dựng hệ thống đối sánh ngữ nghĩa. Chương này giới thiệu
một thư viện hỗ trợ đối sánh ngữ nghĩa kết hợp dựa trên logic chính xác và
đối sánh xấp xỉ dựa trên tương tự pháp. Từ đó xây dựng một hệ đối sánh
ngữ nghĩa và cài đặt trên một bộ kiểm thử các ontology, yêu cầu dịch vụ.
Phần cuối cùng là Kết luận trình bày những kết quả mà luận văn đạt được và
các hướng phát triển tiếp theo.