%Ӝ*,È2'Ө&9¬Ĉ¬27Ҥ2
75ѬӠ1*ĈҤ,+Ӑ&%È&+.+2$+¬1Ӝ,
---------------------------------------
1*8<ӈ11*Ӑ&8<
Ӭ1*'Ө1*6(0$17,&:(%7521*48Ҧ1/é9¬&+,$6Ҿ
+Ӑ&/,ӊ8Ĉ,ӊ17Ӱ
7Ï07Ҳ7/8Ұ19Ă17+Ҥ&6Ƭ.Ӻ7+8Ұ7
…......................................
+j1ӝL 1ăP
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................... 1
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... 4
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 5
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................. 6
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ............................................................................ 7
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ ............................................................... 8
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 9
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 9
2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................... 10
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 11
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................... 11
5. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 11
6. Cấu trúc luận văn ............................................................................................ 12
CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 13
1.1. Semantic Web ................................................................................................ 13
1.1.1. Khái niệm web ngữ nghĩa(Semantic Web) .............................................. 13
1.1.2. Kiến trúc của Web ngữ nghĩa .................................................................. 14
1.1.3. Siêu dữ liệu(Metadata) ............................................................................ 15
1.1.4. Siêu dữ liệu Dublin Core ......................................................................... 15
1.1.5. Giới thiệu Ontology ................................................................................. 17
1.1.6. Ontology và Semantic Web ..................................................................... 20
1.1.7. Ngôn ngữ OWL ....................................................................................... 21
1.1.8. RDF Nền tảng của Semantic Web ........................................................ 23
1.2. Cơ bản về E-LEARNING .............................................................................. 24
1.2.1. Khái niệm ................................................................................................. 24
1.2.2. Mô hình hệ thống E-LEARNING ........................................................... 26
1.2.3. Ƣu điểm và hạn chế E-LEARNING ........................................................ 27
1.2.4. Sự cần thiết E-LEARNING ..................................................................... 28
2
1.2.5. Các hình thức học tập E-LEARNING ..................................................... 28
1.2.6. So sánh hình thức đào tạo truyền thống và trực tuyến ............................ 29
1.2.7. Ngồn lực cho E-LEARNING .................................................................. 30
1.2.8. Thực trạng E-LEARNING tại VIỆT NAM ............................................. 31
1.3. Kết luận chƣơng ............................................................................................. 32
CHƢƠNG II. ỨNG DỤNG SEMANTIC WEB TRONG E-LEARNING ............... 33
2.1. E-Learning ngữ nghĩa ..................................................................................... 33
2.2. Tổ chức tri thức trong e-Learning ngữ nghĩa ................................................. 35
2.3. Web ngữ nghĩa trong e-Learning ................................................................... 37
2.4. Ứng dụng E-learning dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa ............................. 38
2.5. Kiến trúc của e-Learning ngữ nghĩa ............................................................... 40
2.6. Mô hình tổng quan E-Learing với web ngữ nghĩa ......................................... 44
2.7. Các chức năng cho e-Learning ngữ nghĩa ...................................................... 46
2.8. Ontology cho e-Learning ngữ nghĩa .............................................................. 49
2.8.1. Ontology biểu ghi thƣ mục ...................................................................... 50
2.8.2. Ontology cho cấu trúc nội dung .............................................................. 51
2.8.3. Nguyên tắc xây dựng Ontology cho hệ thống e-Learning ....................... 51
2.9. Kết luận chƣơng ............................................................................................. 52
CHƢƠNG III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIA SẺ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ ỨNG
DỤNG WEB NGỮ NGHĨA ....................................................................................... 53
3.1. Thiết kế kế Ontology ....................................................................................... 53
3.1.1. Phân tích các thuộc tính .......................................................................... 53
3.1.2. Mô tả Ontology ........................................................................................ 55
3.1.3. Mô hình các lớp ....................................................................................... 56
3.1.4. Mô hình phân cấp .................................................................................... 56
3.1.5. Mô hình thuộc tính................................................................................... 57
3.1.6. Mô tả tài nguyên học dạng triple ............................................................. 57
3.1.7. Ánh xạ dữ liệu sang dạng RDF/XML...................................................... 59
3.2. Tìm kiếm trong e-Learning ngữ nghĩa ........................................................... 61
3
3.2.1. m kiếm dựa trên sự phân loại ............................................................... 62
3.2.2. m kiếm ngữ nghĩa ................................................................................. 62
3.3. Mô tả bài toán ................................................................................................. 68
3.3.1. Chức năng của hệ thống .......................................................................... 68
3.3.2. Yêu cầu phi chức năng ............................................................................. 69
3.4. Chức năng và kết quả ..................................................................................... 70
3.5. Đánh giá kết quả đạt đƣợc .............................................................................. 78
3.6. Kết luận chƣơng ............................................................................................. 79
CHƢƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN........................................ 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 84
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 87
4
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, những tôi viết trong luận văn y do tìm hiểu
nghiên cứu của bản thân. Mọi kết quả nghiên cứu cũng nhƣ ý ởng của các tác giả
khác nếu có đều đƣợc trích dẫn nguồn gốc cụ thể.
Luận văn y cho đến nay chƣa đƣợc bảo vệ tại bất k một hội đồng bảo vệ
luận văn thạc nào trên toàn quốc cũng nhƣ nƣớc ngoài cho đến nay chƣa
đƣợc công bố trên bất kỳ một phƣơng tiện thông tin nào.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mà tôi đã cam đoan trên đây.
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 m 2017
Tác giả
Nguyễn Ngọc Uy
5
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực hiện luận văn y, tôi luôn đƣợc sự quan m, góp ý
kiến của thầy giáo PGS.TS Cao Tuấn Dũng. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lời cảm ơn
chân thành tới thầy giáo PGS.TS Cao Tuấn Dũng, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn
dành nhiều thời gian để sửa chữa, bổ sung vào từng trang bản thảo của luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo viện Công nghệ Thông tin -
Trƣờng ĐH Bách khoa Nội, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức, k
năng, kinh nghiệm nghnghiệp.... Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cùng các bạn
trong lớp cao học Công nghệ Thông tin khoá 2014- 2016 đã tạo mọi điều kiện giúp
đỡ, động viên, chia sẻ để tôi hoàn thành bản lu