Với kh năng ứng dụng rộng lớn của h thống định v toàn cầu GPS
trong nhiều lĩnh vực đời sống hội, Đề tài đã đặt ra giải quyết bài toán ứng
dụng ng ngh GPS và GIS trong việc quản v trí các đối tượng di động
chẳng hạn như: các phương tiện giao thông công cộng (xe buyt, xe taxi, tầu
thy), hoặc các phương tiệnnhân (xe máy, ô tô)…
Các đối tượng di động được gắn n trên đối tượng một thiết b phần
cứng. Thiết b phần cứng bao gồm một b thu GPS để tính toán ra to độ hiện
thời của đối tượng, một modem truyền thông GSM như một chiếc điện thoại
di động để th gửi và nhận các tin nhắn với thiết b lắp tại trung tâm điều
hành. Tại trung tâm điều hành một modem GSM dùng để nhận các tin
nhắn chứa d liệu GPS gửi v t các thiết b lắp trên đối tượng để gửi các
thông tin điều khiển đến các thiết b lắp trên đối tượng. Phần mềm GIS cho
phép hiển th v trí của đối tượng n bản đồ s. V trí của các đối tượng được
lưu tr trong cơ s d liệu SQL Server. Cơ s d liệu này được dùng chung
cho c ứng dụng web cung cấp dịch v xác định
v trí của đối tượng. Với ứng
dụng này, người s dụng nhân cũng th xác định v trí của đối tượng
một cách d dàng bằng việc kết nối internet và s dụng trình duyệt.
Cấu trúc của luận văn bao gồm 4 chương:
Chương I trình bày v h thống định v toàn cầu GPS (Global
Positioning System)
Chương II trình bày v h thống thông tin địa lý GIS (Geographic
Information System)
Chương III là phần thiết kế h thống quản v trí của đối tượng di động
dựa trên công ngh GPS và GIS
Chương IV là phần y dựng h thống, chạy th nghiệmđánh giá kết
qu đạt được