1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIỆN ĐIN T VIN THÔNG
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lp T Do Hnh Phúc
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC S
Kính gi: Viện Điện t - Vin thông
1. H và tên hc viên: Đoàn Mạnh Cưng SHHV: CB140283
2. Chuyên ngành: K thut Y sinh Lp: 14BKTYS
3. Người hưng dn: TS Vũ Duy Hi
4. Đơn v: B môn CNĐT & KT Y sinh - Vin Điện t vin thông Trường Đại
hc Bách khoa Hà Ni.
5. Tên đề i (Tiếng Vit): Nghiên cu, thiết kế h thng theo dõi nhp tim bng
Arduino Uno và Processing
7. T khóa (Keyword): A study on heart rate monitoring system by Arduino
Uno and Processing
8. Lý do chn đ tài:
Nhp tim con s ng chng rt quen thuộc nhưng không phải ai cũng tỏ
ng, nht khi thông s hàng đầu v sc khe tim mch. Ngày nay khi
nn kinh tế càng ngày càng phát triển như vũ bão, môi trường ny càng tr lên ô
nhim... Chính thế sc khe của con người cũng rất d b ảnh hưởng rt
ln. Vấn đề theo dõi sc khỏe thưng xuyên tr lên rt cp thiết cho nên vic
giám sát nhịp tim cũng được đặt lên hàng đầu cho con người.
9. Mục đích nghiên cu ca lun văn:
Đề tài này đi sâu vào việc nghiên cu phương pháp đo nhp tim bng
phương pháp không xâm lấn, nghĩa không tác động đến thể bnh nhân.
Thiết kế một module xác định nhp tim bng đầu đo cảm biến gắn trên đầu ngón
tay, đồng thi hin th các thông s đo được v nhp tim lên mt giao din trc
quan đưc xây dng trên phn mm Processing của máy tính. Phương pháp đo
này s không m ảnh ng ti s lưu thông ca máu tại nơi đặt cm biến. Đầu
đo này đưc thiết kế sao cho bnh nhn không cm thy khó chu khi gắn để tiến
hành đo liên tc trong mt khong thi gian dài. Vi gthành chp nhận được,
2
đề tài có th mt gii pháp hu ích cho các h gia đình, bệnh viện, trường hc
trong việc chăm sóc và theo dõi bệnh nhân.
10. Ni dung chính của đề tài đóng góp mới:
Tng quan v các phương pháp đo nhịp tim.
Cơ sở thu nhn tín hiệu điện tim.
Phân tích cơ sở thiết kế Module đo và giám sát nhp tim.
Thc thi thiết kế Module đo và giám sát nhịp tim.
Phn mm ph tr và ngôn ng lp trình.
11. Phương pháp nghiên cứu:
Tng hp tài liu, kết qu các công trình nghiên cu, c phương pháp đo nhp
tim trên thế gii. Tìm hiu các ng dng và công c s dng trong vic phân tích,
thiết kế Module đo và giám sát nhp tim
12. Kết lun:
Đề tài đã gii thiệu các phương pháp đo nhp tim ph biến hiện nay đề
xuất phương án thiết kế. Tìm hiu v các thông s ca nhịp tim, sở thu nhn
tín hiệu điện tim. Phân tích s thiết kế thực thi Module đo giám sát các
thông s v nhp tim. Thiết kế một module xác định nhp tim bằng đầu đo cảm
biến gắn trên đầu ngón tay, đng thi hin th các thông s đo đưc v nhp tim
như Beats Per Minute (BPM), Interbeat Intervals (IBI), Heart Rate Frequency
(Hz), Power Spectral Density (PSD), LF vs HF (Low Frequency vs High
Frequency), Ph tn s, Ph BPM, Ph IBI, Beats, Hiệu năng HF, LF dng
sóng HR n mt giao din trực quan đưc xây dng trên phn mm Processing
ca máy tính. Đề tài có th được phát trin thêm khi có th thu gn lại kích thước
sn phm (s dụng vi điều khin nh hơn).
Hà Ni, ngày 21 tháng 10 năm 2016
Người hướng dn
TS Vũ Duy Hải
Hc viên
Đoàn Mạnh Cường