Tãm t¾t luËn v¨n
Trong luËn v¨n ®· ®Ò cËp tíi c¸c néi dung nghiªn cøu sau:
- Lý thuyÕt chung vÒ qu¸ tr×nh xung vµ dao ®éng ®iÖn ¸p.
- Dao ®éng ®iÖn ¸p c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n dao ®éng ®iÖn
¸p.
- ChÊt lîng ®iÖn ¸p vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chÊt lîng
®iÖn ¸p.
- Ch¬ng tr×nh tÝnh to¸n tæn thÊt vµ ®iÒu chØnh chÊt lîng ®iÖn ¸p.
- TÝnh to¸n ¸p dông ®Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p c¶i thiÖn chÊt
lîng ®iÖn ¸p ë líi ph©n phèi NghÖ An.
Dùa trªn c¸c c¬ thuyÕt qu¸ tr×nh xung dao ®éng ®iÖn ¸p
®· ®îc nghiªn cøu trong luËn v¨n. TiÕn hµnh x©y dùng ch¬ng tr×nh phÇn
mÒm m¸y tÝnh nhËn d¹ng ®å líi ®iÖn tÝnh to¸n gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò thÓ tæn thÊt ®iÖn ¸p. ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p c¶i thiÖn chÊt
lîng ®iÖn ¸p trong líi ®iÖn ph©n phèi ¸p dông vµo viÖc ®iÒu chØnh
n©ng cao chÊt lîng ®iÖn ¸p ë líi ®iÖn ph©n phèi NghÖ An.
t qu¶ tÝnh to¸n sau khi ®· øng dông ch¬ng tr×nh phÇn mÒm
m¸y tÝnh vµo viÖc tÝnh to¸n ®iÒu chØnh cho thÊy: LuËn v¨n cã thÓ ®¸p
øng phôc cho viÖc vËn hµnh, tÝnh to¸n thiÕt vµ quy hoÆch ph¸t triÓn
líi ®iÖn khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®iÖn n¨ng trong líi ®iÖn ph©n phèi hiÖn
nay.