Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµy cµng nhiÒu dÞch ®îc thªm vµo c¸c dÞch
truyÒn thèng, nhu cÇu truyÒn ©m thanh, h×nh ¶nh liÖu víi tèc ®é cao
ngµy cµng t¨ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Internet ngµy cµng cã nhiÒu th¸ch
thøc míi cho c¸c nhµ vËn hµnh m¹ng vµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô.
Bªn c¹nh ®ã, sîi quang, truyÒn th«ng di ®éng kh«ng d©y ®· ngµy cµng chøng
®îc thÕ cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn víi tèc ®é rÊt nhanh chãng.
ThiÕt viÔn th«ng sÏ kh¶ n¨ng sö dông c¸c lu lîng kh¸c nhau trong
nhiªn, chø kh«ng chØ dõng ë tho¹i.
§Ó kh¶ n¨ng truyÒn nhiÒu lo¹i tin ë tèc ®é cao, nh÷ng c«ng nghÖ hoµn
toµn míi, nh÷ng c¶i tiÕn ®¸ng c¸c c«ng nghÖ hiÖn cã c¸c giao
thøc ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®îc ph¸t triÓn.
C¸c m¹ng, thiÕt bÞ m¹ng rÊt ®a d¹ng phøc p t¹o cho viÖc gi¸m s¸t
®iÒu hµnh m¹ng nh÷ng nhiÖm vô rÊt phøc t¹p.