B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
---------------------------------------
Nguyn Ngọc Đức
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT RI RO VÀ TIẾN ĐỘ
TRONG QUÁ TRÌNH THC HIN D ÁN
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CÔNG NGH THÔNG TIN
Hà Ni Năm 2017
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
---------------------------------------
Nguyn Ngọc Đức
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT RI RO VÀ TIẾN ĐỘ
TRONG QUÁ TRÌNH THC HIN D ÁN
Chuyên ngành: Công ngh thông tin
LUẬN VĂN THẠC SĨ
CÔNG NGH THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. HUNH QUYT THNG
Hà Ni Năm 2017
LI CẢM ƠN!
Em xin chân thành cm ơn PGS.TS. Huỳnh Quyết Thng - Vin Công ngh
thông tin Truyn thông Trường Đại hc Bách Khoa Nội, người đã định
ớng, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong sut quá trình thc hin luận văn
tt nghip.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, giáo - Vin Công ngh Thông tin
Truyn thông - Trường Đại hc Bách Khoa Hà Ni, những người đã tận tình truyn
đạt các kiến thức, quan tâm, động viên em trong sut thi gian em hc tp
nghiên cu tại Trường.
Nhân đây, tôi cũng gửi li cảm ơn tới các bn hc cùng lp 2015A chuyên
ngành công ngh thông tin, các bạn đồng nghiệp đã thường xuyên quan tâm, giúp
đỡ, chia s kinh nghim, cung cp các tài liu hu ích trong sut thi gian tôi hc
tập và đặc bit là trong quá trình thc hin luận văn tốt nghip va qua.
Do trong quá trình nghiên cu, tìm hiu thc nghim luận văn chắc chn
không th tránh khi nhng sai sót nhất định, em rt mong nhận được s góp ý ca
thy, cô giáo và các bn đ luận văn được hoàn chỉnh hơn.
Em xin trân trng cảm ơn!
Hà Ni, tháng 04 năm 2017
Tác gi luận văn
Nguyn Ngọc Đức
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Phương pháp kiểm soát ri ro tiến độ trong
quá trình thc hin d án phn mềm” này công trình nghiên cứu của tôi dưới s
ng dn khoa hc ca PGS.TS. Hunh Quyết Thng. Tt c nhng tài liu tham
khảo tôi đã liệt phn cui ca luận văn. Các nội dung công b kết qu
trình bày trong lun văn này là trung thực và không có s sao chép ca người khác.
Hà Nội, tháng 03 năm 2017
Tác gi luận văn
Nguyn Ngọc Đức
DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC T VIT TT
T viết tt
Gii thích
CNTT
Công nghệ thông tin
QLDA
Qun lý dự án
GT
Lý thuyết cơ sở Grounded Theory
CSDL
Cơ sở d liu
FD
Thiết kế chức năng Function Design
FD/TD
Transition
Chuyển đổi thiết kế chức năng thành thiết kế k thut
Function Design to Technical Design transition
TD
Thiết kế k thut Technical Design
Code
Phát triển chương trình
AT
Kim th đóng gói Assembly Test
IT
Kim th tích hp Integration Test
DBT
Thiết kế, Phát trin và Kim th Design, Build, Test
PSD
Độ tr tiến độ d án Project Schedule Delay
PSC
Mức độ thay đổi tiến đ Phase Schedule Change
PSA
Mức độ chính xác ca tiến đ Phase Schedule Accurary
MC LC
LI CẢM ƠN! ....................................................................................................... 3
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... 4
M ĐẦU ................................................................................................................ 1
1.Gii thiu chung ...................................................................................... 1
2.Hin trng kim soát ri ro cho các d án CNTT Vit Nam ............... 1
3.Cách tiếp cn vấn đề ............................................................................... 2
4. Phm vi nghiên cu luận văn ................................................................. 2
5.Cu trúc luận văn .................................................................................... 3
CHƯƠNG I. Các k thut kim soát tiến độ thc thi d án và các yếu t ri ro ... 4
1.1. Qun lý thc hin d án ................................................................. 4
1.2.Các k thut kim soát tiến độ ............................................................. 4
1.2.1.Phương pháp đường găng ....................................................................... 4
1.2.2.Biểu đồ Grantt ......................................................................................... 6
1.2.3.Phân tích giá tr thu được ........................................................................ 8
1.2.4. Báo cáo tiến đ ..................................................................................... 10
1.3. Các yếu t ảnh hưởng đến tiến độ .................................................... 11
1.3.1.D án tht bi ........................................................................................ 11
1.3.2.Kế hoch chm tiến đ .......................................................................... 12
1.3.3.H thng phn mm ln. ....................................................................... 13
1.3.4.Phát trin phn mm toàn cu ............................................................... 14
1.4. Các mô hình d án và ảnh hưởng đến tiến độ d án ........................ 16
1..4.1.Mô hình thác nưc ............................................................................... 16
1.4.2.Mô hình lặp và tăng dần ....................................................................... 17
1.4.3.Mô hình phát trin trên các thành phn ................................................ 18
1.4.3.Mô hình phát trin phn mm tinh gn ................................................. 19
1.5. Tiu kết chương 1 ............................................................................. 20
CHƯƠNG II. Các phương pháp quản tiến độ thc thi d án tích hp qun tr
ri ro .......................................................................................................................... 22
2.1. Các d án điển hình t d liu phc v qun tiến độ
qun tr ri ro ................................................................................................ 22
2.1.1.Hin trng các d án ca t chc .......................................................... 22
2.1.2.S ging nhau và khác nhau ca các d án .......................................... 23
2.1.3. Mi quan h gia các d án ................................................................. 26
2.2. Các phương pháp định tính ............................................................... 27
2.2.1.Lý thuyết Grouded Theory (GT) .......................................................... 27
2.2.2.Bn cht cách tiếp cận định tính da trên lý thuyết cơ s .................... 27
2.2.3. Áp dng th nghim ............................................................................ 29
2.2.3.Mt s nhận xét đánh giá ...................................................................... 38
2.3. Phương pháp định lượng các d án .................................................. 38
2.3.1. Phân tích cách tiếp cận định lượng ...................................................... 38
2.3.2. Mt s nhận xét đánh giá ..................................................................... 58
2.4.Ý tưởng kết hợp các phương pháp định tính và định lượng .............. 58
2.4.1. Lý do đưa ra ý tưởng ............................................................................ 58
2.4.2. Phương pháp kết hp ........................................................................... 58
2.4.3. Mô hình d án áp dụng ý tưởng ........................................................... 60
2.5. Tiu kết chương II ............................................................................. 61
CHƯƠNG III. Đề xut áp dng th nghim ........................................................ 62
3.1.Đề xut gii pháp tng th s dng b phân loi .............................. 62
3.2.Áp dng th nghim .......................................................................... 71
3.3.Nhận xét và đánh giá ......................................................................... 82
KT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIN ............................................................ 83
1. Kết lun ........................................................................................... 83
1.1.Kết qu đạt đưc ...................................................................................... 83
1.2.Các đóng góp chính ca luận văn ............................................................ 83
1.3.Tn ti hn chế ......................................................................................... 84
2.Hướng phát trin ................................................................................... 84
DANH MC CÁC HÌNH
Hình 1.1 Sơ đồ phương pháp đường găng ........................................................... 5
Hình 1.2 Phương pháp biểu đ Grantt ................................................................. 7
Hình 1.3 Công thc tính ly EV làm trung tâm của phương pháp phân tích giá
tr thu được .................................................................................................................. 9
Hình 1.4 Gii thích CPI của phương pháp phân tích giá trị thu được ................. 9
Hình 1.5 Đồ th phương pháp giá trị thu được .................................................. 10
Hình 1.6 Mô hình phát triển hình thác nước ..................................................... 17
Hình 1.7 Mô hình phát trin lặp và tăng dần ..................................................... 18
Hình 2.1 Mô hình kiến trúc logic ca t chc ................................................... 22
Hình 2.2 Hin trng 3 d án đang phát triên tại t chc ................................... 26
Hình 2.3 ợc đồ to mã và to phân loi......................................................... 28
Hình 2.4 Phân tích d liu đ to mã ca báo cáo tiến đ N_01 ....................... 31
Hình 2.5 Phân tích d liu đ to mã báo cáo tiến đ N_02 ............................. 32
Hình 2.6 ợc đồ phân tích định lượng ............................................................ 39
Hình 2.7 Biu đ Gantt ca d án th 01 .......................................................... 45
Hình 2.8 Biu đ Grantt ca d án th 02 ......................................................... 49
Hình 2.9 Biu đ Grantt ca d án th 03 ......................................................... 52
Hình 2.10 ợc đồ kết hợp hai phương pháp .................................................... 59
Hình 2.11 Áp dng hai phương pháp và mô hình phát trin lặp và tăng dần .... 60
Hình 3.1 Cách tiếp cn d án dựa trên năm phân loại chính ............................. 62
Hình 3.2 D liu báo cáo tiến đ d án th 2 giai đoạn P2-IT-PP .................... 75
Hình 3.3 Danh sách phân loi chính, phân loi con và các mã s dng ........... 75
Hình 3.4 Thông kê phân loi và mã sau khi gán mã cho báo cáo ..................... 78
Hình 3.5 Biểu đồ t t l phân loi chính, phân loi con trong báo
cáo ............................................................................................................................. 80
Hình 3.6 Báo cáo tng hp chi tiết phân loi chính, phân loi con
trong báo cáo tiến đ d án X ................................................................................... 81
DANH MC BNG BIU
Bng 1.1 Bng công thức tính trong phương pháp phân tích giá tr thu được .... 8
Bng 1.2 Các yếu t nh hưởng đến tiến đ ...................................................... 11
Bng 1.3 Các yếu t làm chm tiến đ .............................................................. 12
Bng 1.4 Các yếu t chính nh ng đến d án phn mm ln ...................... 13
Bng 1.5 Các yếu t chính ảnh hưởng đến d án phn mm toàn cu .............. 15
Bng 2.1 S ging nhau ca hin trng 03 d án ca t chc .......................... 24
Bng 2.2 S khác nhau ca hin trng 03 d án ca t chc ............................ 25
Bng 2.3 Bng báo cáo tiến đ của giai đoạn P1-IT(Inc 4) d án th 01 ......... 29
Bng 2.4 Bảng danh sách mã thu đưc sau khi tính toán t d liu báo cáo .... 32
Bng 2.5 Bng phân loi th loi con t ...................................................... 34
Bng 2.6 Bng th loại thu được sau khi phân loi t th loi con ................... 36
Bng 2.7 Bng thng kê s liu của 06 giai đon .............................................. 37
Bng 2.8 Kết qu tính các thuc tính cho d án th 01..................................... 39
Bng 2.9 Kết qu tính các thuc tính cho d án th 02..................................... 40
Bng 2.10 Kết qu tính các thuc tính cho d án th 03 .................................. 41
Bng 2.11 Kết qu s liu ca d án th 01 ...................................................... 43
Bng 2.12 Kết qu s liu ca d án th 02 ...................................................... 43
Bng 2.13 Kết qu s liu ca d án th 03 ...................................................... 44
Bng 2.14 Kết qu s liệu thu được ca d án th 01 ....................................... 46
Bng 2.15 Kết qu s liệu thu được ca d án th 02 ....................................... 50
Bng 2.16 Kết qu s liệu thu được ca d án th 03 ....................................... 53
Bng 2.17 Kết qu s liệu thu được ca d án th 01 ....................................... 55
Bng 2.18 Kết qu s liệu thu được ca d án th 02 ....................................... 56
Bng 2.19 Kết qu s liệu thu được ca d án th 03 ....................................... 57
Bng 3.1 Danh sách các phân loi chính, phân loi con và mã ......................... 63
Bng 3.2 Báo cáo tiến đ d án th 2 giai đoạn P2-IT-PP ................................ 72
Bng 3.3 Kết qu tng hp định tính cho giai đoạn P2-IT-PP d án X ............ 76