TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài: “Gii phát phát trin bn vng các khu công nghiệp trên địa bàn tnh
Hưng Yên”.
H và tên tác gi: Nguyn Thanh Hi Khoá: 2016B
Chuyên ngành: Qun lý kinh tế.
Người hướng dn: TS. Đào Thanh Bình
Ni dung tóm tt:
1. Lý do thực hin đ tài
Sự hình thành các khu công nghiệp (KCN) xu thế tất yếu của một nền kinh tế
hiện đại, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là đối với những quốc gia
đang phát triển thì việc hình thành các KCN sẽ nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế phát
triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mỗi KCN ra đời sẽ trở thành địa điểm
quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ trong nước và đầu trực tiếp từ nước
ngoài (FDI). Điều đó đã tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu tinh hoa công nghệ, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp vi tình hình hội nhập kinh tế quốc
tế như hiện nay.
Ngày 1-1-1997, tỉnh Hưng Yên đưc tái lập, với xuất phát điểm về kinh tế - hội
còn thấp như: tốc độ phát triển kinh tế chưa cao; cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn;
kết cấu hạ tầng thấp kém (nhất về giao thông, cấp điện, cấp nước và các dịch vụ
thương mại, tài chính, ngân hàng); giáo dục, y tế còn kkhăn, mức hưởng thụ của nhân
dân trong các hoạt động hội, dịch vụ còn hạn chế... Nhưng với điều kiện phát triển
kinh tế thuận lợi, lại vị trí gần Thủ đô Nội, Hưng Yên đã chuyển đổi nhanh
cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Sau 15 năm tái lập tỉnh, được sự quan m của T.Ư
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành T.Ư, Đảng bộ và nhân
dân Hưng Yên đã quyết m đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu
quan trọng, hoàn thành khá toàn diện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, 15, 16
đề ra. Kinh tế tăng trưởng nhanh, hợp tác đầu phát triển, văn hóa - hội nhiều
tiến bộ, quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đi sống
nhân dân được cải thiện rõ rệt; thực hiện cải cách hành chính, cải cách pháp, đấu tranh
chống quan liêu, tham nhũng chuyển biến tích cực. Vị thế của Hưng Yên được khẳng
định và nâng cao, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hưng Yên nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với rất nhiều tiềm năng và
lợi thế phát triển KCN nói riêng và phát triển kinh tế hội nói chung. Tuy rằng trong
thời gian qua các KCN đã đạt được những thành quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn
chế nảy sinh trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các KCN
làm cản trở quá trình thu hút đầu tư, phát triển bền vững các KCN, tiềm ẩn nguy cơ mất
ổn định vì phát triển nhanh sẽ kèm theo những hậu quả về môi trường về hội không
chỉ cho tỉnh Hưng Yên còn ảnh hưởng tới các tỉnh lân cận cả nước. Do đó cần
phải cải tiến, khắc phục để thu hút đầu phát triển ổn định, tận dụng được lợi thế
sẵn có một cách triệt để hơn.
công chức trực tiếp công tác tại tỉnh Hưng Yên, có sự am hiểu nhất định về lĩnh
vực này, với mong muốn góp phần nhỏ của mình vào sự nghiệp phát triển các KCN
trên địa bàn, đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công
nghiệp hiện đại theo đúng theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề phát
triển bền vững đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 -
2020, tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên” làm luận văn thạc sĩ.
2. Mục tu nghiên cứu
Mục tiêu chung: Xây dựng giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững các KCN
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phù hợp với thực tế và chiến lược phát triển Kinh tế- xã hội
của địa phương.
Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa thuyết vKCN, định hướng phát triển bền vững và các nhân tố
ảnh hưởng đến phát triển bền vững các KCN.
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên. Nghiên cứu để tìm ra những kkhăn, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự phát
triển bền vững của các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Đề xuất giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh phát triển bền vững các KCN trên địa
bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
3. Đối tượng và phm vị nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Một số hoạt động của các KCN gắn với vấn đề phát triển bền vững
3.2 Phạm vị nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu toàn bộ hoạt động phát triển
KCN bao gm: tình hình quy hoạch KCN; các chính sách thu hút ưu đãi đầu tư; chiến
lược phát triển kinh tế - hội của tỉnh; các dịch vụ, phụ trợ xung quanh các KCN
vấn đề về môi trường.
- Phạm vi về không gian: các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Không gian
nghiên cứu được tác giả lựa chọn là các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vì: những năm
gần đây,ng Yên là một trong những tỉnh có thêm nhiều KCN và các KCN hoạt động
với tốc độ khá cao nên đi đôi vi rất nhiều vấn đề phát sinh, dẫn đến nguồn vn
đầu vào đây đang xu hướng chưa hiệu quả như mong đợi. Việc lựa chọn khu vực
nghiên cứu này vì có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận và khai thác các số liệu sơ cấp
để phục vụ cho quá trình làm luận văn của tác giả.
- Phạm vi về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển của
các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2017 trên những sở đó đề
xuất giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững các KCN đến năm 2025 và tầm nhìn đến
năm 2035.
4. Ni dung cnh ca lun văn
Ngoài phn m đầu và kết lun, luận văn có bố cc 3 phần như sau:
Chương 1 tập trung nói rõ mt s cơ s lý lun v KCN và phát trin bn vng các
KCN
- Khái quái v KCN
- sở lý lun phát triển KCN theo hướng bn vng
- H thống tiêu chí đánh gphát triển bn vng các KCN
- Các nhân t anh hưởng ti phát trin bn vng các KCN
- Kinh nghim ca mt s quc gia và địa phương
s lý lun nêu trên rt cn thiết trong quá trình nghiên cu s phát trin ca các
KCN để tác gi la chn các thông tin cn thiết trong mc tiêu tìm giải pháp để phát
trin bn vng các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Chương 2 tập trung nghiên cu các thc trng trong quá trình phát trin các KCN
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2017 theo các ni dung sau:
- Thc trng phát trin bn vng KCN v mt kinh tế
- Thc trng phát trin bn vng KCN v mt xã hi
- Thc trng phát trin bn vng KCN v mặt môi trường
T các thc trng nêu trên, tác gi tiến hành phng vấn lãnh đạo UBND tnh, các
s, ban, ngành ca tnh, các chuyên viên tham gia quá trình qun lý v phát trin KCN,
mt s doanh nghip hoạt động trong KCN người dân địa phương nơi các KCN
để đưa ra đánh gkhách quan nhất v s phát trin bn vng ca các KCN tỉnh Hưng
Yên, là tiền đề để tác gi đề xutc gii pháp vi Chính ph, vi tỉnh Hưng Yên.
Chương 3 nêu ra các định hướng ca tỉnh Hưng Yên trong phát triển bn vng các
KCN đến năm 2025 và định hướng 2035, các đề xut, kiến ngh ca tác gi đối vi s
phát trin bn vng các KCN trên địa bàn tnh vi mt s ni dung chính sau:
- Nâng cao chất lượng quy hoạch các KCN trên địa bàn tnh
- Tăng cường công tác thu hút đầu tư FDI
- Tăng cường liên kết gia doanh nghip, chính quyền địa phương người dân
trong công tác đào tạo lao động và đm bo các li ích xã hi ca người lao động
- Tăng cường đu tư các h thng x lý rác thi, nước thi
- Nâng cao chất lượng x lý và khc phc ô nhiễm môi trường ti các KCN
Các giải pháp được tác gi đưa ra nhằm hưng đến s phát trin bn vng ti các
KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên v c 03 mt kinh tế, xã hội và môi trường, là tài liu
có tính cht tham kho đi với lãnh đạo tỉnh ng Yên trong công tác chỉ đạo, điều hành
phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.
5. Phương pp nghiên cu
- Phương pháp so sánh: so sánh theo chuỗi và so sánh chéo, sử dụng để tính toán một số
chỉ tiêu phản ánh sự phát triển bền vững KCN.
- Phương pháp thống kê: Tnhững báo cáo, tài liệu thu thập được để xây dựng các danh
mục số liệu dưới dạng bảng, sơ đồ, biểu đồ nhằm minh họa và giúp phản ảnh rõ n kết
quả nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Dựa trên số liệu thu thập được, tác giả phân tích
tổng hợp theo từng nội dung và mẫu cụ thể khác nhau.
6. Kết luận
Dựa trên sở lý lun, luận văn đã phân tích thực trng phát trin các KCN trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên và đề xut mt s gii pháp c th, thiết thc nhm hoàn thin
phát trin bn vng các KCN ca tỉnh Hưng Yên
Vi tinh thn hc hi ca bản thân, được s giúp đỡ ca các thy, cô giáo trong
Vin Kinh tế Quản Trường Đi hc Bách khoa Hà Nội, đặc bit là s hướng dn
tn tình của TS. Đào Thanh Bình, tác giả đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra./.
Go viên hướng dn
TS. Đào Thanh Bình
Ngày tháng năm 2019
Tác gi lun văn
Nguyn Thanh Hi