1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài : Đánh giá diễn biến chất lượng nước các sông chính trên Nội thông qua các chỉ
số chất lượng nước và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ
Tác giả luận văn: Phạm Thị Thu Hương Khóa: 2011
Người hướng dẫn : TS Hoàng Thị Thu Hương
1. Lý do chọn đề tài
Chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đã đang suy giảm nghiêm trọng.
Sử dụng phương pháp truyền thống (các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã xây dựng sẵn) trong
không phản ánh được diễn biến chất lượng nước sông theo không gian và thời gian cũng
như khó phân loại chất lượng nước cho một mục đích cụ thể. Để khắc phục những hạn
chế này, góp phần ng cao hiệu quả quản chất lượng nước lưu vực ng, cần phải
đánh giá được xu thế diễn biến chất lượng nước sông của khu vực. Chỉ số chất lượng
nước là sự tích hợp số liệu mô tả đặc tính ô nhiễm của nhiều tham số trong một chỉ số duy
nhất, công cụ giúp đánh giá nhanh chất lượng nước sông một cách tổng quát, từ đó
sở trong việc đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nước, góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý chất lượng nước lưu vực sông.
2. Mục đíchphạm vi nghiên cứu.
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu quả của tiếp cận chỉ số chất
lượng nước trong đánh giá chất lượng thủy vực thông qua nghiên cứu điển hình phân loại
chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy bằng chỉ s chất lượng nước. Từ kết quả
nghiên cứu sẽ đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ lưu vực sông.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
Tác giả sử dụng số liệu quan trắc chất lượng nước tại 30 điểm trên lưu vực sông
Nhuệ - Đáy theo chương trình quan trắc thường xuyên của Tổng cục Môi trường từ năm
2008 đến năm 2011 với tần suất quan trắc 6 lần/năm (tháng 1,3,5,7,9,11), riêng năm 2011
là 5 lần/năm (tháng 3,5,7,9,11). Bộ thông số được sử dụng để tính toán bao gồm 10 thông
số: pH, DO, nhiệt độ, BOD
5
, COD, N-NH
4
, P-PO
4
, TSS, độ đục, Tổng Coliform.
2
3. Nội dung nghiên cứu và đóng góp mới của tác giả
- Hi cứu và tng hợp c số liu quan trắc cht lượng c LVS Nhu- Đáy.
- Tính toán WQI tại các điểm quan trắc theo một số phương pháp phổ biến.
- Đánh giá diễn biến chất ợng nước LVS Nhuệ - Đáy dựa trên số liệu tính toán
WQI.
- So sánh đánh giá mức độ phù hợp tính ứng dụng của các phương pháp
tính toán WQI.
- Đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ.
4. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp WQI của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Phương pháp WQI tổng quát của Kannel
- WQI theo phương pháp của Phạm Ngọc Hồ
5. Kết luận
- Chất lượng nước LVS Nhuệ - Đáy đã đang bị suy giảm nghiêm trọng, nhất
các đoạn sông chảy qua các đô thị lớn, khu công nghiệp làng nghề. Đáng chú ý 2
năm 2008, 2009, LVS mức báo động về tình trạng ô nhiễm. Sau đó, chất lượng nước
được cải thiện nhưng đến năm 2011 chất lượng nước lại bắt đầu suy giảm ở nhiều nơi.
- Chỉ số chất lượng ớc phương pháp đánh giá nhanh chất lượng nước lưu vực
sông một cách tổng quát rất hiệu quả tận dụng tối đa được số liệu quan trắc. Việc
tính toán chỉ số WQI theo phương pháp của Kannel cho thấy sự khác biệt với 2
phương pháp tính của Bộ Tài nguyên Môi trường của GS. Phạm Ngọc Hồ. Cách
tính của Kannel cho kết quả WQI cao hơn so với 2 phương pháp còn lại.
- Trên thực tế, không phải lúc nào cũng quan trắc tất cả các thông số dùng để tính
toán WQI. Do vậy, lựa chọn phương pháp tính WQI của Kannel trong trường hợp không
có đầy đủ bộ thông số quan trắc.
- Trên sở đánh giá diễn biến chất lượng nước LVS thông qua các chỉ số chất
lượng nước, đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường nước LVS Nhuệ - Đáy.