Tóm tt ni dung lun văn
Qun lý tài chính là mt ni dung quan trng trong qun lý ca mt t chc, mt
bnh vin công lập trong điều kin kinh tế th trường. Bi vì, tài chính biu hin tng hp
và bao quát hot đng ca đơn v. Vic qun lý, s dng ngun tài chính liên quan trc tiếp
đến hiu qu kinh tế - xã hội chi tiêu đóng góp của nhân dân. Do đó, nếu tài chính ca
đơn vị được qun lý, giám sát, kim tra tt, s góp phn hn chế, ngăn ngừa các hinng
tiêu cực, tham nhũng trong khai thác và s dng ngun lực tài chính công, đồng thi nâng
cao hiu qu vic s dng các ngun tài chính của nhà nước.
Bnh viện Y Dược c truyn tnh Tuyên Quang trc thuc B Y tế là mt đơn v
s nghip có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế, có nhim v khám cha bệnh, chăm sóc
sc kho cho nhân dân v y hc c truyn không ch trong phm vi tnh Tuyên Quang mà
trên phm vi c nước. Để thc hin s mnh cao c này thì công tác qun lý tài chính hiu
qu là yêu cầu đặt ra hàng đầu, nó quyết định đến s tn ti, phát trin bn vng ca bnh
vin.
Lý do chn đ tài
Trong những năm qua, bnh vin đã thực hin xây dựng các quy định qun lý tài
chính phù hp với quy định của Nhà nước, hàng năm đưc b sung sa đổi theo tình hình
thc tế nên đảm bo tính khoa hc, hp lý và linh hot. Các văn bản v qun lý tài chính
đã ng dng trong thc tế hoạt động ca
bnh vin. Bnh vin cũng đã thực hin xây
dựng và thay đổi quy chế chi tiêu ni b hàng năm với nhiu ni dung c th để huy động
ngun thu và kim soát chi tiêu sao cho hiu quả, theo đúng quy định hin hành ca nhà
nước. Tuy nhiên, tình hình qun lý tài chính ti Bnh viện Y Dược c truyn Tuyên Quang
vn còn bt cp nhiều khâu như khâu lập d toán, quyết toán các khon thu - chi, hiu
lc trin khai các văn bản quy định v cơ chế t ch còn 1 s bt cp, công tác qun lý tài
sản chưa hiệu qu, s vt chất chưa đáp ng nhu cu hc tp và nghiên cu....cho thy
công tác quản chưa tốt, biu hin ca công tác quản chưa tốt này chưa khai thác
được hết tt c c ngun thu và t đó chưa đáp ứng nhu cu chi tiêu ca bnh vin, đồng
thi trong chi tiêu còn lãng phí tht thoát, t đó ảnh hưởng đến s phát trin lâu dài ca
bnh vin.
Xut phát t u cu thc tin, vi mục đích nghiên cu tìm ra nhng gii pháp có
hiu qu nhm hoàn thin công tác qun lý tài chính là cn thiết. Do đó, em chọn đề tài
“Hoàn thin công tác qun lý tài chính ti Bnh vin Y Dược c truyn tnh Tuyên
Quang” làm luận văn thạc s ca mình.
Mc tiêu nghiên cu
- Đánh giá thực trng qun lý tài chính ti Bnh viện Y Dưc c truyn tnh Tuyên
Quang.
- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính phù hợp với điều kiện Bệnh
viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang.
Phương pháp nghiên cu
- Phương pháp nghiên cứu phân tích tài liu
- Phương pháp thu thập s liu:
- Phương pháp xử lý s liu
Ni dung gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý lun và thc tin v công tác quản tài chính trong đơn vị s
nghip có thu.
Chương 2: Thực trng công tác qun lý tài chính ti Bnh viện Y Dược c truyn
tnh Tuyên Quang.
Chương 3: Giải pháp hoàn thin công tác qun lý tài chính ti Bnh viện Y Dược
c truyn tnh Tuyên Quang.