1
TÓM TT LUN VĂN
Tên đ tài: Sensor network và ng dng trong giám sát an toàn hm m
Tác gi: Nguyn Duy Thành Khóa: 2011B
Ngưi hưng dn: PGS.TS Phm Ngc Nam
Ni dung tóm tt
a) Lý do chn đ tài
Ngày nay, Vic phát trin các thiết b có kh năng giám sát, qun lý, điu khin, cnh
báo, đưa ra các thông s môi trưng, tr lên cp thiết đã đưc nghiên cu rng rãi như
RFID, Bluetooth, Wifi Và đc bit hơn c là công ngh cm biến không dây (WSNs).
Có nhiu nghiên cu v công ngh WSNs đưc ng dng nhiu lĩnh vc như y hc,
ngôi nhà thông minh. Tuy nhiên, mi lĩnh vc khác nhau li có mt đc trưng đ thiết
kế mng mt cách khác nhau. Trong vic giám sát an toàn hm m hin nay rt cn các
thiết b có kh năng cnh báo, đưa ra đưc các thông s an toàn. Khác vi vic ng dng
WSNs trong lĩnh vc khác, trong lĩnh vc giám sát an toàn hm m cn có mt thiết kế
sao cho ti ưu v mt năng ng, trong mng có nhiu thành phn khác nhau và hot
động phù hp vi điu kin môi trưng bên trong hm m.
b) Mc đích nghiên cu ca lun văn, đi tưng phm vi nghiên cu
Mc đích: Đưa ra đưc mô hình mng tng quan ca mng WSNs, mô hình mng
thiết kế tương thích vi không gian đa hình trong hm, ti ưu hóa vic tính toán, vic
giám sát và thu thp d liu các v trí trong hm th đưc truy cp bt đâu vì
mng WSNs đưc thiết kế có th kết ni trc tiếp vào mng internet.
Đối ng và phm vi nghiên cu: Thiết kế mng WSNs có th giám sát an toàn trong
hm m. Tp trung vào thiết kế các node mng, tích hp Ipv6 vào mng, kết ni các node
mng, xác đnh v trí node mng đng.
2
c) Tóm tt cô đng các ni dung chính và đóng góp mi ca tác gi
- Ni dung chính:
Bài lun văn tp trung nghiên cu và phát trin mng cm biến không dây (WSN),
phân tích nhng khó khăn đưa ra thiết kế mng cm biến sao cho phù h