Ni – 2010
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
-----------------------------------------------
NGÔ VĂN HƯNG
Đề tài:
DY HC TƯƠNG TÁC VÀ NG DNG
Chuyên ngành: Sư phm k thut tin hc
LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
SƯ PHM K THUT TIN HC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
TS. Dương Th Kim Oanh
Ni – 2010
1
MC LC
LI CAM ĐOAN .......................................................................................................5
LI CM ƠN .............................................................................................................6
DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT..............................................7
DANH MC CÁC BNG..........................................................................................8
DANH MC CÁC HÌNH V , ĐỒ TH...................................................................9
M ĐẦU...................................................................................................................11
1. Lý do chn đề tài ..................................................................................................11
2. Mc đích................................................................................................................12
3. Đối tượng, phm vi nghiên cu. ...........................................................................12
4. Nhim v nghiên cu...........................................................................................12
5. Gi
thiết khoa hc. ................................................................................................12
6. Phương pháp nghiên cu.......................................................................................12
CHƯƠNG 1: CƠ SLUN CA DY HC TƯƠNG TÁC .........................13
1. Lun đim sư phm tương tác ca Jean – Marc Denommé & Madeleine Roy ...13
1.1. Các tác nhân .......................................................................................................13
1.1.1. Người hc – người làm vic ch động...............................................................13
1.1.2. Người dy – người hướng dn...........................................................................14
1.1.3. Môi trường .........................................................................................................15
1.1.4. Các thao tác........................................................................................................15
1.1.4.1. Phương pháp hc ........................................................................................15
2
1.1.4.2. Phương pháp sư phm.................................................................................16
1.1.4.3. Tác động ca môi trường............................................................................16
1.1.4.4. Tác động ca phương tin...........................................................................16
1.2. Các tương tác......................................................................................................17
1.3. Các h qu..........................................................................................................19
1.3.1. Các liên đới đối vi người hc ..........................................................................19
1.3.2. Các liên đới đối vi người dy ..........................................................................19
1.3.3. Các liên đới liên quan đến môi trường ..............................................................20
1.3.4. Các liên đới liên quan đến phương tin .............................................................21
2. Dy hc tương tác ................................................................................................22
2.1. Lp kế hoch trong dy hc tương tác ...............................................................22
2.2. Xây dng mc tiêu hc ......................................................................................23
2.3. Các phương pháp dy hc..................................................................................25
2.4. Kim tra và đánh giá kết qu..............................................................................25
2.5. Môi trường trong dy hc tương tác ..................................................................27
2.6. Phương tin trong dy hc tương tác ................................................................27
2.6.1. Vi hình thc dy hc truyn thng ..................................................................27
2.6.2 Vi hình thc dy hc hin đại...........................................................................27
2.7. Tương tác người – máy trong dy hc tương tác..............................................28
2.7.1. Định nghĩa..........................................................................................................28
2.7.2. Các mô hình tương tác.......................................................................................29
2.8. Quy trình t chc dy hc tương tác..................................................................35
TIU KT CHƯƠNG 1............................................................................................38
3
CHƯƠNG 2 THC TRNG DY HC MÔN QUN TR MNG 1 TI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIP DT MAY THI TRANG HÀ NI
...39
1. Sơ lược v lch s phát trin ca trường ...............................................................39
2. Các ngành ngh đào to ........................................................................................40
3. Các điu kin đảm bo cht lượng dy và hc......................................................43
3.1. Đội ngũ ging viên và quy mô đào to ..............................................................43
3.2. Cơ s vt cht.....................................................................................................44
3.3. Trang thiết b ca trường....................................................................................46
4. Thc trng dy h
c mô đun qun tr mng 1 ti trường Cao đẳng Công nghip dt
may – Thi trang Hà Ni ..........................................................................................48
4.1. Chương trình mô đun đào to qun tr mng 1 ..................................................48
4.2. Nhng phương pháp ging dy đặc trưng..........................................................54
4.3. Kh năng áp dng dy hc tương tác môn hc qun tr mng 1 ti trường Cao
đẳng Công nghip Dt May Thi trang Hà Ni........................................................56
TIU K
T CHƯƠNG 2............................................................................................58
CHƯƠNG 3 XÂY DNG BÀI GING MÔN HC QUN TR MNG 1 DÙNG
CHO DY HC TƯƠNG TÁC TI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIP DT MAY THI TRANG HÀ NI ........................................... 59
1. Vmware workstation ( Máy o) ...........................................................................59
1.1 Gii thiu tính năng ca VMWARE..................................................................59
1.2. Hướng dn s dng vmware ..............................................................................67
2. Thiết kếi ging môn Qun tr mng 1 dùng cho dy hc tương tác.................71
2.1. Quy trình thiết kế bài ging cho dy hc tương tác ...........................................71
2.2. Mt s ví d minh ha .......................................................................................71
2.2.1. Phân quyn s dng tài nguyên cho user...........................................................71
4
2.2.2 Chia s và s dng tài nguyên trên mng ...........................................................82
3. Thc nghim sư phm...........................................................................................87
3.1 Mc đích ca thc nghim sư phm ...................................................................87
3.2. Đối tượng thc hin ...........................................................................................87
3.3. Ni dung thc hin.............................................................................................87
3.4. Phương pháp và quy trình thc nghim.............................................................87
3.5. Kết qu thc nghim ..........................................................................................88
3.6. Kết qu đánh giá ca đồng nghip.....................................................................94
KT LUN VÀ KIN NGH
...................................................................................97
DANH MC TÀI LIU THAM KHO ................................................................98
PH LC..................................................................................................................99
5
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan nhng gì tôi viết trong lun văn này là do s tìm hiu và
nghiên cu ca bn thân tôi. Mi kết kết qu nghiên cu, nhng lun đim nếu có
đều được trích dn ngun gc c th.
Lun văn này cho đến nay chưa được bo v ti bt k mt hi đồng bo v
lun văn thc s nào và chưa được công b
trên bt k mt phương tin thông
tin nào. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v nhng gì mà tôi đã cam đoan
trên đây.
Hà Ni, ngày tháng năm 2010
Ngô Văn Hưng
6
LI CM ƠN
Sau gn sáu tháng nghiên cu, làm vic khn trương, dưới s hướng dn tn
tình ca TS. Dương Th Kim Oanh (khoa SPKT – Trường ĐHBK Hà Ni), lun văn
này đã cơ bn hoàn thành.
Trước tiên, tôi xin chân thành cm ơn TS. Dương Th Kim Oanh đã trc tiếp
hướng dn tôi thc hin lun văn này. Đồng thi tôi cũng xin chân thành cm ơn
Trung tâm đào to và bi dưỡng Sau đại h
c, tp th các thy cô giáo, đồng nghip
trong khoa SPKT, trường ĐHBK HN đã to điu kin c v chuyên môn, thi gian
và tinh thn. Cui cùng tôi xin chân thành cm ơn tt c bn bè, nhng người thân
trong gia đình, đặc bit là b m tôi đã dành mi tình cm động viên, khuyến khích
và to điu kin thun li giúp đỡ để tôi có th đạt được kết qu như ngày hôm nay.
Mc dù đã có nhiu c gng song lun văn không tránh khi nhng thiếu sót,
vì vy tác gi rt mong nhn được kiến đóng góp ca các thy cô giáo, các anh ch
và các bn đồng nghip.
Hà Ni, ngày tháng năm 2010
Tác gi
Ngô Văn Hưng
7
DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT
T VIT TT T ĐẦY ĐỦ
LAN Local Area Network
WAN Wide Area Network
TN Thc nghim
WWW World Wide Web
WIMP Windows Image Menu Pointer
CMS Content Management System
CĐCN Cao đẳng Công nghip
SPKT Sư phm k thut
ĐHBK HN Đại hc Bách khoa Hà Ni
SV Sinh viên
8
DANH MC CÁC BNG
Bng1: Cách thc s dng phương pháp trong ging dy môn hc Qun tr mng 1
...................................................................................................................................56
Bng 2: Nhn thc ca sinh viên lp CĐN Qun tr mng 1,2 ...............................88
Bng 3: Thái độ ca sinh viên khoa Tin hc đối vi môn hc Qun tr mng 1......90
Bng 4: Tính tích cc hc tp môn hc Qun tr mng1 trong gi hc trên lp.....91
Bng 5: Tính tích cc hc tp các môn hc nghip v sư phm trong gi t hc
nhà .........................................................................................................................9
2
Bng 6: Kết qu kho sát đồng nghip v vic dy hc tương tác cho môn Qun tr
mng 1.......................................................................................................................94
9
DANH MC CÁC HÌNH V, ĐỒ TH
Hình 1: B ba tác nhân và hot động ca nó ...........................................................17
Hình 2: Sơ đồ các tương tác và s tương h các tác nhân [1, trang 22]..................18
Hình 3: Các giai đon hình thành mc tiêu [4, trang 87]..........................................24
Hình 4: Mô hình Framework 1 [1] ..........................................................................30
Hình 5: Mô hình Framework 2 [1]...........................................................................30
Hình 6: VMWare station...........................................................................................60
Hình 7: Màn hình Welcome to the installation.........................................................60
Hình 8: Hp thoi setup type ....................................................................................60
Hình 9: Hp thoi Destination Folder......................................................................60
Hình 10: Hp thoi Shortcuts ...................................................................................61
Hình 11: Hp thoi Ready to Perform the Requested Operations............................61
Hình 12:
Hp thoi Performing the Requested Operations ......................................61
Hình 13: Hp thoi Registration Information...........................................................62
Hình 14: Hp thoi Setup Wizard Complete............................................................62
Hình 15: Thay đổi dung lượng ca RAM .................................................................62
Hình 16: Tùy chn dung lượng đĩa cng ..................................................................63
Hình 17: Chn la cu hình mng ............................................................................63
Hình 18: Cu trúc mng Bridged Networking..........................................................64
Hình 19: Cu trúc mng NAT...................................................................................64
Hình 20: Cu trúc mng Host-Only ..........................................................................65
Hình 21: Các tùy chn kết ni m
ng cho máy o ...................................................65
Hình 22: Tùy chn dng CD-ROM .......................................................................66
Hình 23: Cu hình Snapshot để s dng máy o trong nhiu ng cnh ..................66
Hình 24: Hp thoi VMWare Workstation...............................................................67
10
Hình 25: Hp thoi Welcome to the Virtual Machine Wizard ................................67
Hình 26: Hp thoi Guest Operating System Installation .......................................67
Hình 27: To máy o.................................................................................................68
Hình 28: La chn h điu hành..............................................................................68
Hình 29: La chn nơi lưu gi máy o....................................................................68
Hình 30: La chn cu hình mng cho máy o .......................................................69
Hình 31: La chn dung lượng đĩa cng cho máy o..............................................69
Hình 32: La chn cu hình CD-ROM ................................................................69
Hình 33: Cài
đặt VMware tools h tr các tính năng ca máy o...........................70
Hình 34: To snapshot .............................................................................................70
Hình 35: Ghi li thao tác trên máy o vi tin ích Capture.....................................71
Biu đồ 1: Nhn thc ca sinh viên khoa Tin hc v phương pháp dy hc môn hc
Qun tr mng 1........................................................................................................ 54
Biu đồ 2: Nhn thc ca sinh viên khoa Tin hc v vic hc môn Qun tr mng 1
...................................................................................................................................89
Bi
u đồ 3: Tính tích cc hc tp môn hc Qun tr mng 1 trong gi t hc. .......93
11
M ĐẦU
1. Lý do chn đề tài
Trong thi đại ngày nay, toàn cu hóa kinh tế và hi nhp kinh tế quc tế đã
đang dn đến s cnh tranh gay gt gia các nước trên thế gii, nht là vn đề
lao động có trình độ k thut, có năng lc thc hin. Thc tế trên đòi hi nn giáo
dc nói chung và công tác đào to ngh nói riêng cn có s đổi mi toàn din v
mc tiêu đào to, ni dung dy hc, phương pháp dy hc... Điu này cũng đã được
th hin trong văn kin đại hi đại biu toàn quc ln th IX ca Đảng cng sn
Vit Nam: “ To bước chuyn biến cơ bn v cht lượng giáo dc theo hướng tiếp
cn tiên tiến ca thế gii, phù h
p vi thc tin ca Vit Nam, phc v thiết thc
cho s phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước. Nâng cao cht lượng đào to ngun
nhân lc góp phn nâng cao s cnh tranh ca nn kinh tế, đổi mi mc tiêu, ni
dung, phương pháp chương trình giáo dc các bc đại hc, các trình độ
đào to…” [2].
Nhm thc hin mc tiêu ca chiến l
ược phát trin giáo dc giai đon 2001 –
2010 như trên, lut giáo dc năm 2005 đã quy định dy ngh đào to theo 3 cp
trình độ là sơ cp, trung cp và cao đẳng ngh. Để có cơ s trin khai thc hin h
thng dy ngh mi, vn đề trước mt cn phi đổi mi phương pháp ging dy đối
vi các môn hc nói chung và đối v
i các môn chuyên ngành tin hc nói riêng. Do
đó, vic nghiên cu cơ s lý lun ca dy hc tương tác và ng dng chúng vào
trong dy hc không ch đáp ng được yêu cu đổi mi ca Lut giáo dc mà còn
thích ng được vi s thay đổi nhanh chóng ca khoa hc công ngh phù hp
vi yêu cu thc tin sn xut.
Mt khác t trước đến nay, ti trường Cao đẳng Công nghip D
t may thi
trang Hà Ni, giáo viên thường s dng các phương pháp truyn thng để ging dy
các môn Tin hc nói chung và môn hc Qun tr mng 1 nói riêng nên chưa thc s
kích thích được tính tích cc, ch động, t giác trong hc tp ca sinh viên. Xut
12
phát t nhng lý do trên, tác gi la chn đề tài nghiên cu: “Dy hc tương tác
ng dng”
Vi nhng lý do trên, tác gi tiến hành nghiên cu đề tài “Dy hc tương tác
ng dng”.
2. Mc đích nghiên cu:
Nghiên cu cơ s lun ca dy hc tương tác và ng dng chúng vào hot
động dy hc.
3. Đối tượng, phm vi nghiên cu:
- Đối tượng nghiên c
u: Dy hc tương tác.
- Phm vi nghiên cu: Tương tác Người- Máy vào trong dy hc vi môn
Qun tr mng 1.
4. Nhim v nghiên cu:
- Nghiên cu cơ s lý lun v dy hc tương tác.
- Phân tích, đánh giá thc trng dy hc môn Qun tr mng ti trường Cao
đẳng Công nghip Dt may Thi trang Hà Ni .
- Xây dng bài ging tương tác môn Qun tr mng 1.
5. Gi thi
ết khoa hc:
Nếu ng dng tt quan đim sư phm tương tác kết hp vi bài ging bng
công ngh dy hc hin đại có th mang li các kết qu sau:
- Tăng cường hiu qu tương tác gia người hc, người dy vài trường.
- Thúc đẩy kh năng lĩnh hi ca người hc, to hng thú cho ngườ
i hc,
tăng hiu qu ca dy hc.
6. Phương pháp nghiên cu:
Kết hp tng hp các phương pháp nghiên cu:
- Nghiên cu lý lun: Phân tích, tng hp các vn đề lý lun liên quan ti dy
hc tương tác.
- Nghiên cu thc tin: Phương pháp quan sát, phương pháp điu tra,
phương pháp phng vn nhóm, phương pháp phng vn cá nhân, phương
pháp thc nghim.
13
CHƯƠNG 1
CƠ S LÝ LUN V DY HC TƯƠNG TÁC
1. Lun đim sư phm tương tác ca Jean–Marc Denommé & Madeleine Roy.
Quan đim sư phm tương tác tp trung trước hết vào người hc và căn bn
da trên các tác động qua li tn ti gia người hc – người dy và môi trường. Sư
phm tương tác thuc trào lưu sư phm m và phng theo quan nim có t chc ca
hot động sư ph
m. Sư phm tương tác góp phn hình thành hng thú, trách nhim
và tính tích cc hc tp người hc. Đồng thi, nó gn cho người hc vai trò xây
dng kế hoch, hướng đến hot động và hp tác [1, trang 41].
Sư phm tương tác có các tác nhân – b ba ch E :
+ Étudiant : Người hc
+ Enseignant : Người dy
+ Environnement : Môi trường
Các thao tác – b ba ch A
+ Apprendre: Hc
+ Aider: Giúp đỡ
+ Agir : nh hưởng
Sư phm tương tác đ
òi hi ba nguyên lý cơ bn :
+ Người hc là người th chính ca quá trình đào to.
+ Người dy là người hướng dn người hc trong phương pháp sư phm.
+ Môi trường nh hưởng đến người hc trong phương pháp hc, đến người
dy trong phương pháp dy mt cách tương h.
1.1. Các tác nhân
1.1.1. Người hc – người làm vic ch động
Khái nim người hc có ngun g
c t tiếng La tinh (Stadium) vi nghĩa là
“c gng hc tp". Trong quan đim sư phm tương tác, khái nim người hc dùng
để ch tt c nhng ai có tham gia (thc hin) hot động hc.
14
Người hc được xác định là người đóng vai trò quyết định trong quá trình
dy hc. Điu này được lý gii bi các lý do:
Th nht, chính người hc là ch th ca phương pháp hc. Hot động hc
được thc hin như thế nào điu đó ph thuc vào chính người hc, bi h là tác
nhân đầu tiên thc hin phương pháp hc t đầu cho t
i kết thúc.
Th hai: Người hc là người quyết định thay đổi chính mình v phương din
kinh nghim cá nhân, vì thế ch có người hc mi quyết định s cn thiết có nhng
thay đổi hay không và ch h mi to được thay đổi đó .
Vi cách hiu như trên, người hc phi da trên chính tim năng ca mình,
chu nh hưởng đáng k ca h
ng thú, s kì vng và tính tích cc ca bn thân qua
s khai thác kinh nghim (kiến thc, kĩ năng, thái độ ...) và da trên các yếu t sinh
hc vn có (h thng thn kinh, các giác quan ...).
Như vy, người hc trong lun đim sư phm tương tác ca Jean Marc
Denommé Madeleine Roy được xem là tác nhân chính, người xây dng chính trong
quá trình đào to.
1.1.2. Người dy – người hướng dn
Người dy là người được xã hi u
thác chuyên trách trong chc năng
chuyn giao tri thc, kinh nghim xã hi cho người hc. Người dy là người đưc
đào to, hun luyn vi nhng chuyên môn nht định, nên có đủ phm cht, năng
lc để thưc hin được chc năng nói trên. Tuy nhiên, đó không phi là s truyn đạt
kiến thc đơn thun theo cách mt thy giáo đọc thuc lòng mt bài ging trước hc
trò hay theo cách mt thy giáo ph biến khoa hc.
đây, người dy là người cùng đồng hành vi người hc, phi hp vi
người hc trong phương pháp ca người hc. H là nhng người cng tác thc s
trong cùng mt công vic và c hai cùng đi trên con đường hc. Vì l đó, phương
pháp dy hc không phi là mt bài độc tu ca riêng ca người dy mà ph
i thc
s tr thành v kch có người hc cùng tham gia trên con đường đi đến lĩnh hi
kiến thc mi. Người dy phi làm ny sinh tri thc người hc theo cách ca mt
người hướng dn.
15
1.1.3. Môi trường
Hot động ca người dy và người hc din ra trong không gian và thi gian
xác định vi nh hưởng ca rt nhiu yếu t bên trong và bên ngoài khác nhau. Mt
trong nhng yếu t đó là môi trường dy hc. Môi trường dy hc đây do c
người dy và người hc cùng nhau phi hp t chc. Trong môi trường dy hc
phương tin đ
óng mt vai trò không kém phn quan trng. Phương tin dy hc là
công c giúp hot động dy và hc đạt hiu qu cao nht. Các phương tin dy hc
bao gm:
- Phương tin cha đựng các thông tin v các s vt, hin tượng và các quá
trình xy ra trong t nhiên như sách giáo khoa, chương trình môn hc, s tay,
v ghi chép....
- Phương tin mang tin thính giác như băng, đĩa, phương tin mang tin
th giác như b
n v, bn đồ
- Phương tin mang tin nghe nhìn như audio, video...
- Phương tin mang tin dùng cho s hình thành khái nim, và thao tác như
mô hình, đồ vt, thiết b...
1.1.4. Các thao tác
1.1.4.1. Phương pháp hc
“Phương pháp hc là khái nim miêu t con đường mà người hc phi theo
bng cách đưa ra hành động hc”[1, trang 19]. Như vy, phương pháp hc bao gm
toàn b quá trình mà người hc tiến hành để chiếm lĩnh kiến thc. Trong quá trình
này, người hc thc hin các hành động hc tp tương ng đối vi các đối tượng
hc tp. Do đó, người hc hc bng các hành động c
a chính mình. Ni lc ca
người hc là xut phát đim và cũng là lc đẩy bên trong ca nhng hành động
được người hc thc hin. Sau khi kết thúc các hành động hc tâp, người hc s
đưa nhng kiến thc vn tn ti khách quan vi bn thân vào h thng các kiến
thc đã có ca mình, đồng thi có th hoà nhp được vi tình hung thc ti
n khi
hot động hc được din ra. Lúc này, người hc đã đồng hóa mt tri thc mi.