1
TÓM TT LUN VĂN THẠC S
Đề tài: Phân tích và đ xut mt s gii pháp chiến lưc cho Công ty Đin lc
Quốc Oai, giai đoạn 2015-2020
Tác giả luận văn: Đàm Đức Thiện Khóa: 2013A
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Hồi
Từ khóa: đề xuất giải pháp chiến lược, phân phối bán lẻ điện năng, công ty
điện lực, sản xuát kinh doanh điện.
Ni dung tóm tt:
a. Lý do chn đ tài:
Công ty Đin lc Quc Oai (PCQO) doanh nghiệp nhà nước, hch toán ph
thuc, trc thuc Tổng công ty Đin lc TP. Ni, lĩnh vc sn xut kinh doanh
chính phân phi bán l điện năng trên đa bàn huyn Quc Oai. PCQO còn gp
rt nhiều khó khăn trong vic đảm bo nhim v phân phi n l điện năng vi
chất ng tốt độ tin cy cao, đáp ng nhu cu phát trin kinh tế trên địa n, đảm
bảo đạt các ch tiêu giao.
Xut phát t thc trng trên, tác gi quyết định chọn đề tài: Phân tích đ xut
mt s gii pháp chiến lược cho Công ty Đin lc Quốc Oai, giai đoạn 2015-2020”
làm đ tài cho luận văn tốt nghip.
b. Mục đích nghiên cu ca luận văn, đối tượng, phm vi nghiên cu.
Mục đích nghiên cu: H thng hoá sở lun v y dng chiến lược kinh
doanh ca doanh nghip; Hiểu được tm quan trng và s cn thiết ca y dng chiến
c kinh doanh; Phân tích kết qu sn xut kinh doanh ti PCQO, t đó m ra những
cơ hội, nhng điểm mnh, nhng điểm yếu, những nguy trong sn xut kinh doanh;
Đối tưng, phm vi nghiên cu:
- Đối tượng nghiên cu: Nghiên cu phân tích quá trình môi trưng kinh doanh
ca PCQO, t đó xây dựng các định hướng chiến c phát trin.
- Phm vi nghiên cu: Hot đng ca Công ty Đin lc Quc Oai.
c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mi ca tác gi.
2
Chương 1: Gii thiu cơ sở lun v chiến lược kinh doanh quy trình hoch
định chiến lược doanh nghip. Gii thiu mt s mô hình thường hay được áp dụng để
hoạch định chiến c cho doanh nghip; Nhng nét đặc trưng riêng trong việc hoch
định chiến lược phát trin ca doanh nghip điện lc.
Chương 2: Gii thiu tng quan v PCQO, Tổng công ty Điện lc TP. Ni
huyn Quc Oai - địa bàn sn xut kinh doanh ca PCQO. Đi sâu phân tích thc trng
công tác sn xut kinh doanh ca PCQO để đánh giá vic thc hin công vic, sau đó
ch ra các những hi, những điểm mnh, nhng điểm yếu, những nguy đi vi
công tác sn xut kinh doanh.
Chương 3: Xác định mc tiêu nhim v ca PCQO. Trên s mc tiêu nhim
v, những cơ hội, những điểm mnh, nhng điểm yếu, những nguy cơ đối vi công tác
sn xut kinh doanh, áp dng hình ma trận SWOT để đề xut mt s gii pháp
nhm thc hin tt mc tiêu nhim v cho PCQO.
d. Phương pháp nghiên cứu:
- Đề tài dựa trên phương pháp thống phân tích tng hợp để nghiên cu phân
tích quá trình môi trưng kinh doanh, t đó xây dựng các định hướng chiến lược
phát trin cho PCQO.
e. Kết lun.
Vi các gii pháp trên, hy vng luận văn s hướng m giúp PCQO phát huy sc
mnh, tn dng thời cơ để hoàn thành tt các nhim v sn xut kinh doanh ca mình.
Hà Ni, ngày tháng năm 2016
Giáo viên ng dn Hc viên
PGS.TS. Bùi Xuân Hi Đỗ Th Khánh Ly