Tãm t¾t luËn v¨n
C¸c vËt liÖu ®iÖn cùc d¬ng cho nguån ®iÖn ®îc nghiªn cøu gåm : MnO
2
tæng hîp b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ (EMD), vËt liÖu spinel Li
x
MnO
y
tæng hîp
b»ng ph¬ng ph¸p Sol-gel nung kÕt ë nhiÖt ®é cao. §Æc tÝnh phãng n¹p
dung lîng riªng c¸c mÉu ®îc kh¶o s¸t b»ng ph¬ng ph¸p phãng n¹p víi dßng
kh«ng ®æi. §Æc tÝnh ®iÖn ho¸ ®îc kh¶o s¸t b»ng ph¬ng ph¸p quÐt thÕ tuÇn hoµn
ph¬ng ph¸p ®o tæng trë. C¸c nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trong ®iÖn dÞch
LiOH b·o h+ ZnSO
4
1M víi dung m«i níc. CÊu tróc pha cña vËt liÖu ®îc
x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p phæ nhiÔu x¹ tia X. C¸c vËt liÖu ®îc tæng hîp ®Òu cã
®Æc tÝnh phãng n¹p. VËt liÖu MnO
2
®iÖn ho¸ cho dung lîng riªng chu
phãng n¹p tèt h¬n c¶. Qu¸ tr×nh phãng n¹p bao gåm qu¸ tr×nh oxy ho¸ khö cña
Mn qu¸ tr×nh cµi vµ khö i cña ion Li
+
theo nguyªn lý Rocking chair. MËt ®é
dßng phãng thÝch hîp cho nguån ®iÖn Zn/LiOH b·o hoµ + ZnSO
4
1M/ MnO
2
1(mA/cm
2
) kho¶ng ®iÖn thÕ phãng n¹p gi÷a hai ®Çu ®iÖn cùc 0,3(V)
3,5(V).
kho¸ : MnO
2
®iÖn ho¸, Li
x
MnO
y
, dung dÞch ®iÖn ly níc, cµi khö cµi cña
ion Li
+
, nguyªn lý Rocking chair.