B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
MAI TH HOA
TH NGHIM PHÂN TÍCH THNG KÊ S NG
TUYỂN SINH ĐẠI HC 2016
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN NG DNG
Hà Ni - 2019
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
MAI TH HOA
TH NGHIM PHÂN TÍCH THNG KÊ S NG
TUYỂN SINH ĐẠI HC 2016
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
CHUYÊN NGÀNH: TOÁN NG DNG
Ngƣi hƣng dn khoa hc:
PGS.TS. H ĐĂNG PHÚC
Hà Ni - 2019
i
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài luận văn Th nghim phân tích thng s ng
tuyển sinh Đi hc 2016 do tôi thc hin vi s ng dn ca PGS.TS. H
Đăng Phúc. Đây không phải là bn sao chép ca bt k mt luận văn nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v nhng nội dung tôi đã trình y
trong luận văn này.
Hà Ni, ngày 07 tháng 04 năm 2019
Tác gi
Mai Th Hoa
ii
LI CM ƠN
Lời đầu tiên tác gi xin y t lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất đến
thầy hƣớng dn, PGS.TS. H Đăng Phúc, ngƣời đã tận tình hƣớng dn, ch bảo để
luận văn y đƣợc hoàn thành, cũng nhƣ giúp tác giả thêm kiến thc, nim đam
mê nghiên cu khoa hc. Bên cạnh đó tác giả cũng xin cn tnh cảm ơn s dy d,
ch bo tn tình quan tâm ca các thy trong Vin Toán ng dng Tin hc
trong sut thi gian c gi theo hc nghiên cu.
Cui cùng tác gi xin cảm ơn đồng nghiệp, gia đình bạn đã luôn động
viên, khích l tác gi trong sut thi gian qua.
Trong sut quá trình hc tp nghiên cu, tác gi cũng không th tránh
khi nhng thiếu sót. Rt mong nhận đƣợc s thông cm và góp ý t các thy cô
tt c mọi ngƣời.
Xin trân trng cảm ơn!
iii
Mc lc
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
Mc lc ............................................................................................................. iii
Danh mc bng biu .......................................................................................... v
LI M ĐU ................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đềi ....................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cu ................................................................................. 2
3. Đối tƣợng, phm vi nghiên cu ................................................................ 2
4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................... 2
5. Đóng góp của lun văn .............................................................................. 2
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYT .................................................................. 3
1.1. Gii thiu mô hình hi quy .................................................................... 3
1.2. Khái nim s chênh và t s chênh ........................................................ 5
1.3. Hồi quy logit đơn biến ........................................................................... 7
1.3.1. Mô hình ........................................................................................... 7
1.3.2. Ƣớc lƣợng tham s ca mô hình hồi quy logit đơn biến ................ 8
1.3.3. Ý nghĩa của tham s trong mô hình hồi quy logit đơn biến ......... 10
1.3.4. Ví d .............................................................................................. 11
1.4. Hồi quy Logit đa biến .......................................................................... 12
1.4.1. Mô hình ......................................................................................... 12
1.4.2. Ƣớc lƣợng tham s ca mô hình hồi quy Logit đa biến ............... 12
1.4.3. Mã hóa li các biến độc lp định tính nhn nhiu giá tr .............. 14
1.4.4. Ý nghĩa của tham s trong mô hình hồi quy Logit đa biến .......... 15
1.5. Kiểm định gi thuyết đối vi mô hình hi quy Logit .......................... 16
1.5.1. Kiểm định s phù hp ca mô hình .............................................. 16
1.5.2. Kiểm định h s hi quy ............................................................... 18
iv
CHƢƠNG II: ỨNG DNG MÔ HÌNH HI QUY LOGIT ........................... 21
VÀO PHÂN TÍCH S LIU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 ........... 21
2.1. Mô t s liu ......................................................................................... 21
2.2. Kết qu phân tích ................................................................................. 26
2.2.1. Nhân t ảnh hƣởng đến kh năng trúng tuyển đại học/ cao đẳng . 26
2.2.2. Nhân t ảnh hƣởng đến kh năng chọn ngành k thut ................ 32
2.2.3. Nhân t ảnh hƣởng đến kh năng đăng ký vào Cao đẳng ............ 36
2.3. Bàn lun và kiến ngh ........................................................................... 41
2.3.1. V nhân t ảnh hƣởng đến kh năng trúng tuyn ......................... 41
2.3.2. V nhân t ảnh hƣởng đến vic chn ngành k thut ................... 42
2.3.3. V nhân t ảnh hƣởng đến việc đăng ký vào cao đẳng ................ 44
KT LUN CHUNG ...................................................................................... 46
TÀI LIU THAM KHO ............................................................................... 47
v
Danh mc bng biu
Bng 1. Mối tƣơng quan gia hút thuc lá và mc bnh phi .........................
5
Bng 2. Mô hình hồi quy logit đơn biến mô t mi quan h gia biến ph
thuc “Đăng ký vào HV Ngân hàng” và biến độc lp “Gii tính”
11
Bng 3. Phân b ca hc sinh theo trƣờng đăng kí và khu vực ƣu tiên ...........
22
Bng 4. Phân b ca hc sinh theo khu vc và gii tính .................................
23
Bng 5. Phân b ca học sinh theo đăng ký ngành kỹ thut và gii tính ........
23
Bng 6. Phân b ca hc sinh theo tui và gii tính ........................................
24
Bng 7. Các tham s thống kê cơ bản của điểm s các môn thi tt nghip
THPT ..................................................................................................
24
Bng 8. Mô hình hồi quy logit xác định các yếu t ảnh hƣởng đến kh năng
trúng tuyn ..........................................................................................
28
Bảng 8’. Mô hình hi quy logit rút gn vi các yếu t ảnh hƣởng kh năng
trúng tuyn ..........................................................................................
29
Bng 9. Mô hình hồi quy logit xác định các yếu t ảnh hƣởng đến kh năng
chn k thut .......................................................................................
33
Bảng 9’. Mô hình hi quy logit rút gn vi các yếu t ảnh hƣởng kh năng
chn k thut .......................................................................................
34
Bng 10. Mô hình hồi quy logit xác định các yếu t ảnh hƣởng đến kh năng
chọn cao đẳng .....................................................................................
38
Bảng 10’. Mô hình hi quy logit rút gn vi các yếu t ảnh hƣởng kh năng
chn tuyển cao đẳng ...........................................................................
39
1
LI M ĐẦU
1. Lý do chn đ tài
Trên quy toàn cu, h thng giáo dục đại học đƣợc biết đến nhƣ đỉnh
cao ca h thng cung cp tri thc. Vai trò ca h thng này dn dt các nghiên
cứu định hình nhiu xu thế, ngành ngh trong hi. Hc đại hc, sinh viên
đƣợc đào tạo bài bn, chuyên sâu v kiến thc đối vi các ngành hc. Hơn nữa, cp
học đại hc cung cp cho mọi ngƣi hi vic làm tốt hơn, d xin việc hơn, đƣợc
phát trin bn thân, phát trin s nghip trong các lĩnh vực khác nhau.
Ti thi gian cu