1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Nghiên cứu các chế Adaptive Bitrate Streaming (ABS) Scalable
Video Coding (SVC) phục vụ các ứng dụng Streaming trên mạng băng thông
thay đổi.
Tác giả luận văn: Phạm Trường Giang
Khóa: 2011B
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng
Nội dung tóm tắt
1. Lý do chọn đề tài
Video Streaming một trong những công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay.
Kết hợp với sự phát triển không ngừng của các thiết bị di động, công nghệ này
cung cấp cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên,
do nhu cầu xem video tăng quá nhanh, hạ tầng mạng không dây không đáp ứng đủ
băng thông cho Video Streaming. Điều đó dẫn đến những vấn đề về chất lượng
video như trễ hình, mất khung, vỡ hình đối với những mạng không dây như 3G.
Bên cạnh việc không ngừng đầu nâng cao chất lượng mạng, các công nghệ
Video Streaming mới liên tục được nghiên cứu và triển khai nhằm tối ưu hóa hệ
thống sẵn có. Đề tài “Nghiên cứu các chế Adaptive Bitrate Streaming (ABS)
Scalable Video Coding (SVC) phục vụ các ứng dụng Streaming trên mạng có băng
thông thay đổi” được hình thành trong điều kiện như vậy.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là tìm hiểu và đánh giá chất lượng các công nghệ
Video Streaming như ABS và SVC. Từ những đánh giá đó, nghiên cứu đưa ra tập
thông số tối ưu dành cho hệ thống Video Streaming.
3. Nội dung chính
2
Đề tài nghiên cứu này tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 1). Tìm hiểu về các
công nghệ ABS và SVC, cùng với những ứng dụng thực tế của các công nghệ này.
Bên cạnh những khả năng mà các công nghệ này đem lại, đề tài cũng tìm ra những
vấn đề còn tồn tại của các hệ thống. 2). Thiết lập một hệ thống mô phỏng của hệ
thống và đưa ra những phương thức đo đạc đánh giá chất lượng. 3). Giải quyết một
số vấn đề của các công nghệ này bằng cách đưa ra tập tham số cấu hình hệ thống
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
4. Kết cấu luận văn
Luận văn được trình bày theo 5 chương:
Chương 1: Tổng quan - Đưa ra cái nhìn tổng quan về các điều kiện hiện tại ảnh
hưởng đến hướng nghiên cứu của đề tài.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Trình bày các khái niệm lý thuyết về ABS và SVC.
Chương 3: Mô hình đo đạc hệ thống ABS - Trình bày về một testbed để đo chất
lượng hệ thống ABS.
Chương 4: Kết quả - Trình bày kết quả đo và những nhận xét đánh giá.
Chương 5: Tổng kết - Đưa ra những kết luận đánh giá và các ứng dụng thực tiễn
của hệ thống này.
5. Kết luận
Đề tài này tập trung vào việc tìm hiểu và nghiên cứu về các công nghệ ABS và
SVC giúp nâng cao chất lượng Video Streaming trên mạng có băng thông không
ổn định như 3G. Từ những kiến thức nền tảng đó, một phương thức đo đạc được
đưa ra nhằm mục đích đánh giá chất lượng của hệ thống ABS. Kết quả đo cho thấy
hệ thống được lựa chọn vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đối với mạng có
PLR cao. Lựa chọn giao thức truyền RTP giúp tăng trải nghiệm của người dùng
trong những trường hợp PLR thấp, do có thể giảm được trễ trong quá trình play.