1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Thử nghiệm phân tích thống kê số lượng tuyển sinh Đại học 2016
Tác giả luận văn: Mai Thị Hoa
Chuyên ngành: Toán ứng dụng. Khóa: 2016B
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc
Từ khóa: Mô hình hồi quy logit, ứng dụng thống toán, tuyển sinh đại học, nhân tố
ảnh hưởng, hoạch định chính sách.
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài
Nhằm giải đáp phần nào một số vấn đề của công tác tuyển sinh đại học/ cao
đẳng liên quan đến hội trúng tuyển của học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông,
cũng như việc lựa chọn ngành học, lựa chọn cấp học khi đăng dự tuyển, luận văn
này định hướng vào đề tài nghiên cứu Thử nghiệm phân tích thống số lượng
tuyển sinh Đại học 2016”. Cụ thể, trong luận văn đã sử dụng mô hình hồi quy logit để
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trúng tuyển đại học/ cao đẳng, khả năng
chọn ngành học của học sinh, để từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với công tác
tuyển sinh đại học/ cao đẳng và công tác hoạch định chính sách giáo dục đào tạo.
b) Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Mục đích nghiên cứu: Sdụng phương pháp thống để xác định các nhân tố
ảnh hưởng đến khả năng trúng tuyển đại học/ cao đẳng, khả năng lựa chọn ngành
kỹ thuật và khả năng lựa chọn đăng ký cao đẳng của học sinh..
- Đối tượng nghiên cứu: Một số vấn đề về phương thức tuyển sinh đại học cao
đẳng.
- Phạm vi nghiên cứu: Số liệu tuyển sinh đại học năm 2016 của 12 trường đại học
ở miền Bắc.
c) Tóm tắt cô đọng nội dung chính và đóng góp của tác giả
- Nội dung chính ca luận n: Luận n gm hai chương:
+ Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Giới thiệu các mô hình hồi quy logit đơn biến và đa biến, trình bày phương pháp
2
xây dựng mô hình, cách diễn giải ý nghĩa các hệ số trong mô hình hồi quy logit.
+ Chương 2: Ứng dụng hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh
đại học năm 2016
Thông qua việc áp dụng phần mềm SPSS để xử lý bộ số liệu, chương này tiến hành
xây dựng các hình hồi quy logit tả lần lượt mối quan hệ giữa khả năng trúng
tuyển đại học/ cao đẳng; khả năng lựa chọn nhóm ngành kỹ thuật và khả năng lựa chọn
hệ cao đẳng với các nhân tố tiềm năng như điểm số; giới tính; tuổi; khu vực trú;
nhóm ưu tiên; Kết quả ước lượng của mô hình được phân tích để xác định các nhân
tố ảnh hưởng tđó đưa ra một vài n luận kiến nghị đối với công tác tuyển sinh
đại học/ cao đẳng.
Đóng góp của tác giả: Luận văn y một thử nghiệm thống ứng dụng trong
tuyển sinh đại học/ cao đẳng, mở rộng hơn có thể đưa thống vào nghiên cứu công
tác đào tạo tại các trường học.
d) Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp thống để phân tích, y dựng hình
đánh giá các nhân tố ảnh hưởng.
e) Kết luận
Luận văn đã trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình hồi quy logit đơn biến và đa
biến bao gồm mô hình, ước lượng tham số của mô hình, ý nghĩa của tham số trong mô
hình và bài toán kiểm định hệ số hồi quy.
Luận văn đã ứng dụng hình hồi quy logit vào phân tích bài toán về phương
thức tuyển sinh đại học cao đẳng dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ
thông của học sinh. Các kết quả ước lượng được của hình thu được một số thông
tin giá trị để từ đó đưa ra mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân với kết quả tuyển sinh
và khuynh hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh.
Đây mới chỉ một thử nghiệm nhỏ đưa phương pháp thống toán học vào ứng
dụng trong vấn đề tuyển sinh đại học/ cao đẳng. Phát triển hơn, có thể sử dụng rộng rãi
công cụ phân ch thống để nghiên cứu các vấn đề mọi mặt trong công tác giáo dục
đào tạo nói chung.