Browsing by Authority 3

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 59 to 78 of 107
 • 000000208342-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Hoà;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Tổng quan về các dự án và triển khai dự án và phương pháp phát triển phần mềm. Một số phương pháp phát triển nhanh tiêu biểu. Phát triển phần mềm áp dụng srum và extreme programming. Áp dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả nghiên cứu.

 • 319331.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2019)

 • Tổng quan đấu thầu và đấu thầu nhiều vòng, vấn đề đa mục tiêu, lý thuyết trò chơi, MOEA Framework, giải thuật di truyền, một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu; mô hình hóa bài toán đấu thầu nhiều vòng và thử nghiệm trên các thuật toán của MOEA Framework; thử nghiệm với các thuật toán NSGA-III, GDE3, MOEA và đánh giá.

 • 277140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quý;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Hồ Khánh Lâm (2015)

 • Tổng quan về kiến trúc tính toán song song, hiệu năng trong hệ thống tính toán song song, các kỹ thuật phân tích và đánh giá song song. Cơ sở lý thuyết cho phân tích hiệu năng. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song sử dụng chip đa lõi. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song ghép cụm.

 • 000000273348-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.

 • 324606-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Ngoc Tuan;  Advisor : Huynh Quyet Thang; Vu Thi Huong Giang (2021)

 • Tổng quan về lập lịch dự án và quản trị rủi ro trong lập lịch dự án; xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số nguy cơ rủi ro và áp dụng mô hình mạng Bayes để đánh giá trong lập lịch Dapm; tích hợp mạng Bayes vào các phương pháp lập lịch Dapm.