Browsing by Authority 4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 311700.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hồ Xuân Vinh;  Advisor : Lưu Thị Hồng; Huỳnh Đăng Chính (2017)

 • Khái niệm xi măng portland - xi măng portland hỗn hợp; phụ gia và vai trò của phụ gia xi măng; giới thiệu về tro, xỉ nhiệt điện; tiêu chuẩn chất lượng tro bay; tình hình nghiên cứu và sử dụng tro bay trong nước và trên thế giới. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lượng tro bay thay thế xi măng tới độ co khô của&...

 • 254721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Điển;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2011)

 • Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.

 • 277287-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lan;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính; Lê Văn Hồng (2017)

 • Tổng quan cấu trúc vật liệu oxit phức hợp NaTaO3, cấu trúc vật liệu NaTaO3, các phương pháp tổng hợp vật liệu nano bột NaTaO3, phản ứng quang xúc tác phân tách nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu NaTaO3, chế tạo các hệ vật liệu NaTaO3 pha tạp Cu(II), khảo sát ứng dụng của vật liệu trong xúc tác quang hóa.

 • 000000296623-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hải Sơn;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính; Lê Bá Thuận (2015)

 • Tổng quan về thori, các phương pháp tách loại thori khỏi dung dịch đất hiếm, phương pháp điều chế và ứng dụng hạt alginate chứa dung môi amin và khả năng ứng dụng để tách loại thori khỏi dung dịch đất hiếm. Thực nghiệm và kết quả nghiên cứu quá trình tạo hạt alginate và đặc tính của hạt (NAC), nghiên cứu ứng dụng hạt NAC để hấp phụ thori từ dung dịch,...

 • 297158.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hà;  Advisor : Huỳnh Đăng Chính (2016)

 • Tổng quan nguyên liệu đồng, các công nghệ tinh chế CuSO4 từ quặng, công nghệ chiết (Solvent extraction), quá trình cô đặc. Kết quả nghiên cứu, phân tích thành phần cấu trúc của mẫu quặng bằng phương pháp XRD; phân tích hàm lượng các nguyên tố trong mẫu quặng bằng phương pháp XRF; quá trình hòa tách; quá trình giải chiết;...

 • 277271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Luyến;  Advisor : Mai Anh Tuấn; Huỳnh Đăng Chính (2017)

 • Tổng quan cảm biến sinh học điện hóa; biến tính bề mặt cảm biến sinh học điện hóa sử dụng vật liệu polime dẫn polypyrrole; cố định phần tử cảm nhận sinh học lên cảm biến sinh học điện hóa,...Nghiên cứu chế tạo cảm biến DNA điện hóa trên cơ sở dây nano polypyrrole. Nghiên cứu chế tạo cảm biến DNA điện hóa tích hợp hệ vi lưu. Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa tích hợp bình p...