Browsing by Subject Enzym

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 000000296950-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hương;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm (2015)

 • Tổng quan pectin, pectic oligosaccharide, enzyme thủy phân pectin, kỹ thuật thủy phân giới hạn pectin bằng enzym thu POS. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân pectin tạo POS, tối ưu hóa các điều kiện thủy phân pectin tạo POS, xây dựng quy trình thủy phân pectin tạo POS có tích hợp màng lọc.

 • 253531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Phương;  Advisor : Đặng Thị Thu (2010)

 • Trình bày tổng quan tài liệu: endo - ß -1,4 mannanase, môi trường các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp endo - ß -1,4 mannanase, nguyên liệu trong sản xuất giấy, các phương pháp sản xuất bột giấy, hệ enzym trong công nghệ giấy. Vật liệu, hóa chất và thiết bị, phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • 273939.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đồng Thị Hương Trầm;  Advisor : Lê Thanh Hà (2014)

 • Tổng quan về chitin, chitinase và cơ chế xúc tác thủy phân chitin về N-Acetyl-D-Glucosamine, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân chitin thành GlcNAc. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu điều kiện thu nhận và bảo quản enzym chitinase, điều kiện thủy phân chitin của chi chitinase từ penicillium oxalicum 20B,...

 • 277184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Kim Dung;  Advisor : Nguyễn Thị Xuân Sâm; Đặng Thị Thu (2016)

 • Tổng quan prebiotic và pectic oligosaccharide, cơ chất pectin, endopolygalacturonase, nghiên cứu thu nhận và đánh giá pectic oligosaccharide. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thu nhận endopolygalacturonase, sản xuất pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo, nghiên cứu đánh giá hoạt tính và thăm dò khả năng ứng dụng của POS.

 • 277148-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Minh Phương;  Advisor : Doãn Thái Hòa; Lê Quang Diễn (2015)

 • Tổng quan về etanol sinh học. Nêu các phương pháp thí nghiệm (phương pháp xác định thành phần sinh khối, cấu tạo giải phẫu và một số tính chất lý học của rơm rạ; phương pháp xác định thành phần hóa học của rơm rạ; phương pháp tiền xử lý rơm rạ,...). Kết quả nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, tính chất lý học và thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam,&#...

 • 295308.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Thùy Dương;  Advisor : Vũ Nguyên Thành, Vũ (2014)

 • Nghiên cứu về phân lập, tuyển chọn nấm mốc chịu nhiệt, mọc ở pH thấp. Xác định hoạt tính cellulase từ các chủng phân lập được. Kiểm tra sự có mặt của enzyme bền nhiệt, hoạt động ở pH thấp. Phân nhóm, định tên các chủng lựa chọn. Tinh chế enzyme cellulase từ một chủng tiềm năng. Các đặc tính về nhiệt và pH của cellulase tinh chế được.

 • 295307.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lê, Thị Thùy Linh;  Advisor : Vũ, Nguyên Thành (2014)

 • Nghiên cứu về phân lập, tuyển chọn nấm mốc chịu nhiệt, mọc ở pH thấp. Xác định hoạt tính enzyme xylanase. Kiểm tra sự có mặt của enzyme bền nhiệt, hoạt động ở pH thấp. Phân nhóm, định tên các chủng lựa chọn. Tinh chế enzyme xylanase từ một chủng lựa chọn. Các đặc tính về nhiệt và pH của xylanase tinh chế được.

 • 273910.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Như Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2014)

 • Tổng quan về enzym nattokinase, vi sinh vật tổng hợp nattokinase, một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men chìm sinh tổng hợp nattokinase, khô đậu tương, các phương pháp lên men sinh tổng hợp nattokinase. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp nattokinase từ khô đậu tương; tối ưu điều kiện lên men sinh tổng hợp nattokinasef; nghiên ...