Browsing by Subject Z52.4

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000232111.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.

 • 234415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Mạnh Hoàng;  Advisor : Lê Thị Thanh Hương (2009)

 • Trình bày tổng quan về khai phá văn bản. Tách từ và biểu diễn văn bản tiếng Việt. Một số phương pháp phân loại văn bản truyền thống. Phương pháp phân loại văn bản Support Vector Machines. Chương trình và kết quả thực nghiệm. Trình bày kết luận và hướng phát triển của luận văn.

 • 295149.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trịnh, Thị Thanh Nga;  Advisor : Lê, Thanh Hương (2014)

 • Cơ sở lý thuyết bài toán tóm tắt văn bản. Tóm tắt văn bản tiếng việt dựa trên CRF. Cài đặt và thử nghiệm chương trình.

 • 104518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đức Đông;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

 • Trình bày tổng quan về xử lý văn bản. Giới thiệu những thành tựu đạt được về các bài toán liên quan tới phân nhóm văn bản. Phân tích thiết kế và đề xuất giải pháp phát triển văn bản Tiếng Việt theo chủ đề.

 • 295097.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Hồ, Thị Quỳnh Anh;  Advisor : Lê, Thanh Hương (2014)

 • Tổng quan về tóm tắt văn bản tiếng Việt, tóm tắt văn bản tiếng việt theo hướng truy vấn. Các kỹ thuật giải quyết bài toán tóm tắt văn bản tiếng việt hướng truy vấn. Cài đặt và ứng dụng

 • 240990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Thanh Hương (2012)

 • Luận án nghiên cứu các phương pháp học bán giám sát để giải quyết vấn đề thiếu tập dữ liệu tiếng Việt đã gán nhãn, từ đó đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác của trích rút thực thể cho văn bản tiếng Việt và các phương pháp trích rút mối quan hệ giữa các thực thể cho văn bản tiếng Việt.

 • 297454-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Phương;  Advisor : Đặng Thị Phương (2016)

 • Tổng quan về trích rút thực thể. Bài toán trích rút thông tin bất động sản. Thực nghiệm và đánh giá tập dữ liệu, hệ thống trích rút thông tin.

 • 297403-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tú;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Giới thiệu bài toán, các nghiên cứu và phương pháp so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản. Phân tích các phương pháp sử dụng trong bài toán đối sánh tương đồng giữa hai văn bản. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản trong thực tế