Browsing by Subject Thuốc nhuộm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 000000296319-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thái Đức;  Advisor : Nguyễn Văn Xá (2015)

  • Giới thiệu vật liệu TiO2, các phương pháp đặc trưng vật liệu. Quy trình tổng hợp vật liệu nano TiO2 và TiO2 pha bạc bằng phương pháp sol-gel, ứng dụng xử lý thuốc nhuộm bằng phản ứng quang hóa sử dụng xúc tác quang. Kết quả nghiên cứu chế tạo nano TiO2 pha Ag từ TTIP theo phương pháp sol-gel, khảo sát một số ứng dụng của vật liệu, nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của màng nano TiO2 trong phòn...

  • 105388.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Cường;  Advisor : Nguyễn Bin (2009)

  • Giới thiệu chung về công nghệ trong ngành dệt nhuộm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải, hiện trạng nước thải tại nhà máy Dệt len mùa đông. Sơ lược các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm, lựa chọn công nghệ xử lý. Nêu phương pháp quy hoạch hoá tuyến tính bậc 1 và bậc 2; mô tả thực nghiệm, phân tích kết quả, sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ.