Thông tin tài liệu


Title: Điều tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn nguy hại của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp quản lý có hiệu quả
Authors: Nguyễn Hoà Bình
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý chất thải rắn
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Sự vận chuyển, tác động ảnh hưởng của chất thải rắn nguy hại tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Tình hình quản lý chất thải rắn nguy hại ở nước ngoaì và một số công ước liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn nguy hại. Hiện trạng chất thải nguy hại ở Việt Nam Tăng cường năng lực các chủ thể quản lý chất thải nguy hại, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quản lý chất thải nguy hại
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10337
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128315.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.