Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng chương trình Fraptran1.5 đánh giá an toàn thanh nhiên liệu hạt nhân trong trạng thái chuyển tiếp của lò phản ứng AES-2006
Authors: Phùng, Khắc Toàn
Advisor: Nguyễn, Tuấn Khải
Keywords: Lò phản ứng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu ảnh hưởng của sự cố ria trong lò phản ứng hạt nhân đến thanh nhiên liệu. Chương trình tính toán nhiên liệu fraptran1.5. Phân tích an toàn thanh nhiên liệu lò phản ứng VVER-AES2006 trong sự cố ria.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11079
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.