Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đánh giá an toàn thanh nhiên liệu TVS-2006 của lò phản ứng AES-2006 trong quá trình vận hành khi có sự cố
Authors: Đỗ, Ngọc Điệp
Advisor: Trần, Kim Tuấn
Keywords: Lò phản ứng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu về nhiên liệu hạt nhân, sự cố LOCA, mô tả diễn biến của sự cố LOCA, tình trạng nhiên liệu trong từng giai đoạn LOCA, những tác động làm biến đổi nhiên liệu trong sự cố LOCA. Tổng quan về nhiên liệu TVS-2006 và chương trình tính toán Fraptran1.5. Tính toán và phân tích an toàn thanh nhiên liệu TVS-2006.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11082
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.